RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => สนามไฟฟ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 08:42:31 pmหัวข้อ: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 08:42:31 pm
แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม (selenium) ดังรูป อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนหรืออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า  อ่านต่อครับ (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/scibook/mythphysics/picture/N-copy/index1.htm)


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 06, 2008, 09:44:00 pm
ผมนายสุวัฒน์  หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็กต่อเนื่องsec 19 รหัส 115130461120-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  6 พฤศจิกายน  2551 เวลา  21.44 น. ณ บ้านช้างขุนเทียน

ได้รับความรู้เพิ่มเติม ดีมากครับ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Nueng ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 10:37:22 am
นางสาวสมฤดี สอนชอุ่ม เลขที่ 16 sec 02  รหัส 115110903066-8 เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 19 พ.ย. 2553 เวลา 10.36 น.  ณ หอพักไพลินเพลส
ซีโรกราฟฟี่ เป็นแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร แปลมาจากภาษาจีน ว่า การเขียนแบบแห้ง
อุปกรณ์ที่สำคัญในการถ่ายเอกสารคือ ลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียมเนื่องด้วยอลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก และเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: aomme ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 09:26:10 pm
น.ส ศรัญญา  เพชรแก้ว  เลขที่ 45 sec 02 รหัส 115310903022-7  สาขา สถิติ  คณะ วิทยาศาสตร์ ฯ วัน 19/11/53 เวลา 21.16 สถานที่ บ้านตัวเอง   กระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้งานพิมพ์ขั้นข้างละเอียด หลักทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: siwapat ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 08:09:43 am
ผมนายศิวภัทร์ รัตนสมบูรณ์ รหัส 115330411024-6 เลขที่ 18 วิศวกรรมโยธา sec.4 วันที่ 20/11/53 เวลา 8.06 am ที่หอลากูลแมนชั่น
กระบวนการถ่ายเอกสาร
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของอกสารไปบนลูกกลิ้งโดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนประกอบของภาพ ทำให้ผิวของเซลิเลียมในบริเวณนั้นยังมีประจุบวก แต่พื้นที่บริเวณที่โดนแสง จะเปลี่ยนเป็นตัวนำ
กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เรียกว่าโทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุให้เป็นลบอยู่ก่อนแล้ว จะถูกทำให้กระจายไปบนลูกกลิ้ง และผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึก จะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Chantana ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 12:50:40 pm
นางสาวฉันทนา  ไกรสินธุ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 41 รหัส 115310903002-9 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 20/11/2553 เวลา   12:49  สถานที่ หอใน ตึก3  อ่านแล้วสรุปได้ว่า  เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ ลูกกลbhงที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง 
กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตใส่ประจุใหhผิวของลูกกลิ้งทำให้เป็นประจุบวกในที่มืด 
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง 
กระบวนการที่สาม ผงหมึกซึ่งเป็นประจุลบจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษเคลื่อนที่ผ่านความร้อน


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: mukkie ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 01:10:20 pm
นางสาวปาณิศา ไพรสยม เลขที่67 sec2 รหัสนักศึกษา 115310903054-0 นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ ตอบกระทู้วันที่ 20 พ.ย.53 เวลา 13.07 น.
หลักการสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสารคือ แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรการฟฟี มีขั้นตอนดังนี้
1.ลวดไฟฟ้าโคดรตรอนใส่ประจุให้ผิวลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
2.เลนส์กับกระจกโฟกัสภาพไปที่ลูกกลิ้ง
3.ผงหมึกกระจายไปบนลูกกลิ้ง
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านและติดผงหมึกลูกกลิ้ง
5.กระดาษที่ติดผงหมึกเคลื่อนที่ผ่านความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: kittisap ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 02:33:46 pm
กระผมนายกิตติศัพท์ ถนัดงาน  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441213-9
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   20 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 14.35น
ความคิดเห็นว่า
       ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: nachaya ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 03:04:11 pm
ผมนาย ณชย ประสพเนตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4 เลขที่ 49
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   20 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.04
ความคิดเห็นว่า
       ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: nontapun ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 03:07:15 pm
กระผมนายนนทพันธ์ เสานฤทธิ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441217-0
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   20 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.05ความคิดเห็นว่า
       ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: pongpat ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 03:16:34 pm
กระผมนายพงษ์พัฒน์  น้อยโพธิ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441207-1
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   20 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.16น
ความคิดเห็นว่า
   แรงที่เกิดจากไฟ้สถิตเป็นหลักการสำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสารเราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือ
  1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Kunlaya ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 03:40:11 pm
ดิฉันนางสาวกัลยา  เปรมเปรย   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  sec 2  เลขที่  28
รหัส 115210441262-0
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   20 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.29น
ความคิดเห็นว่า
   กระบวนการถ่ยเอกสารมีดังนี้
1. ใส่ประจุให้กับลูกกลิ้ง
2. ภาพจากเอกสารฉายลงบนลูกกลิ้ง
3. ลูกกลิ้งหมุนผ่านผงหมึก
4. ผงหมึกติดลงบนกระดาษ
5. ผงหมึกหลอมละลายติดลงบนกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: crowfinky ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 03:57:40 pm
ผม นายสุริยะ ชีวันพิศาลนุกูล  นศ.คณะวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 1153304412225-3

เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   20 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.55 น

ความคิดเห็นว่า
       ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ
 
 
ทุกอย่างมีไฟฟ้าหมดเลยน่ะคับ น่าสนใจมากเลยไฟฟ้า 555+ 
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Mickey2010 ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 04:54:35 pm
นางสาวปัทมา  วงษ์แก้วฟ้า  เลขที่ 55 sec 02  รหัส  115310903038-3  เข้ามาวันที่ 20/11/53  เวลา 16.23 น.  สถานที่บ้านของตนเอง
สรุป  แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต  มีหลักการที่สำหรับงานถ่ยเอกสาร  เรียกว่า ซี่โรกราฟฟี่  อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสาร  คือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม
อลูมีเนียมเป็นเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง  เรียกว่าโฟโต้คอนดักเตอร์  กระบวนการมี 5 กระบวนการ
1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต  เรียกว่า โคโรตรอน  ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3. ผงหมึกที่ใส่จะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกลิ้ง  ติดผงหมึกขึ้นมา
5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: mildfunta ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 05:10:11 pm
นางสาวธัญลักษณ์  มิชัยยา รหัส 1153109030607 เลขที่ 70 sec 2 วันที่ 20 พฤษจิกายน 2553 ณ shooter internet cafe' เวลา 17.03 น. การถ่ายเอกสารนั้น กระดาษจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกแล้วจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ เช่นเดียวกับเลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ แต่จะมีตัวโมคูเลเตอร์คอยปิดเปิดแสงเลเซอร์ ซึ่งได้รับสัญญาณมาจากคอมพิวเตอร์


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: namwhan ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 05:28:33 pm
นางสาวพรรณฐิณี โสภาวนัส เลขที่50 sec2 รหัสนักศึกษา 115310903033-4 นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ  ณ ร้านอินเตอร์เน็ต shooter original internet cafeตอบกระทู้วันที่ 20 พ.ย.53 เวลา 17.20 น.
ตัวโมดูเลเตอร์จะคอยปิด เปิดแสงเลเวอร์โดยรับสัยญาณจากคอมพิวเตอร์และมีกระจกช่วยแสงเลเซอร์กวาดไปบนลูกกลิ้งขั้นตอนอื่ก็ทำงานเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสารทุกประการ
กระบวนการถ่ายเอกสาร
โคโรตรอนใส่ประจุทำให้เซลีเนียมเป็นประจุบวกเลนส์กระจกจะโฟกัสบนลูกกลิ้งโดยสีดำไม่โดยแสงและพื่นที่สีดำเปลี่ยนดป็นตัวนำสูญเสียประจุบวกกลายเป็นตัวกลาทางไฟฟ้าผงสีดำเป็นประจุลบจะติดบนประจุบวกกระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อมหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: mypomz ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 05:34:56 pm
นายนพรัตน์  โตอิ่ม    คณะวิศวกรรมโยธา
รหัส 115330411040-2  เลขที่ 33    sec 4   
ตอบกระทู้วันที่ 20 พ.ย. 2553   เวลา  5.34          ที่หอโฟร์บี5

เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ
ลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง
 
กระบวนการแรก  ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง 
กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: ratthasart ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 10:58:42 am
ผมนายรัฐศาสตร์  ไชยโส  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441218-8
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   21 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ เวลา 11.05 สถานที่ ห้องพัก 
ความคิดเห็นว่า
       ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: kitima ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 12:54:45 pm
นางสาวกิติมา รัตโนทัย เลขที่ 13 sec 02  รหัส 115110903001-5 เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 21 พ.ย. 2553 เวลา 12.54 น.  ณ zoom place
แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม (selenium) ดังรูป อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง มี 5 ขั้นตอนดังนี้
  1.ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: chatchai ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 02:55:39 pm
นายฉัตรชัย  กล่อมเกลี้ยง  รหัส 115340441232-8เลขที่28  sec17   ทำที่ โฟบี 2  วันที่ 21/11/2010  เวลา 14.58
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
ความคิดเห็น

กระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: nutthaporn ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 04:37:38 pm
นางสาวณัฐพร พิศนุ รหัส 115110903030-4 เลขที่ 14 sec 02 เข้ามาตอบวันที่ 21/11/2553 เวลา 16.37น. ณ หอ ZOOM

แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารคือ
1.โคโตรอน คือลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
2.เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3.ผงหมึกที่ใส่จะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกลิ้ง  ติดผงหมึกขึ้นมา
5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: TanGMe ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 05:21:41 pm
นางสาว ภัทรพร ผลอำไพ  คณะวิศวกรรมอาหาร
รหัส 115110417062-6  เลขที่ 6  sec 2 
ตอบกระทู้วันที่ 21 พ.ย. 2553   เวลา  17.19 น  หออยู่บ้านแมนชั่น

เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ
ลูกกลิ้ง ที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสงซึ่งมีกระบวนการดังนี้
 
1  ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก
2 เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3 ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
4 กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
5 กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: aecve ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 05:32:06 pm
กระผม  นายปรัชญา   พรมอารักษ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา   เลขที่ 26   sec.  4   
รหัสประจำตัว  115330411032-9
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  21  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553   ที่  หอพัก โฟร์บี แมนชั้น   ห้อง 4602  เวลา. 17.30 น
มีความเห็นว่า  ในกระบวนการถ่ายเอกสารมีขั้นตอนหลักๆดังนี้
   1.ลวดไฟฟ้าจะสร้างไฟฟ้าสถิตซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียมทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
   2.เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้งโดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนของภาพหรือตัวอักษรจะไม่โดนแสงทำให้ผิวของเซลีเนียมในประจุนั้นมีประจุบวกพื้นที่ๆโดนแสงจะสูญเสียประจุบวกกลายเป็นกลางทางไฟฟ้า
   3.ผงสีจะถูกกระจายไปบนลูกกลิ้งและจะติดพื้นที่ๆมีประจุบวกเท่านั้น
   4.กระดาษจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งที่ติดหมึก
   5.กระดาษที่ติดผงจะผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมตัวกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: natthapon ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 05:40:58 pm
กระผมนายนัฐพล การคณะวงศ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   21 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 17.44 น
ความคิดเห็นว่า
   แรงที่เกิดจากไฟ้สถิตเป็นหลักการสำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสารเราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือ
  1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: siripornmuay ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 05:34:16 pm
นางสาวศิริพร สนเผือก  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 64 รหัส 115310903051-6 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 22/11/2553 เวลา   5:25  สถานที่ หอใน ตึก3  อ่านแล้วสรุปได้ว่า

กระบวนการที่1 ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต จะให้ประจุบวกผิวกับลูกกลิ้งทำให้ผิวเป้นประจุบวกในมี่มืด
กระบวนการที่2 เลนส์กับกระจกจพโฟกัสไปบนลูกกลิ้ง โดยพื้นที่สีดำจะไม่โดนแสงทำให้บริเวณนั้นมีประจุบวก แต่บริเวณที่โดนแสงจะเปลี่ยนเป็นกลาง
กระบวนการที่3 ผงหมึก เป็นประจุบวกอยู่แล้วจะถูกกระจายไปบนลูกกลิ้ง หมึกจะติดเฉพราะประจุบวก
กระบวนการที่4 กระดาษเครื่อนที่ติดลูกกลิ้ง ติดผงหมึก
กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดจะเครื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อนทำให้ปงหมึกละลายและหลอมกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: boatvivi ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 05:42:38 pm
นางสาวณัฎฐพร ชื่นสมบัติ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec 02 เลขที่ 1 รหัสนักศึกษา 115010451027-8 วันที่ 22 พ.ย. 2553 เวลา 17.42 น. ที่บ้านพักคลองสาม

ได้ทราบถึงกระบวนการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารแล้วค่ะหัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: leonado_davinci ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 06:53:11 pm
Jakrapong  Mensin นายจักรพงศ์ เม่นสิน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411015-4 sec 4 เลขที่ 12 วันที่ 22/11/53 เวลา 6.52 pm ที่ห้องสมุด มทร.
 (เครื่องถ่ายเอกสาร) หลักการที่สำคัญในงานถ่ายเอกสารเราเรียกว่ากระบวนการ ซีโรกราฟฟี่(Xerography) อุปกรณ์ที่สำคัญคือลูกกลิ้งทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีมาก เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เมื่อลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลิเนียมทำให้เซลิเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
กระบวนการถ่ายเอกสารมีขั้นตอนดังนี้
1.ลวดไฟฟ้่าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน จะใส่ประจุบวกให้กับผิวลูกกลิ้งทำให้ผิวของเซลิเนียมเป็นปนะจุบวกในที่มืด
2.เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพเอกสารบนลูกกลิ้ง พื้นสีดำที่เป็นรูปภาพจะไม่โดนแสงยังมีประจุบวก พื้นที่โดนแสงจะเปลี่ยนเป็นตัวนำ สูญเสียประจุบวกกลายเป็นกลางทางไฟฟ้า
3.ผงสีดำ โทนเนอร์หรือผงหมึก จะถูกใส่ประจุให้เป็นลบก่อนแล้วจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวก
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกมา
5.กระดาษที่ติดผงหมึกมาผ่านลูกกลิ้งความร้อนทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ

เลเซอร์พรินเตอร์
     ใช้กับเครื่องคอมฯให้งานพิมพ์ที่ละเอียด หลักการทำงานเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสาร แต่ข้อมูลมาจากเครื่องคอมฯ แหล่งกำเนิดก็ใช้แสงเลเซอร์ บริเวณที่ไม่โดนแสงจะมีประจุบวก โดยรับสัญญาณจากคอมฯ และมีกระจกหมุนช่วยให้แสงเลเซอร์กวาดไปบนลูกกลิ้ง ขั้นตอนอื่นเหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
     ขณะที่หัวฉีดเคลื่อนที่กลับไปกลับมาบนแผ่นกระดาษหัวฉีดหมึกจะฉีดเม็ดหมึก มีขนาดเล็กกว่า 0.0001 เมตร 1 วินาทีสามารถฉีดเม็ดหมึกได้ถึง 150000 เม็ด อัตราเร็ว 18 m/s บริเวณที่ไม่ต้องการฉีดหมึก ตัวใส่ประจุจะรับสัญญาณจากคอมฯแล้วใส่ประจุให้กับเม็ดหมึก ขณะกำลังเคลื่อนที่ผ่านไปยังแผ่นประจุเม็ดหมึกจะเบี่ยงออกวิ่งไปไม่ถึงกระดาษ ส่วนที่เป็นกลางจะวิ่งเป็นเส้นตรงไปติดแผ่นกระดาษเกิดเป็นหยดหมึด หลายๆหยดมาต่อกันเป็นตัวอักษรหรือภาพขึ้น


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: IIKWANGSTSTII ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 06:59:47 pm
นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนคำ เลขที่ 48 sec 2 รหัส115310903031-8 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ  ตอบกระทู้วันที่ 22/11/53 เวลา 19.01 น.สถานที่ shooter cafe
หลักการสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสารคือ แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต มีขั้นตอนดังนี้
1.ลวดไฟฟ้าโคโรตรอนใส่ประจุให้ผิวลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
2.เลนส์กับกระจกโฟกัสภาพไปที่ลูกกลิ้ง
3.ผงหมึกกระจายไปบนลูกกลิ้ง
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านและติดผงหมึกลูกกลิ้ง
5.กระดาษที่ติดผงหมึกเคลื่อนที่ผ่านความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Bifern ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 10:49:28 pm
นางสาวชลทิพย์  เปาทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 42 รหัส 115310903007-8 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 22/11/2553 เวลา 22.46 สถานที่ บ้านตัวเอง สรุปได้ว่า แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต  เป็นหลักสำคัญในกระบวนการถ่ายเอกสาร เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่  อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมซึ่งนำไฟฟ้าได้ดี และเคลือบด้วยเซลีเนียมซึ่งนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง
กระบวนการถ่ายเอกสาร กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าโคโรตรอนใส่ประจุให้ผิวลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
                          กระบวนการสอง เลนส์กับกระจกจพโฟกัสไปบนลูกกลิ้ง โดยพื้นที่สีดำจะไม่โดนแสงทำให้บริเวณนั้นมีประจุบวก แต่บริเวณที่โดนแสงจะเปลี่ยนเป็นกลาง
                          กระบวนการสาม ผงหมึกซึ่งเป็นประจุลบจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
                          กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษเคลื่อนที่ผ่านความร้อน
                          กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนผ่านลูกกลิ้งที่มีความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Sunti ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 11:16:52 pm
Sunti  Civil  นายสันติ   บัวงาม  นศ.วิศวกรรมโยธา  รหัส 115330411021-2  Sec 4 เลขที่ 16  ตอบกระทู้วันที่  22/11/53  เวลา 23:16  ณ.หอป้าอ้วน
  แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต  เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร  เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่  ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือ ลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม  เคลือบด้วยเซลีเนียม
   กระบวนการถ่ายเอกสาร มีดังนี้
   1. ใส่ประจุให้กับลูกกลิ้ง          2. ภาพจากเอกสารฉายลงบนลูกกลิ้ง
   3. ลูกกลิ้งหมุนผ่านหมึก          4. ผงหมึกติดลงบนกระดาษ
   5. ผงหมึกหลอมละลายติดลงบนกระดาษ
   เครื่องพรินที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นิยม   คือเลเซอร์พรินเตอร์ เพราะการใช้งานพิมพ์ที่ค่อนข้างละเอียดทั้งงานพิมพ์รูปภาพและอักษร


