เรือดินน้ำมัน

ปั้นดินน้ำมันขนาด 80 กรัม มาสร้างเป็นเรือใส่ลูกแก้วเอาไว้ให้มากที่สุด โดยเรือต้องไม่จม คลิกครับ