ความหมายของตัวแปรไม่ทราบค่า x

นาย Terry Moore ธิบายได้อย่างน่าเชื่อถือ ว่า เกิดจากการอ่านออกเสียงที่ทำไม่ได้ของภาษาสเปน คลิกค่ะ