แผ่นสีขาวในน้ำนม

คือโปรตีนในน้ำนมที่เกิดจากการแข็งตัวเป็นแผ่น คลิกค่ะ