เรือลอยบนก๊าซเฉื่อย

ลอยเรือบนก๊าซเฉื่อย และการทดลองก๊าซเฉื่อยกับหลอดเสียง คลิกค่ะ