ขวดไหนมีน้ำ (กลวิทยาศาสตร์ ความดันอากาศ)

ใส่ขวดน้ำ และหุ้มด้วยครอบกระดาษ สลับขวดไปมา เปิดครอบกระดาษ ขวดหาย คลิกชมวีดีโอ