Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2223
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 1802
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 15168
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 8078
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 6830
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3076
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3518
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 4684
แบบทดสอบเรื่องของไหล 70135
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6376
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5359
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3435
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3137
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2675
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2584
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 2881
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 2573
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2740
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2649
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2444
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2337
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2286
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2329
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2528
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7124
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5472
จุดศูนย์กลางมวล 3312
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4255
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5142
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 11625
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 13149
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 10944
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11269
ข้อสอบวิชา สังคม 13797
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 10937
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7085
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5475
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6680
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5218
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 8975
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6725
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5210
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4737
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 2922
ทดสอบความรู้รอบตัว 3448
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 81275
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 13836
อ.รจนา ใจห้าว 4009
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 29476
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 15943
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36106343

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!