วิทยาศาสตร์ของพลอย

คลิกค่ะ

คลิกค่ะ

คลิกค่ะ

กำเนดของพลอย สีต่างๆของพลอย เกิดมาจากธาตุต่างๆที่ผสมอยู่ในพลอย ประโยชน์ของพลอย การเผาพลอย การคัดแยกและการทำเหมืองพลอย