คาร์บอนไดออกไซด์กับโลกร้อน

ตรวสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ การดูดซับก๊าซนี้ในมหาสมุทร คลิกครับ