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: shanon_ie ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 11:32:17 pm
 ;D นายชานนท์ วรณณพงษ์ เลขที่ 4 sec 02 รหัส115040441083-1 นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ตอบกระทู้วันที่ 22/11/53 เวลา 20.30  น.สถานที่ shooter cafe
หลักการสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสารคือ แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต มีขั้นตอนดังนี้
1.ลวดไฟฟ้าโคโรตรอนใส่ประจุให้ผิวลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม    3.ผงหมึกกระจายไปบนลูกกลิ้ง
2.เลนส์กับกระจกโฟกัสภาพไปที่ลูกกลิ้ง                           4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านและติดผงหมึกลูกกลิ้ง                       

5.กระดาษที่ติดผงหมึกเคลื่อนที่ผ่านความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกระดาษ  :o


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Tarintip ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 11:35:48 pm
นางสาวธารินทิพย์ วรรณกลาง sec02 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ รหัส1153109030466 เลขที่60 ตอบกระทู้วันที่ 22/11/53 เวลา23.21
สถานที่หอใน สรุปว่ากระบวนการถ่ายเอกสารมี5กระวนการ
1.ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้า เรียกว่าโคโรตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้ง ทำให้ผิวของเซีเนียมเป็นบวกในที่มืด
2.เลนส์กับกระจกโฟกัสภาพไปบนลูกกลิ้ง ส่วนที่สีดำจะไม่โดนแสง ทำให้เซลีเนียมยังมีประจุบวกแต่ที่โดนแสงเป็นตัวนำ
3.ผงสีดำเรียก่าโทเนอร์หรือผงหมึก จะถูกกระจายไปบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่เป็นบวก
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลุกกลิ้ง ติดงหมึกขึ้นมา
5.กระดาษที่ติดหมึกจะผ่านลูกกลิ้งความร้อนทำให้ผงหมึกละลายติดกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyun ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 12:22:30 am
นายชัยยันต์ นุยืนรัมย์ วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ(สมทบ) ID:115340441215-3 Sec17 วันท่ี่ 23/11/53 เวลา 0:22 สถานที่ หอพักนวนคร
อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลุมิเนียม เคลือบด้วยเซลิเนียม
 กระบวนการมี 5 กระบวนการ
1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต  เรียกว่า โคโรตรอน  ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3. ผงหมึกที่ใส่จะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกลิ้ง  ติดผงหมึกขึ้นมา
5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Khuarwansiriruk ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 12:44:13 am
น.ส.เครือวัล ศิริรักษ์ รหัส115310903039-1 เลขที่ 56 หำแ 02 นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์  เวลา00.38 น. หอกิติพงศ์แมนชั่น สรุปได้ว่า อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอะลูมิเนียมและเคลือบด้วยซีลีเนียม มีกระบวนการดังนี้
1.ลวดไฟฟ้าสถิตเรียกว่า โคโดรอนมีประจุบวกในที่มืด
2.เลนส์กับกระจกโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3.ใส่ประจุลงผงหมึกให้กลายเป็นประจุลบ และทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
5.กระดาษที่ติดผงหมึกเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้หมึกละลายติดไปกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Narumol ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:47:16 am
น.ส.นฤมล  กำลังฟู รหัสนักศึกษา 115210417031-9 Sec.2 No.20
กระบวนการถ่ายเอกสารมีกระบวนการโดย ขั้นตอนแรกลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้า เรียกว่าโคโรตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้ง ทำให้ผิวของเซีเนียมเป็นบวกในที่มืด ขั้นตอนที่สองเลนส์กับกระจกโฟกัสภาพไปบนลูกกลิ้ง ส่วนที่สีดำจะไม่โดนแสง ทำให้เซลีเนียมยังมีประจุบวกแต่ที่โดนแสงเป็นตัวนำ ขั้นตอนที่สามผงสีดำเรียก่าโทเนอร์หรือผงหมึก จะถูกกระจายไปบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่เป็นบวก ขั้นตอนที่สี่กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลุกกลิ้ง ติดงหมึกขึ้นมา และขั้นตอนสุดท้ายกระดาษที่ติดหมึกจะผ่านลูกกลิ้งความร้อนทำให้ผงหมึกละลายติดกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: sathian757 ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:09:50 am
นายเสถียร ปานามะเส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441203-9
ตอบกระทู้วันที่ 23/11/2553  เวลา 10:09 น. สถานที่ หอพัก นวนคร

