คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เจมส์ คลาร์ก แมเวล : James Clark Maxwell

     ความเป็นมา  ความหมาย และคุณสมบัติ  ของคลื่นแม่เ็หล็กไฟฟ้า  สเปกตรัม   ประเภทของคลื่น   พื้นฐานทางฟิสิกส์   การทดลองของ นาย Hertz   และอุปกรณ์การสื่อสาร 

PDF    ขนาด 530  kb