ครั้งเดียวจบ

วาดเส้นแบบคร้งเดียวจบ ห้ามยกปากกา และห้ามเขียนซ้ำตามเส้นเดิม คลิกครับ