 กระบวนการถ่ายเอกสาร กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง โดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนของภาพหรือตัวอักษรจะไม่โดนแสง ทำให้ผิวของเซลีเนียมในบริเวนนั้นยังมีประจุบวก บริเวณที่โดนแสงเปลี่ยนเป็นตัวนำ และสูญเสียประจุบวกไปกลายเป็นกลางทางไฟฟ้า
 กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุให้เป็นลบอยู่ก่อนแล้ว กระจายไปบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั่น
 กระบวนการที่สี่ กระดาษเครื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
 กระบวนการที่ห้า กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Eakachai_ie ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 11:28:56 am
กระผมนายเอกชัย สงวนศักดิ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ sec.2
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   23 พฤศจิกายน 2553 ที่ หอพักมาลีแมนชัน    เวลา11.25 น
ความคิดเห็นว่า
   แรงที่เกิดจากไฟ้สถิตเป็นหลักการสำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสารเราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือ
  1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Nitikanss ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 12:20:45 pm
น.ส นิติการณ์ รัตนบุรี  เลขที่ 65 sec 02 รหัส 115310903052-4  สาขา สถิติ  คณะ วิทยาศาสตร์ ฯ วัน 23/11/53 เวลา 12.15 สถานที่ Banoffee   การถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้งานพิมพ์ค่อนข้างละเอียด หลักทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: sasithorn ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 01:09:51 pm
นางสาว ศศิธร  ลิ่มสกุล sec 02 รหัส 1153109030102 เลขที่ 43 ณ ตึกวิทยะบริการ วันที่23/11/53 สาขาสถิติประยุกย์ เวลา 12.59 สรุปว่า เเรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักสำคัญสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ซีโรกราฟฟี อุปกรณ์ที่สำคัญเป็นลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี มีขั้นตอนดังนี้ เซลีเนียมเป็นประจุบวกเลนล์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไบนลูกกลิ้ง ผงสีดำถูกใส่ประจุลบเเละถูกกระจายปบนลูกกลิ้ง กระดาษก็จะติดผงหมึกเเละเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อนทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: tanunnunoi ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 01:17:02 pm
กระผมนาย ฐานันดร์ หนูน้อย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04 รหัสนักศึกษา 115330411050-1
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 23 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่หอพักเจริญสุขแมนชั่น เวลา13.16 น.
เครื่องถ่ายเอกสารระบบไฟฟ้าสถิต เป็นกระบวนการถ่ายเอกสารแบบใช้กระดาษเคลือบ ซึ่งใช้ประจุไฟฟ้าลบในการถ่ายทอดภาพจากต้นฉบับ เช่นเดียวกับเครื่องถ่ายเอกสารแบบใช้กระดาษธรรมดา แต่กระบวนการของระบบไฟฟ้าสถิต ใช้วัสดุและเทคนิคคล้ายกับการอัดรูปถ่าย กล่าวคือ เริ่มต้นด้วยการทำให้กระดาษเคลือบมีประจุไฟฟ้าลบ แล้วปล่อยให้กระดาษเคลือบสัมผัส กับลำแสงที่สะท้อนมาจากต้นฉบับ จากนั้นผ่านกระดาษลงในสารละลายออกและเป่าให้แห้งด้วยอากาศร้อนก่อนออกจากเครื่อง กระดาษเคลือบเป็นกระดาษที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ หน้ากระดาษด้านที่สัมผัสกับแสงเคลือบด้วยซิงค์ออกไซด์ ซึ่งเป็นสารที่มีความไวต่อแสง ส่วนด้านหลังกระดาษเคลือบด้วยสารละลายเรซินซึ่งจะอุดรูพรุนของกระดาษ ทำให้กระดาษ ไม่ดูดซับของเหลวเมื่อถูกจุ่มลงในสารละลาย เนื่องจากกระดาษมีความไวต่อแสง ดังนั้น จึงต้องป้องกันไม่ให้ถูกแสง นอกจากในช่วงเวลาที่ถ่ายเอกสารเท่านั้น


