ศักย์ไฟฟ้า

แรงไฟฟ้ากับแรงโน้มถ่วง พลังงานศักย์ไฟฟ้า ระบบของจุดประจุ วิธีคำนวณศักย์จากสนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าของจุดประจุ ผิวสมศักย์ ศักยฺ์ไฟฟ้าในตัวนำโดดเดี่ยว ของ อ.นพฤทธิ์ จินันทุยา จำนวน 45 แ่ผ่น คลิกค่ะ powerpoint คลิกค่ะ PDF