สารส้มกับการละลายน้ำ

การทดลอง การละลายของสารส้มในน้ำ และดูการก่อตัวของผลึกอย่างช้าๆ คลิกค่ะ