การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

คลิกครับ

 

หมึกพิมพ์ที่สามารถนำไฟฟ้าได้ ทำจากโพลีเมอร์

 

"หมึกพิมพ์นำไฟฟ้า" สังเคราะห์ขึ้นจากสาร "กราฟีน" ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของโมเลกุลคาร์บอน มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ สามารถตีพิมพ์ลงบนพื้นผิวได้หลายชนิด เช่น กระดาษ และแผ่นพลาสติก