Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow นักสำรวจค้นพบกบบินได้สายพันธุ์ใหม่ในเวียดนาม
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
นักสำรวจค้นพบกบบินได้สายพันธุ์ใหม่ในเวียดนาม PDF พิมพ์
 
 นักสำรวจค้นพบกบบินได้สายพันธุ์ใหม่ในเวียดนาม
 


เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา นิตยสารแนววิทยาศาสตร์ คอสโมส ได้เปิดเผยการค้นพบน่าสนใจ เมื่อนักสำรวจชาวออสเตรเลียได้ค้นพบกบบินได้สายพันธุ์ใหม่ ร่อนเกาะระหว่างต้นไม้ได้ พบทางตอนใต้ของเวียดนาม

รายงานระบุว่า กบสายพันธุ์ดังกล่าว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Rhacophorus helenae หรือเรียกว่า กบต้นไม้ของเฮเลน (Helen's Tree Frog) ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตามแม่ของผู้ค้นพบ โดยกบสายพันธุ์นี้ อาศัยอยู่ในป่าทางตอนใต้ของเวียดนาม มีลักษณะตัวสีเขียวสด ตาโปน ถูกค้นพบเมื่อราว ๆ 4 ปีก่อน มีเท้าแผ่แบนสำหรับใช้ร่อนไปมาระหว่างต้นไม้ มีขนาดตัวประมาณ 4 นิ้ว ซึ่งถือว่าใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับกบบินได้สายพันธุ์อื่น

อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้มีการค้นพบกบบินได้มาหลายสายพันธุ์แล้ว พวกมันล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่ในป่าห่างไกลถิ่นที่อยู่ของผู้คนทั้งนั้น ขณะที่กบต้นไม้ของเฮเลนนี้ มีการนำไปพิสูจน์โครงสร้างทางพันธุกรรมแล้ว และพบว่ามันคือกบสายพันธุ์ใหม่อย่างไม่มีข้อสงสัย แต่นักวิจัยก็ต้องศึกษาต่อไปอีกว่า กบหายากพันธุ์นี้จัดอยู่ในกลุ่มกบใกล้สูญพันธุ์ด้วยหรือไม่
 

Flying frog discovered in Vietnam

คลิกฟังเสียงภาษาอังกฤษ MP3

This handout picture taken by Jodi Rowley in 2009 and released by Australian Museum on January 15, 2013 shows Helen's Flying Frog, a new species of flying frog near Ho Chi Minh City in Vietnam. (Photo: AFP)

Wildlife

New species of flying frog discovered in Vietnam

15 Jan 2013

An Australian researcher who discovered a new species of flying frog near Ho Chi Minh City in Vietnam and named it after her mother said it was a rare find so close to such a big city.

Helen's Flying Frog was first discovered by Jodi Rowley, an amphibian expert from Sydney's Australian Museum, in 2009 during a field trip to the forests fringing the city previously known as Saigon.

Ms. Rowley initially thought the tree-dwelling flying frog, so named for the huge webbed feet that allow it to glide or parachute across the forest canopy, was a familiar species when she saw it sitting on a log beside a path.

It was not until a later trip, when she saw a specimen of the original type of frog in another part of Vietnam, that she realised her creature was something quite different.

"The new species has a bright white belly and white whites of the eyes, whereas the species that I thought it was -- its closest relative -- has a lemon yellow belly and yellow whites of the eyes," Rowley told AFP

There's also differences in the colour of the webbing, colour of the thighs, and we did look at body type as well so it does seem to be bigger than the other species.

Molecular analysis confirmed Rowley's suspicions and she had the honour of naming the new species rhacophorus helenae or Helen's Flying Frog after her mother, who had recently been diagnosed with ovarian cancer

She said the "big, impressive" species, which is 10 centimetres (four inches) long was a surprising find in the low-lying evergreen forest surrounded by rice paddies on the fringes of Ho Chi Minh City, Vietnam's most populous city

"What's rare about this discovery in particular is the fact that I found the lone individual less than 90 kilometres from the middle of Ho Chi Minh City, one of the biggest cities in Southeast Asia," said Rowley.

