การกระจายสัมพัทธ์ PDF พิมพ์
relative variation

การวัดการกระจายของข้อมูลแต่ละชุด เพื่อนำไปใช้ในการเปรียบเทียบการกระจายกับข้อมุลชุดอื่น ๆ การกระจายสัมพัทธ์มี 4 ชนิดคือ

1. สัมประสิทธิ์ของพิสัย

2. สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์

3. สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

4. สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up