น้ำหนักของปรอท

 

ทดสอบน้ำหนักของปรอท ซึ่งหนักกว่าน้ำ 13.5 เท่า คลิกครับ