Researchers are now working to establish whether Helen's frog is endangered. Specimens have only been seen in the lowland forests of southern Binh Thuan and Dong Nai provinces and Rowley said there were real fears for its survival.

"We are worried particularly because it is a lowland forest and it's the same kind of forest (as where) the Javan rhinoceros went extinct in 2011 as well. Habitat loss is a huge issue," she said.

Rowley's discovery, made with researchers from Ho Chi Minh city's University of Science, was published in the latest issue of the Journal of Herpetology.

(Source: Bangkok Post, Asia, New species of flying frog discovered in Vietnam, 15 Jan 2013,
link)


Frog Vocabulary

frog - (See
Wikipedia)
flying frog - (See
Wikipedia)

Helen’s Tree Frog (Rhacophorus helenae) - the frog discussed in this article (See
Wikipedia)

amphibian -
an animal such as a frog that lives mostly on land but lays it eggs and grows into an adult in the water (See Wikipedia)
herpetology - the science of amphibians (including frogs, toads, salamanders, newts) and reptiles (including snakes, lizards, turtles, tortoises, crocodiles) (See
Wikipedia)

discover - find, meet or encounter something (during a search or research) ค้นพบ, เจอ, พบ, ค้นหา, ตรวจพบ
discovered a new species of flying frog

species - a set of animals or plants in which the members have similar characteristics to each other and can breed with each other พันธ์,จำพวก
new species of flying frog discovered in Vietnam

extinct
- when a kind of animal (species) does not exist anymore (ceases to exist) (See Wikipedia)

habitat - the place where an animal lives (such the jungle)
habitat loss -when the place that a kind of animal (species) usually lives in disappears which makes the species extinct, habitat destruction (See
Wikipedia)

issue
- a problem that needs to be considered; a subject that people discuss or argue about ประเด็น
is a huge issue - a very big and important issue

habitat loss is a huge issue

handout picture - a photo that was given or "handed out" to the media and other people
released - made available to the public

research - to make a detailed study of something to find new facts about it การวิจัย
researcher - a person who does research นักวิจัย

named it after ... - to get a name for something from ...
named it after her mother

rare - not often seen or found; uncommon, unusual หาได้ยาก ซึ่งหายาก
a find - something that a scientist finds when doing research
a rare find - something not found often

it was a rare find so close to such a big city
this species was a
surprising find

An Australian researcher who discovered a new species of flying frog near Ho Chi Minh City in Vietnam and named it after her mother said it was a rare find so close to such a big city.

expert - a person who knows a lot about a subject ผู้เชี่ยวชาญ,
amphibian expert

field trip -
a trip or visit to the place where where you can see and study somthing in its real environment and surroundings (rather than in a n artificial classroom or a laboratory)


fringe
(noun) - the outside edge or rim of something ตะเข็บ, ริม
fringe (verb) - ใส่ริม, ใส่ตะเข็บ

fringing the city - around the edge of the city
the forests fringing the city

a field trip to the forests fringing the city

Helen's Flying Frog was first discovered by Jodi Rowley, an amphibian expert from Sydney's Australian Museum, in 2009 during a field trip to the forests fringing the city previously known as Saigon.

initially - at first; at the beginning ในเบื้องต้น ; ในระยะต้น
familiar - something that people know about, have seen many times and are experienced with ซึ่งเป็นที่รู้จัก, คุ้นเคย
she initially thought the tree-dwelling flying frog was a familiar species

log - a thick piece of tree trunk or branch, especially one cut for burning on a fire โค่นต้นไม้
path - a place to walk (through a forest, for example), a trail, a walkway ทางเดิน
beside a path - next to a path or walkway

she saw it sitting on a log beside a
path

web
(noun) - ใยแมงมุม
webbing (noun) - สายรัด
webbed (adjective) - ซึ่งมีใยแมงมุม


