แตะกลับไปหาอดึต

เมื่อแตะที่วีดีโอ เวลาจะย้อนกลับ เป็นเทคนิคการถ่ายภาพควบคู่กับการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ คลิกครับ