Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2354
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 1919
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 16593
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 8242
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 6962
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3205
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3668
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 4862
แบบทดสอบเรื่องของไหล 73662
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6605
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5505
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3569
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3257
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2791
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2737
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3014
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 2688
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2861
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2802
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2555
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2473
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2394
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2459
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2630
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7241
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5576
จุดศูนย์กลางมวล 3412
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4357
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5243
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 11989
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 13404
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11109
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11446
ข้อสอบวิชา สังคม 13927
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11067
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7191
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5583
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7098
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5410
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9143
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6862
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5314
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4833
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 2999
ทดสอบความรู้รอบตัว 3580
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 86759
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15189
อ.รจนา ใจห้าว 4146
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 29712
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 16406
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36967507

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!