ไม่เห็นเหรียญที่อยู่ใต้แก้ว (การหักเห)

ใสเหรียญเข้าไปในแก้วเปล่า เราสามารถเห็นเหรียญภายในแก้วได้ แต่เมื่อใส่น้ำจนเต็มแก้ว เหรียญจะหายไป (การหักเหของแสง) คลิกครับ