Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2618
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2211
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 26651
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9973
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8524
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3565
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4025
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5221
แบบทดสอบเรื่องของไหล 85315
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7155
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5801
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3812
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3548
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2984
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2887
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3185
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3345
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3063
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2955
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2717
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2596
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2995
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2534
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2832
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7583
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5781
จุดศูนย์กลางมวล 3639
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4561
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5438
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12496
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15303
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12131
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12426
ข้อสอบวิชา สังคม 14550
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11655
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7519
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5877
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7111
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5545
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9611
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7014
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5496
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5039
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3151
ทดสอบความรู้รอบตัว 3816
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 125815
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15973
อ.รจนา ใจห้าว 5005
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30200
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18306
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40649152

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!