แรงดันน้ำของเขื่อน

 

สังเกตว่า แรงดันของน้ำที่พุ่งออกมาจากถัง ขึ้นอยู่กับความลึกของน้ำด้วย คลิกครับ