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Jantira ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 01:21:20 pm
นางสาวจันทิรา รัตนพันธุ์ สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี sec02 รหัส115310903042-5  เลขที่58 ณBanoffee เวลา13.15น. วันที่ 23/11/2553
 ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
      ถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
 1ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       2เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
        3ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       4กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       5 กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ
 
 แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    บันทึกการเข้า 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: opisit ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 02:06:13 pm
กระผม นาย พิสิทธิ์ สอนเทศ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ sec 17 รหัสประจำตัว 115340441207-0
เรียนกับอาจารย์ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรม
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่บ้าน เวลา 14:04
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ
กระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต
เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม 
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง 
กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ 
กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก 
กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน 
ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ให้งานพิมพ์ขั้นข้างละเอียด หลักทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: bobo ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 02:17:13 pm
น.ส สุนิสา หมอยาดี สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี sec02 รหัส115310903055-7 เลขที่ 68 เวลา 14.15 น. ที่ร้าน   
   กระบวนการถ่ายเอกสาร มีดังนี้
   1. ใส่ประจุให้กับลูกกลิ้ง          2. ภาพจากเอกสารฉายลงบนลูกกลิ้ง
   3. ลูกกลิ้งหมุนผ่านหมึก          4. ผงหมึกติดลงบนกระดาษ
   5. ผงหมึกหลอมละลายติดลงบนกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: ดนุพร อ่อนศรี ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:38:38 pm
นาย ดนุพร  อ่อนศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ sec.02 รหัส 115040472024-7เข้ามาตอบกระทู้วันที่   23 พฤศจิกายน 2553    เวลา 18.50
       สรุปว่าในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
       กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: pool ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:40:28 pm
นางสาวดาวประกาย  แก้วเรือง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ รหัส 115210452059-6 SEC 2  เลขที่ 32
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.40 น. ที่หอพัก SP CONDO
มีความเห็นในกระทู้ว่า
กระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต
เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง
กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ
กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก
กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน
ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้งานพิมพ์ขั้นข้างละเอียด หลักทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: sarisa ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:48:23 pm
นางสาว สาริศา พรายระหาญ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชา คณิตศาสตร์  sec02 เลขที่ 10 รหัส 115110901018-1
ตอบกระทู้วันที่ 23/11/2553 เวลา 18.42  ณ ร้านเน็ต shoter need
  สรุปได้ว่าไฟฟ้าสถิต  เป็นหลักสำคัญในกระบวนการถ่ายเอกสาร เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่  อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมซึ่งนำไฟฟ้าได้ดี และเคลือบด้วยเซลีเนียมซึ่งนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง
กระบวนการถ่ายเอกสาร กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าโคโรตรอนใส่ประจุให้ผิวลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
                         -  กระบวนการสอง เลนส์กับกระจกจพโฟกัสไปบนลูกกลิ้ง โดยพื้นที่สีดำจะไม่โดนแสงทำให้บริเวณนั้นมีประจุบวก แต่บริเวณที่โดนแสงจะเปลี่ยนเป็นกลาง
                         -  กระบวนการสาม ผงหมึกซึ่งเป็นประจุลบจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
                         -  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษเคลื่อนที่ผ่านความร้อน
                         - กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนผ่านลูกกลิ้งที่มีความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: saowapha ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:48:42 pm
นางสาวเสาวภา ล่วงพ้น   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์  sec.02 เลขที่ 11
รหัส 115110901082-7 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   23/11/53 ที่ shooter need    เวลา 18.44น
ความคิดเห็นว่า
   แรงที่เกิดจากไฟ้สถิตเป็นหลักการสำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสารเราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือ
  1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ    
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Jutharat ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 07:03:57 pm
นางสาวจุฑารัตน์  นาวายนต์  sec 2  รหัส 115210417058-2 เลขที่22  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 19.00เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ ลูกกลbhงที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง 
กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตใส่ประจุใหhผิวของลูกกลิ้งทำให้เป็นประจุบวกในที่มืด 
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง 
กระบวนการที่สาม ผงหมึกซึ่งเป็นประจุลบจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษเคลื่อนที่ผ่านความร้อน
 และตัวโมลูลัสจะคอยปิดเปิดแสงเรเซอร์  โดยได้รับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง  ส่วนขั้นตอนอื่นๆจะเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสารทุกประการ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Jutharat ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 07:25:54 pm
นางสาวจุฑารัตน์  นาวายนต์  sce 02 รหัส 115210417058-2 เลขที่ 22 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 19.20 ณ หอ RS
เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ ลูกกลbhงที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง 
กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตใส่ประจุใหhผิวของลูกกลิ้งทำให้เป็นประจุบวกในที่มืด 
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง 
กระบวนการที่สาม ผงหมึกซึ่งเป็นประจุลบจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษเคลื่อนที่ผ่านความร้อน


