Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2313
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 1889
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 15973
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 8195
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 6928
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3172
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3630
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 4804
แบบทดสอบเรื่องของไหล 73190
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6550
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5467
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3530
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3220
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2753
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2682
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 2985
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 2658
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2833
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2753
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2524
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2424
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2361
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2420
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2602
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7208
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5543
จุดศูนย์กลางมวล 3378
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4334
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5217
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 11803
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 13320
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11053
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11387
ข้อสอบวิชา สังคม 13893
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11026
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7161
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5549
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6968
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5349
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9092
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6820
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5288
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4806
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 2978
ทดสอบความรู้รอบตัว 3542
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 85488
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 14395
อ.รจนา ใจห้าว 4093
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 29635
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 16297
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36692047

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!