Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3486
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 3131
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 36115
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 11120
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 9341
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4368
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4864
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 6240
แบบทดสอบเรื่องของไหล 98604
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 8408
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6627
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4558
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 4280
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3715
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3613
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3896
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 4094
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3751
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3638
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3425
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3330
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3695
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 3219
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3524
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 8289
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6448
จุดศูนย์กลางมวล 4360
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5432
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6447
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13745
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16530
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 13085
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 13354
ข้อสอบวิชา สังคม 15343
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12496
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 8208
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6547
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7912
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 6250
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10416
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7670
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 6176
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5725
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3818
ทดสอบความรู้รอบตัว 4492
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 143309
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 18107
อ.รจนา ใจห้าว 5774
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 31153
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19819
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 49581972

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!