กฎการอนุรักษ์ พลังงาน PDF พิมพ์
law of conservation of energy
กฎเกี่ยวกับพลังงานซึ่งกล่าวว่าผลรวมของพลังงานทั้งหมดภายในระบบปิดมีค่าคงตัว หมายความว่า พลังงานจะไม่เกิดขึ้นใหม่หรือสูญหายไป แต่อาจจะเปลี่ยนจากพลังงานรูปหนึ่งเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งได้
  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up