ภูเขาไฟจำลองและแรงตึงผิว

นักเรียนแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ คลิกครับ