พืชที่ทานได้เราสามารถกินพืชได้จากหลายๆส่วน เช่น ราก ใบ ดอกและอื่นๆ คลิกค่ะ