การดับเพลิง

     รู้จักวิธีการดับเพลิงด้วยตนเอง โดยเรียนรู้เรื่องไฟ และถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี คลิกชมวีดีโอ