Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow ธรรมชาติของธรณีฟิสิกส์ (Nature of Geophysics)
Home    Contactsธรรมชาติของธรณีฟิสิกส์ (Nature of Geophysics) PDF พิมพ์

    ธรณีฟิสิกส์เป็นการสำรวจส่วนต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวโลก หรือองค์ประกอบของโลก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในมาตราส่วนของเปลือกโลก (crust), เนื้อโลก (mantle), แกนโลก (core), ชั้นดิน-หิน แหล่งแร่, หรืออื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ผิวดิน โดยอาศัยหลักการที่วัตถุต่างชนิดกันย่อมมีคุณสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ที่ต่างกัน ธรณีฟิสิกส์วัดลักษณะความแตกต่างทางกายภาพ ของสิ่งต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวดินด้วยเครื่องมือที่มีการออกแบบมา เพื่อให้สามารถตรวจวัดความแตกต่างทางกายภาพเฉพาะตัวของวัตถุต่างๆ ได้ โดยทั่วไปลักษณะของการสำรวจธรณีฟิสิกส์จะทำการตรวจวัดที่ผิวดิน และแปลความหมายไปที่ระดับความลึกต่างๆ ใต้ผิวดิน


    ธรณีฟิสิกส์แปลความหมายของข้อมูลที่วัดได้ออกมาในรูปของลักษณะทางกายภาพที่มีความความสัมพันธ์กับลักษณะทางธรณีวิทยา ตรงกันข้ามกับธรณีวิทยา ซึ่งธรณีวิทยาศึกษาโลกจากผลการสังเกตปรากฏการณ์ต่างบนพื้นผิวโลก, วิเคราะห์, สังเคราะห์, และบูรณการณ์ จากสิ่งที่โผล่ให้เห็นหรือสิ่งที่เจาะออกมาจากหลุมสำรวจ จากนั้นจะแปลความหมายหาลำดับของชั้นดิน-หิน, โครงสร้างทางธรณีวิทยา, องค์ประกอบต่างๆ, หรือประวัติความเป็นมาของสิ่งที่ได้จากการสังเกตนั้นๆ


     การสำรวจธรณีฟิสิกส์ไม่เพียงแต่จะประยุกต์ศึกษาสิ่งต่างภายในโลกเท่านั้น แต่ยังประยุกต์ใช้สำรวจสิ่งที่อยู่นอกโลก เช่น ดวงจันทร์ หรือดวงดาวต่างๆ มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเสนอให้เปลี่ยนชื่อ “ธรณีฟิสิกส์ (geophysics)” เป็นชื่ออื่นที่ไม่ใช่คำว่า “ธรณี (Geo)” เพราะคำว่าธรณีมีความหมายว่า “โลก” ซึ่งในความหมายจริงของการศึกษาไม่ได้ศึกษาเฉพาะโลกเพียงอย่างเดียว ชื่อที่เรียกนั้นสื่อความหมายแคบไม่ครอบคลุม ทำเกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นการศึกษาเฉพาะในส่วนของโลกเท่านั้น อย่างไรก็ดีแม้ชื่อใหม่จะถูกนำเสนอ แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสม จึงยังคงใช้ชื่อเดิมจนกระทั่งถึงขณะนี้ หรือเราอาจจะลองตั้งชื่อใหม่ โดยให้มีความหมายที่ครอบคลุม และสื่อในทำนองของการศึกษาดวงดาวต่างๆ ในท้องฟ้าด้วย
 

     ธรณีฟิสิกส์แบ่งย่อยออกเป็น 2 แขนง ประกอบด้วย (1) แขนงที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกจากผิวดินถึงแกนโลก เรียกว่า Global Geophysics หรือ Solid Earth Geophysics หรือ Pure Geophysics และ (2) แขนงที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกจากผิวดินถึงใต้ผิวดินเน้นเฉพาะในส่วนของเปลือกโลก เรียกว่า Applied Geophysics หรือ Exploration geophysics แขนงของธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Geophysics) หรือ ธรณีฟิสิกส์เพื่อการสำรวจ (Exploration geophysics) มีการพัฒนาเพื่อนำไปประยุกต์สำรวจสภาพใต้ผิวดิน และแบ่งย่อยออกเป็นสาขา เช่น ธรณีฟิสิกส์เพื่องานวิศวกรรม (Engineering Geophysics) ธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Geophysics) ธรณีฟิสิกส์เพื่องานโบราณคดี (Archeo-Geophysics) หรือ ธรณีฟิสิกส์เพื่องานอุทกธรณีวิทยา (Hydro-Geophysics) เป็นต้น

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36075131

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!