แกะลายผม

ช่างผม แสดงความสามารถพิเศษ แกะลายผมเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปชิงร้อย ชิงล้านเป็นต้น คลิกชมวีดีโอ