Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow นิยามศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
นิยามศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า PDF พิมพ์

Electromagnetism : แม่เหล็กไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆเส้นลวด
ลักษณะ ของสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับรูปร่างของเส้นลวด และสนามแม่เหล็ก
ที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้านี้เขียนได้เช่นเดียวกับสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็ก
ถาวร ผลที่ขึ้นเรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้า


Electromagnet: แม่เหล็กไฟฟ้า
เป็นขดลวดโซลินอยด์ ซึ่งมีแกนเป็นสารแม่เหล็กชั่วคราวทำให้มีอำนาจแม่
เหล็กหรือหมดอำนาจโดยเปิด-ปิดสวิตช์


Coil : ขดลวด
หมายถึง ขดลวดที่พันหลายๆรอบ เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านจะเกิด
สนามแม่เหล็กขึ้น


Flat coil or plane coil : ขดลวดแบน
เป็นขดลวดที่มีความยาวน้อยเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลาง


Solenoid: โซลินอยด์
เป็นขดลวดที่มีความยาวมากเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลาง สนามแม่
เหล็กที่เกิดจากโซลินอยด์ เหมือนกับแท่งแม่เหล็ก ตำแหน่งของขั้วขึ้น อยู่
กับทิศของกระแสไฟฟ้า


Electromagnetic Induction: การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
ไมเคิล ฟาราเดย์ พบว่า เมื่อระแสไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กจะมีผล
ให้เกิดการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของตัวนำ ในสนามแม่เหล็กจะก่อให้
เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ในตัวนำนั้น เรียกว่า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
ซึ่งจะเกิดขึ้นเสมอในตัวนำที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง


Faraday s law of induction: กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์
กล่าวว่า ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในตัวนำ เป็นสัดส่วนกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก


Lenz s law: กฎของเลนซ์
กล่าวว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นเพื่อขัดขวางสาเหตุที่ทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ในมอเตอร์ไฟฟ้า จะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า
เกิดขึ้นเสมือนเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพื่อขัด
ขวางแรงเคลื่อนไฟฟ้า ที่ต่อไว้สำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์นั้น


Fleming s right-hand rule or dynamo rule: กฎมือขวาของเฟลมมิ่งหรือกฎไดนาโม
กล่าวว่า"ทิศของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำหาได้จากทิศจองสนามแม่เหล็กและ
ทิศการเคลื่อนที่โดยใช้มือขวา"


Self-induction: การเหนี่ยวนำตัวเอง
เป็นการเหนี่ยวนำแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวด เนื่องจากกระแสไฟฟ้าในขด
ลวดนั้นเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น เมื่อปิดสวิตช์กระแสในขดลวดหยุดไหลมี
ผลให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำใน
ขดลวด ในบางกรณีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้ มีค่าสูงกว่าเดิมมาก การ
ออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ดีจะต้องไม่มีการสูญเสียพลังงานในขดลวดทั้ง
สองหรือมีการสูญเสียน้อยมาก


Eddy current: กระแสเอ็ดดี้
เป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในโลหะเมื่อสนามแม่เหล็กรอบๆ มีการเปลี่ยน
แปลงแม้ว่าชิ้นโลหะนั้นไม่ใช่ส่วนของวงจรไฟฟ้ากระแสเอ็ดดี้ก่อให้เกิด
พลังงานความร้อนที่ไม่ต้องการ เช่น ความร้อนในแกนเหล็กของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้ สามารถป้องกันได้โดยการทำแกนให้เป็นแผ่น
แล้วเคลือบด้วยฉนวน


Generator or dynamo เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือไดนาโม
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานกล ในเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าอย่างง่าย จะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบสลับเกิดขึ้นในขด
ลวด เมื่อหมุนในสนามแม่เหล็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มีคอม
มิวเตเตอร์ เช่น เดียวกับมอเตอร์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าจะในทิศทางเดียว


Mutual induction: การเหนี่ยวนำร่วม
เป็นการเหนี่ยวนำแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
กระแสไฟฟ้าในขดลวดอื่นการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กซึ่งเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดที่
อยู่ในสนามแม่เหล็กนั้นปรากฏการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นได้ด้วยวงแหวน
เหล็กของฟาราเดย์


Electromagnetic waves คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวาง ประกอบด้วยการสั่นของสนามไฟ
ฟ้าและสนามแม่เหล็กมีช่วงความถี่ กว้างสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง
ทุกชนิดรวมถึงสุญญากาศ เมื่อถูกดูดกลืนจะมีผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น
คลื่นวิทยุและรังสีเอ็กซ์ ถูกปล่อยออกไปเมื่ออิเล็กตรอน อิสระถูกเร่ง
หรือถูกหน่วงเช่น ผลจรากการถูกชน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ทั้งหมด
เกิดเมื่อโมเลกุลเปลี่ยนระดับพลังงาน และเกิดขึ้นในลักษณะของพัลส์ เรียกว่า
โฟตอน ซึ่งไม่ใช่ลำพลังงานที่ต่อเนื่องสำหรับความยาวคลื่นและความถี่ของ
คลื่นชนิดต่างๆ


Gamma rays: รังสีแกมมา
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากสารกัมมันตรังสี อยู่ในแถบคลื่น
เดียวกันและมีสมบัติเหมือนกับรังสีเอ็กซ์ แต่เกิดจากวิธีการแตกต่างกันอยู่
ปลายสุดของแถบและมีพลังงานสูงสุด


X-rays: รังสีเอ็กซ์
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถทำให้แก๊สเกิดเป็นไอออนทำให้สารบาง
ชนิดเรืองแสง และทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีบนฟิล์มถ่ายรูป รังสีเอ็กซ์ผลิต
จากหลอดรังสีเอ็กซ์ และนำไปใช้ประโยชน์หลายอย่าง


Ultraviolet radiation ( UV radiation ) การแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นดังตัวอย่าง เช่น เมื่อกระแสไฟฟ้าไหล
ผ่านแก๊สที่เป็นไอออน ระหว่างขั้วไฟฟ้า ทั้งสองนอกจากนั้นยังปล่อยออก
มาจากดวงอาทิตย์แต่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยที่มาถึงพื้นผิวโลก รังสีอัล
ตราไวโอเลตปริมาณเล็กน้อยนี้มีความสำคัญต่อชีวิต แต่ถ้ามีปริมาณมาก
จะเป็นอันตราย รังสีอัลตราไวโอเลตทำให้เกิดการวาวแสง เช่น การทำหลอด
วาวแสง และทำให้เดปฏิกิริยาเคมีหลายอย่าง เช่น ทำให้ผิงหนังเป็นสีเข้ม
เมื่ออยู่กลางแจ้ง


Phosphorescence: การเรืองแสง
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากสารบางชนิด ( ฟอสเฟอร์ ) เมื่อได้รับคลื่นแม่
เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น สั้น เช่น รังสีแกมมาหรือรังสีเอ็กซ์ สารฟอส
เฟอร์จะดูดกลืนรังสีดังกล่าวแล้วปล่อยแสงออกมา นั่นคือ ปล่อยคลื่นยาวกว่า
ออกมาคลื่นที่ปล่อยมานี้อาจต่อเนื่องไประยะหนึ่งหลังจากรังสีแกมมาหรือรัง
สีเอ็กซ์หมดไปแล้ว ถ้าเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้น เรียกว่าการเปล่งแสงวับViews: 5385

ความคิดเห็นแรก

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 9933080  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!