John Audubon

 

John Audubon

     จิตรกรและนักปักษีวิทยา  เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2328   เมื่อเติบใหญ่ บิดาได้ตั้งความหวังที่จะให้ Audubon มีอาชีพเป็นทหารเรือเหมือนตน  แต่เขาไม่ต้องการเช่นนั้นเลย  เขาต้องการวาดภาพมากกว่า ของ อ.สุทัศน์ ยกส้าน   PDF