Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3347
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 3012
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 35981
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 11009
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 9232
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4261
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4760
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 6115
แบบทดสอบเรื่องของไหล 98420
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 8291
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6525
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4468
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 4186
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3602
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3513
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3789
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3976
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3659
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3536
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3326
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3213
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3599
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 3118
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3434
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 8186
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6360
จุดศูนย์กลางมวล 4265
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5339
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6343
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13614
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16382
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12928
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 13239
ข้อสอบวิชา สังคม 15236
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12382
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 8113
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6456
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7796
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 6156
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10296
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7582
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 6092
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5631
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3725
ทดสอบความรู้รอบตัว 4393
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 142647
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17732
อ.รจนา ใจห้าว 5673
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30983
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19533
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 47857094

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!