น้ำหนักของเฮลิคอปเตอร์

ให้เฮลิคอปเตอร์ บินขึ้นจากในตู้ น้ำหนักโดยรวมของระบบที่ประกอบขึ้น ด้วยตู้ และเฮลิคอปเตอร์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

1. น้ำหนักจะลดลง

2. น้ำหนักจะเท่าเดิม

3. น้ำหนักจะเพิ่มขึ้น

คลิกชมวีดีโอ