วัตถุปรับปรุงดินที่แปรรูปมาจากผักตบชวา

การย่อยสลายหรือการแปรรูปผักตบชวา โดยใช้ ความร้อนและความดัน ใช้เป็นปุ๋ยได้ คลิกค่ะ