glide -
move smoothly across some surface แล่น, ลื่นไถล, ร่อน
parachute
(verb) - use something wide like a "parachute" (ร่มชูชีพ) to float through the air กระโดดร่ม

canopy -
a cover that is located or hanging above something สิ่งที่ใช้คลุมเพื่อปกป้องสิ่งอื่น
forest canopy - the top part of the forest (the branches and leaves of trees) that block the sunlight from the forest floor


named for the huge webbed feet that allow it to glide or parachute across the forest canopy

specimen -
an example of something (such as an animal or plant) that a scientist finds and keeps ตัวอย่าง, ตัวอย่างสำหรับทดสอบ

original - the first one of many things, of a series of things ซึ่งเป็นแบบฉบับ, ซึ่งเป็นต้นฉบับ, ที่เป็นอันแรก

she saw a specimen of the original type of frog in another part of Vietnam

realised - came to understand

creature -
an animal
she realised her creature was something quite different

bright - full of light or very strong in colour สว่าง, สดใส

belly - outside of the stomach
the new species has a bright white belly and white whites of the eyes

relative - a member of a family ญาติพี่น้อง
close
relative
closest relative
the closest relative to the species

whites of the eyes - the outside part of the eyes that surrounds the lens in the center (that are white for humans), not the center of the eye
that species has a lemon yellow belly and yellow
whites of the eyes

differences -
thigns that are not the same (when comparing two things) ความแตกต่าง
thigh - the upper part of the leg ต้นขา
differences in the colour of the webbing, colour of the thighs

confirm - say that a claim is true, verified ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง
suspicion - ความสงสัย
confirm suspicions - find evidence to prove what you think is true


molecule
(noun) - the small chemical pieces used to build bigger chemicals โมเลกุล, อณูของสารประกอบ,
molecular (adjective)

analysis - การวิเคราะห์
molecular analysis

molecular analysis confirmed Rowley's suspicions

had the honour of - when a person is able to do (have the opportunity to do) something very important ...
she had the honour of naming the new species rhacophorus helenae

diagnosed - when a doctor finds or determines that a person has a disease
her mother, who had recently been diagnosed with ovarian cancer

impressive - makes you think very highly of it (because it is very large, lifelike, colourful, beautiful, etc) ประทับใจ ซึ่งน่าประทับใจ
the big, impressive species is 10 centimetres long

evergreen forest - a forest of evergreen trees (See
Wikipedia)
evergreen tree - a tree that has leaves in all seasons (See
Wikipedia)

low-lying forest - forests not in the mountains (but on low land)
the low-lying evergreen forest

lowland forests - forests not in the mountains (but on low land)
specimens have only been seen in the lowland forests

rice paddies - rice fields
rice paddies on the fringes of Ho Chi Minh City

the low-lying evergreen forest surrounded by rice paddies on the fringes of Ho Chi Minh City

populous - having a lot of people living there ซึ่งมีพลเมืองหนาแน่น
Vietnam's most populous city

this species was a surprising find in the low-lying evergreen forest surrounded by rice paddies on the fringes of Ho Chi Minh City, Vietnam's most populous city

lone - single เดี่ยว หนึ่งเดียว
individual - relating to or involving a single, separate person or thing แต่ละบุคคล
the lone
individual

in particular -
talking about one thing (and its "unique" qualities)

what's rare about this discovery in particular is the fact that I found the lone individual less than 90 kilometres from the middle of Ho Chi Minh City, one of the biggest cities in Southeast Asia

establish - to show or prove something to be true
establish whether ... - to prove or show if


endangered - at risk or in danger of being harmed, damaged or destroyed เป็นอันตราย
researchers are now working to establish whether Helen's frog is endangered.

survival - when something continues to exist (does not die or disappear)
there were real fears for its survival

rhinoceros - a very large thick-skinned animal from Africa or Asia, which has one or two horns on its nose แรด

...as well -
... also

it is a lowland forest and it's the same kind of forest (as where) the Javan rhinoceros went extinct in 2011 as well.


Views: 1244

ความคิดเห็นแรก

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10168040  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!