ของเหลว 2 ชนิดปริมาตรเท่ากัน

แต่เมื่อมาผสมกับน้ำ ผลที่ออกปริมาตรไม่เท่ากัน เหตุผลมาจากระยะห่างของโมเลกุลน้ำ คลิกชมวีดีโอ