ผู้เปิดเผย “เนื้อแท้” ของโลหะ

 

ผู้เปิดเผย เนื้อแท้ ของโลหะ

กล่าวโดยจำเพาะในแวดวงทางด้านโลหะวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุศาสตร์นี้ได้มีบุคคลสำคัญที่มีผลงานโดดเด่นและมีชื่อเสียงหลายท่าน ยกตัวอย่างเช่น ศาสตราจารย์เฮนรี คลิฟตัน ซอร์บี (Henry Clifton Sorby) แห่งมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์  (Father of Metallography)  และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงของโลหะวิทยาเช่นกัน ถึงขนาดที่ชื่อของท่านถูกนำมาตั้งเป็นชื่อโครงสร้างจุลภาคชนิดหนึ่งของโลหะเลยทีเดียว ได้แก่ อดอล์ฟ มาร์เทน (Adolf Martens) ซึ่งเป็นนักโลหะวิทยาชาวเยอรมัน โดยในที่นี้ผมขอนำประวัติและผลงานของบุคคลทั้งสองท่านมากล่าวถึงพอสังเขปดังนี้  PDF