สิ่งมีชีวิตใต้กองไม้

 

นำดินและกองไม้จากป่า มาร่อนผ่านตะแกรง สังเกตสิ่งมีชีวิตที่อาศํยอยู่ภายในดิน คลิกชมวีดีโอ