การเดินทางของคลื่น

ใช้หลอดกาแฟกับเทปกาว สร้างอุปกรณ์แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่น คลิกครับ