Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2234
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 1820
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 15290
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 8105
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 6845
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3093
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3534
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 4698
แบบทดสอบเรื่องของไหล 70457
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6411
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5378
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3453
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3145
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2688
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2594
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 2901
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 2581
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2751
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2670
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2453
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2351
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2291
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2341
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2534
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7129
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5479
จุดศูนย์กลางมวล 3320
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4266
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5152
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 11678
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 13185
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 10962
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11286
ข้อสอบวิชา สังคม 13809
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 10944
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7092
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5485
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6771
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5251
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9006
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6747
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5225
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4750
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 2931
ทดสอบความรู้รอบตัว 3464
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 82996
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 13972
อ.รจนา ใจห้าว 4015
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 29487
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 16074
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36152081

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!