ตั้งกระป๋องน้ำอัดลมให้เอียง

 

ใช้หลักการสมดุล ใส่น้ำลงในกระป๋องประมาณ __?_ ของความสูงกระป๋อง จะสามารถตั้งกระป๋องได้ดังรูป คลิกครับ