Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow โลกร้อน กระทบการผลิตภาคการเกษตรยึดหลังเศรษฐกิจพอเพียงช่วยได้
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
โลกร้อน กระทบการผลิตภาคการเกษตรยึดหลังเศรษฐกิจพอเพียงช่วยได้ PDF พิมพ์
 

    ประเทศสหรัฐอเมริกา ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด  ในประเทศไทย กระบวนการอุตสาหกรรม ปล่อยก๊าซ 18.7  และ 26.9  ล้านตัน  กรุงเทพแห่งเดียวปล่อยก๊าซร้อยละ 24 ของประเทศ   วิกฤติโลกร้อนคืบคลานเข้าใกล้ตัวเราทุกที

     ถ้าอนาคตเป็นแบบนี้เราจะอยู่กันได้อย่างไร  อย่างไรก็ตามวิกฤตินี้สามารถแก้ได้โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง  คลิกครับ 

 

     ข้อมูลจากกลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่ามลพิษสิ่งแวดล้อมในสังคมโลกยุคโลกานุวัตน์ ก็กำลังก้าวสู่สภาวะวิกฤติด้วยเช่นกัน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เลวร้ายลงเรื่อย ๆ สวนทางกับกระแสความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมโลกอย่างชัดเจน การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อแสวงหาปัจจัย 4 แห่งการ  ยังชีพ ทำได้ลำบากยากเข็ญขึ้นทุกขณะ ธรรมชาติที่เคย ร่มเย็นและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของปัจจัย 4 กลับถูกฝีมือและการกระทำของมนุษย์ด้วยกันเอง ทำลายล้างจนสูญเสียสมดุล อุณหภูมิภายในโลกร้อนขึ้น จน สิ่งมีชีวิตบางชนิดทนไม่ได้และตายไป บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ เพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันได้ ปัจจุบันสื่อต่าง ๆ ได้รายงานข่าวการล้มตายของมนุษย์ เนื่องจากไม่สามารถทนทานต่อคลื่นความร้อน ปรากฏให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง ไม่เพียงแต่ประเทศด้อยพัฒนาเท่านั้นที่กำลังเผชิญปัญหานี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ก็กำลังเผชิญภัยพิบัติจากคลื่นรังสีความร้อนนี้เช่นกัน มหันตภัยนี้กำลังขยายผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของโลกลดลง พื้นที่ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์กำลังถูกแทนที่ด้วยทะเลทราย ความแห้งแล้งจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์ในยุคปัจจุบันจึงต้องเร่งหาแนวทาง และขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางชัดเจน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ปัญหาและกำจัดมูลเหตุแห่งปัญหา ทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ของโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะเช่น  ในปัจจุบัน
 
     นับเป็นรายงานข้อมูลที่สังคมคนจำต้องพิจารณาโดยเฉพาะการผลิตเพื่อการบริโภค แน่นอนว่าทั่วโลกต่อจากนี้ไปคงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นรายการต้น ๆ อย่างแน่นอน เพราะนั่นคือเรื่องของความอยู่รอด สำหรับประเทศไทยนั้นนับว่ายังโชคดีที่กำลัง ก้าวเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อการอยู่รอดเป็นอันดับต้นก่อนพัฒนาไปสู่เพื่อการขายและการสร้างรายได้เพิ่มเติมตามมา ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อผู้ผลิตมีกินมีใช้ก็ย่อมที่จะ  สามารถขยายผลผลิตเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นตามกำลังวังชาได้อย่างเต็มที่และไม่มีตกหล่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ นับเป็นโอกาสของคนไทยในการ  นำมาปฏิบัติ เพราะนี่คือพื้นฐานของการอยู่รอด อยู่ได้ และมีกินมีใช้อย่างต่อเนื่องแบบยั่งยืนทีเดียว
 
    ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
 
    แนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหาทอง คือ ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีพ ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องประหยัดในทางที่ถูกต้อง ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความ  ถูกต้องและสุจริต ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นสำคัญ ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรงเช่นอย่างที่ผ่านมา

    เพราะความสุขความเจริญอันแท้จริง หมายถึง ความสุข ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังจากผู้อื่น มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทองทำมาหากินก่อนทำมาค้าขายภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำกิน คือทุนทางสังคม ตั้งสติที่มั่นคง ร่างกายที่แข็งแรง ปัญญา ที่เฉียบแหลม นำความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อปรับวิถีชีวิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

    เหล่านี้คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ ซึ่งแน่นอนว่า หากทุกคนในสังคมไทยทำได้ ปัญหาโลกร้อนที่เป็นผลกระทบ มาถึงการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นพื้นฐานของการบริโภคในสังคมคนนั้น ก็จะสามารถหลุดพ้นไปได้อย่างแน่นอน.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 19 มกราคม 2550
 


Views: 2097

ความคิดเห็นแรก

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10089821  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!