Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow เซลล์กัลวานิก (galvanic cell)
Home    Contactsเซลล์กัลวานิก (galvanic cell) PDF พิมพ์

เป็น เซลล์ ไฟ ฟ้า เคมี ที่ เกิด ปฏิกิริยา เคมี แล้ว ให้ กระแส ไฟ ฟ้า ตัว อย่าง เช่น เซลล์ ไฟ ฟ้า เคมี ถ่าน ไฟ ฉาย แบตเตอรี่ รถ ยนต์ และ เซลล์ เชื้อ เพลิง ที่ มนุษย์ อวกาศ ใช้ ใน การ เดิน ทางไป สำรวจ ดวง จันทร์ (เกิด ปฏิกิริยา เคมี ได้ กระแส)

การ สร้าง เซลล์กัลวา นิก
นำ โลหะ ต่าง ชนิด กัน จุ่ม ใน ภาชนะ ที บรรจุ สาร ละ ลาย ที่ มีอิออนของ โลหะ นั้น เช่น โลหะ A จุ่ม ใน A2+ และ โลหะ B จุ่ม ใน B2+ เป็น ต้น และ ภาชนะ 2 ใบ นี้ มี สะพานอิออนเชื่อม ถึง กัน แล้ว ต่อ ลวด ตัว นำ จาก ขั้ว ทั้ง สอง เข้ากับโวลต์มิเตอร์ (volt meter) ซึ่ง มี เข็ม แสดง ทิศ ทางการ ไหล ของ อิเล็กตรอน พบ ว่า เข็ม กระดิก แสดง ว่า อิเล็กตรอน ไหล

จาก รูป พบ ว่า เข็ม ของ โวลต์มิเตอร์ เบน จาก A ไป ยัง B แสดง ว่า อิเล็กตรอน ไหล จาก A ไป ยัง B เรา ต้อง การ ทราบ สิ่ง ต่อ ไป นี้
1. ขั้ว บวก และ ขั้ว ลบ
1.1 ขั้ว บวก คือ ขั้ว ที่ มี อิเล็กตรอน หนา แน่น น้อย กว่า หรือ ขั้ว e ไหล เข้า ได้ แก่ ขั้ว B
1.2 ขั้ว ลบ คือ ขั้ว ที่ มี อิเล็กตรอน หนา แน่น มาก กว่า หรือ ขั้ว e ไหล ออก ได้ แก่ ขั้ว A
2. ขั้ว แอโนด (Anode) และ ขั้ว แค โทด (Cathode)
2.1 แอโนด คือ ขั้ว ที่ เกิด ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ได้ แก่ ขั้ว A เพราะ ให้ e
2.2 แค โทด คือ ขั้ว ที่ เกิด ปฏิกิริยา รี ดัก ชัน ได้ แก่ ขั้ว B เพราะ รับ e
3. แผน ภาพ เซลล์กัลวา นิก เขียน ได้ ดัง นี้
3.1 เขียน ครึ่ง เซลล์ แอโนด ไว้ ทางซ้าย ครึ่ง เซลล์ แค โทดไว้ ทางขวา คั่น กลาง ด้วย สะพานอิออน ซึ่ง ใช้เครื่องหมาย || หรือ //
3.2 สำหรับ ครึ่ง เซลล์ แอโนด และ แค โทดเขียนอิเล็ก โท รด ไว้ ซ้าย สุด และ ขวา สุด ภาย ใน ครึ่ง เซลล์ ถ้า ต่างวัฏภาค กัน ใช้เครื่องหมาย / คั่น
3.3 สาร ละ ลาย ที่ ทราบ ความ เข้ม ข้น ให้ เขียน ระบุ ไว้ ใน วง เล็บ
3.4 ถ้า ครึ่ง เซลล์ ที่ เป็น ก๊าซ ให้ ระบุ ความ ดัน ลง ใน วง เล็บ ด้วย  มีต่อ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35963224
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!