Home arrow บทความทั่วไป arrow อนัตตธรรม - ความเกี่ยวข้องและพึ่งพา
Home    Contactsอนัตตธรรม - ความเกี่ยวข้องและพึ่งพา PDF พิมพ์
    อนัตตธรรม - ความเกี่ยวข้องและพึ่งพา
(Relation & Dependability)
สสารซึ่งเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องและเปลี่ยนแปลงไปเป็นประวัติศาสตร์นั้นมิได้ มีอยู่อย่างเป็นเอกโดดเดี่ยวจากสิ่งแวดล้อมเป็นอิสระโดยตัวเองเลย ตรงกันข้าม มันกลับมีอยู่อย่างไม่เป็นเอกไม่โดดเดี่ยวและไม่เป็นอิสระโดยตัวเอง หากมีอยู่อย่างเกี่ยวข้องและพึ่งพากันและกัน นี่, เป็นข้อเท็จจริงซึ่งได้จากการสังเกตโลกภายนอกด้วยความระมัดระวัง และโดยการใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ชั้นเอกๆ
ฉะนั้นจึงเป็นข้อเท็จจริงอันมีคุณค่ายิ่งสำหรับยึดเป็นรากฐานของปรัชญา เพื่อจะได้นำความคิดของเราไปสู่สัจธรรมในปลายมือ ความเกี่ยวข้องของสสารนี้ย่อมเป็นความเกี่ยว ข้องที่มีจริงด้วย. ฉะนั้น สิ่งโดยตัวเอง (Thing in Themselves ) แท้ๆ ดังที่นักปรัชญาค้านต์ (Kant) ว่าจึงไม่มี จะมีก็แต่สิ่งซึ่งมีอยู่อย่างเกี่ยวพันยืดโยงกันไปหมด แต่นี่ไม่ได้หมาย ความว่า ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่ง คงมีแต่องค์ประกอบรวมของสรรพสิ่งดังที่เรียกกันว่าสากลโลก กล่าวคือไม่ได้หมายความว่าสิ่งๆหนึ่งนั้นไม่มี จะมีก็แต่สากลโลกและส่วนต่างๆของมัน เพราะว่าจากการสังเกต เราได้ข้อเท็จจริงว่ามีสิ่งแต่ละสิ่งซึ่งเกี่ยวพันกันอยู่ ไม่ใช่มีความเกี่ยวพันโดยตัวเองโดยปราศจากสิ่งที่เกี่ยวพัน หรือมีแต่องค์ ประกอบรวมแห่งสิ่งเหล่านั้น โดยปราศจากแต่ละสิ่งซึ่งเกี่ยวพันกันอยู่.
    ฉะนั้น เมื่อเราจะศึกษาสิ่งใด เราจึงต้องศึกษามันฐานมันเกี่ยวพันอยู่กับสิ่งอื่นหรือสิ่งแวดล้อม เราไม่อาจศึกษาตัวตนแท้ของมันได้เลย ทั้งนี้เพราะตัวตนแท้ย่อมไม่มี จะมีก็แต่ตัวตนในความเกี่ยวพันกับสิ่งอื่นเท่า นั้น. เช่นเมื่อเราศึกษาเรื่องคน เราจะต้องไม่กล่าวถึงเพียงรูปร่าง หน้าตา และอวัยวะซึ่งประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเขาอย่างเดียว เพราะคนเราอยู่ไม่ได้ถ้ามีเพียงสิ่งเหล่านี้ คนเราอยู่ได้เพราะการหายใจ การกินอาหาร การมีอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ถ้าไม่มีปัจจัยแห่งชีวิตเหล่านี้ คนจะไม่เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาได้เลย
ฉะนั้นคนเราจึงเกี่ยวพันกับอากาศที่หายใจ อุณหภูมิ พืชและสิ่งมี ชีวิตอื่นๆซึ่งเป็นอาหาร ดวงดาวต่างๆดึงดูดกันอยู่และวิ่งออกห่างจากกัน จึงเกี่ยวพันกัน.ต้นไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีอากาศและแสงแดด ดินมีไม่ได้หากขาดหินและอากาศ สารและธาตุต่างๆทางเคมี ต่างก็เกี่ยวพันและแปรธาตุกัน รวมทั้งแปรธาตุกับอากาศและน้ำด้วย.
    สังคมมนุษย์เกิดจากคนและการกระทำของเขา ศีลธรรม คือการปฏิบัติต่อกันระหว่างคนอันเป็นไปในทางที่ชอบ. ความยุติธรรม คือการปฏิบัติต่อกันระหว่างคน ด้วยการกระทำอันเสมอภาค. ประชาธิปไตย คือการเฉลี่ยแบ่งอำนาจการปกครอง ไปให้แก่ประชาชนโดยทั่วหน้ากัน เศรษฐกิจ คือการแลกเปลี่ยนผลได้กันระหว่างมนุษย์.
    ฉะนั้นจึงไม่มีมนุษย์โดยตัวเอง ไม่มีอากาศโดยตัวเอง ไม่มีดวงดาวโดยโดดเดี่ยว ไม่มีดิน ต้นไม้ ธาตุและสสารโดยตัวเอง และจึงไม่มีสังคมโดยตัวเอง ไม่มีความยุติธรรมโดยตัวเอง และเศรษฐกิจโดยตัวเอง ดังที่นักจิตนิยมนึกคิดกัน.
ฉะนั้นการแก้สิ่งดังกล่าวให้เป็นอื่น จึงไม่ใช่แก้เฉพาะที่ตัวมัน และฉะนั้นการแก้สังคม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และเศรษฐกิจให้ดีขึ้น จึงมิใช่    
    การแก้ที่ตำหรับของมัน แต่หากต้องแก้ที่คนและการกระทำของเขาอันเป็นเหตุของสิ่งเหล่านั้น และซึ่งเกี่ยวพันใกล้ชิดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น.
วิทยาศาสตร์ทุกแขนงทุกสาขาได้พร่ำค้นหาและพร่ำสอนถึงการเกี่ยวพันระหว่างสรรพสิ่งแต่ไม่ได้ค้นหาสิ่งที่มีอยู่ได้โดยตัวเองเลย เพราะทราบว่าไม่มีสิ่งดังกล่าว การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตั้งเงื่อนไขไว้ว่า สิ่งต่างๆเกี่ยวพันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล เมื่อเหตุเปลี่ยนไปผลจะเปลี่ยนตามไปอย่างไร.
   เรื่องความเกี่ยวพันระหว่างสรรพสิ่งนั้น เราจะได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทราบแบบรูปต่างๆของสิ่งที่มีแล้ว.

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35955418
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!