การใช้โอห์มมิเตอร์วัดหาตำแหน่งขาของ LED ดวงเดี่ยว

โอห์มมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการหาค่าคตวามต้านทานมีแหล่งจ่ายไฟในตนเอง โดยใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ดังโครงสร้างตามรูป 7

รูป 1

ปกติโอห์มมิเตอร์จะรวมอยู่ในมัลติมิเตอร์ หากเป็นโอห์มมิเตอร์ที่ผู้ผลิตอยู่ในทวีปเอเซีย ส่วนใหญ่ขั้วบวกของแบตเตอรี่จะต่อกับสายวัดที่เป็น Common หรือ ขั้วลบ ซึ่งเป็นสายสีดำ

หลักการของโอห์มมิเตอร์ในลักษณะนี้ก็คือกระแสไฟฟ้าจะไหลออกจากมิเตอร์ทางสายลบหรือสายสีดำ และไหลเข้าตัวมิเตอร์ทางสายบวก หรือสายสีแดง

วิธีการใช้โอห์มมิเตอร์วัดหาขั้วของ LED

1. ตั้งโอห์มมิเตอร์ไว้ที่ย่าน (range) คูณ 10
2. นำสายวัดทั้งสองของมิเตอร์แตะกัน เข็มของมิเตอร์จะต้องเบนไปทาง 0 โอห์ม หากไม่ถึง 0 โอห์มปรับมิเตอร์ให้เข็มชี้ 0 โอห์ม หากเข้มไม่เบนให้ตรวจสอบปัญหาของโอห์มมิเตอร์ เช่นสายวัดอาจขาด หรือ แบตเตอรี่ขาด

รูป 2

3. นำสายดำแตะที่ขา หนึ่ง และสายแดงแตะที่ขา สอง LED สว่างหรือไม่ เข็มเบนหรือไม่
    • ถ้าสว่างและเข็มเบน แสดงว่า ขาที่สายสีดำแตะอยู่นั้นเป็นขา Anode และขาที่สายสีแดงแตะอยู่นั้นเป็นขา Cathode
    • ถ้าเข็มไม่เบนและ LED ไม่สว่าง ให้กลับสายมิเตอร์
4. หากยังสรุปไม่ได้ให้กลับสายวัดมิเตอร์แล้ววัดซ้ำ สังเกตตามข้อ 2

สรุป ผลจากการวัดเป็นดังนี้

  1. หากวัดตามวิธีการแล้วพบว่า เข็มเบน และ LED สว่าง แสดงว่า LED นั้นใช้ได้ ขาที่สายสีดำ (สายลบ) แตะอยู่จะเป็นขา ANODE หรือขาที่ปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้า ขาที่เหลือเป็น CATHODE หรือขานี้ให้กระแสไฟฟ้าไหลออก
  2. หากวัดแล้วเข็มเบนแต่ไม่สว่างและกลับสายวัดแล้ว เข็มยังเบนอีก แสดงว่าลัดวงจรใช้ไม่ได้
  3. หากวัดแล้ว เข็มยังไม่เบนทั้งสองข้างแสดงว่าขาด ชำรุดแล้วใช้ไม่ได้เช่นเดียวกัน
  4. เมื่อวัดเสร็จแล้วให้ปิดสวิทช์โอห์มมิเตอร์ถ้ามี หรือปิดปุ่มเลือกย่านวัดไปที่ OFF หรือกรณีที่เป็นมัลติมิเตอร์ ไม่มีตำแหน่ง OFF หรือไม่ม่สวิทช์ตัดวงจร ให้บิดปุ่มเลือกย่านวัดไปที่ ตำแหน่งวัด DC V สูงสุด