จุดไส้เทียน


เวลาจุดเทียน ไส้เทียนจะเผาไหม้ช้ากว่าไส้เทียนเปล่า เหตุผล เพราะขณะเนื้อเทียนหลอมเหลว จะถูกดูดซํบโดยไส้เทียน การเผาไหม้จึงเกิดขึ้นบนเนื้อเทียนแทนไส้เทียน คลิกครับ