ลูกโป่งกับปอด

ทดสอบความแตกต่างระหว่างอากาศที่หายใจเข้า กับอากาศทีหายใจออก คลิกครับ