Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2507
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2089
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 21883
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9565
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8279
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3424
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3866
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5071
แบบทดสอบเรื่องของไหล 81160
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6956
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5674
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3711
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3481
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2890
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2803
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3094
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3184
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2988
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2874
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2649
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2528
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2833
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2476
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2749
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7471
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5694
จุดศูนย์กลางมวล 3536
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4471
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5353
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12106
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14595
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11735
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12025
ข้อสอบวิชา สังคม 14296
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11385
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7330
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5739
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6967
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5427
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9378
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6930
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5426
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4956
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3083
ทดสอบความรู้รอบตัว 3719
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 110990
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15192
อ.รจนา ใจห้าว 4776
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30030
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17575
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 39104672

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!