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: rungniran ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 07:27:00 pm
 ผมนายรุ่งนิรันดร์  สอนจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411005-5 sec 4 เลขที่ 5 วันที่ 23/11/53 เวลา 19.25 pm ที่สวนสุทธิ์พันธุ์
  หลักการที่สำคัญในงานถ่ายเอกสารเราเรียกว่ากระบวนการ ซีโรกราฟฟี่(Xerography) อุปกรณ์ที่สำคัญคือลูกกลิ้งทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีมาก เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เมื่อลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลิเนียมทำให้เซลิเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
กระบวนการถ่ายเอกสารมีขั้นตอนดังนี้
1.ลวดไฟฟ้่าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน จะใส่ประจุบวกให้กับผิวลูกกลิ้งทำให้ผิวของเซลิเนียมเป็นปนะจุบวกในที่มืด
2.เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพเอกสารบนลูกกลิ้ง พื้นสีดำที่เป็นรูปภาพจะไม่โดนแสงยังมีประจุบวก พื้นที่โดนแสงจะเปลี่ยนเป็นตัวนำ สูญเสียประจุบวกกลายเป็นกลางทางไฟฟ้า
3.ผงสีดำ โทนเนอร์หรือผงหมึก จะถูกใส่ประจุให้เป็นลบก่อนแล้วจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวก
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกมา
5.กระดาษที่ติดผงหมึกมาผ่านลูกกลิ้งความร้อนทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษหัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Jutharat ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 08:07:15 pm
นางสาวจุฑารัตน์  นาวายนต์  sec 02 รหัส 115210417058-2 เลขที่ 22 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 20.05 ณ หอRS
อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง มี 5 ขั้นตอนดังนี้
  1.ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: watcharich ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 08:13:35 pm
ผมนายวัชริศ สุจินตกาวงศ์  นักศึกษา.วิศวกรรมโยธา sec.02
รหัส 115040411037-3
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   23พฤศจิกายน 2553 ที่บ้าน เวลา20.10
ขออธิบายว่า
       ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด สามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
         กระบวนการที่ 1.สุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
         กระบวนการที่ 2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
         กระบวนการที่ 3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
         กระบวนการที่ 4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
         กระบวนการที่ 5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Monthon ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 08:19:13 pm
กระผม นายมณฑล รินชุมภู นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441206-2 เลขที่ 17 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 เวลา 20:10 น.  สถานที่  บ้านพักที่วังน้อย 
มีความเห็นว่า กระบวนการถ่ายเอกสาร กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
 กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง โดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนของภาพหรือตัวอักษรจะไม่โดนแสง ทำให้ผิวของเซลีเนียมในบริเวนนั้นยังมีประจุบวก บริเวณที่โดนแสงเปลี่ยนเป็นตัวนำ และสูญเสียประจุบวกไปกลายเป็นกลางทางไฟฟ้า
 กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุให้เป็นลบอยู่ก่อนแล้ว กระจายไปบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั่น
 กระบวนการที่สี่ กระดาษเครื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
 กระบวนการที่ห้า กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษหัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Jutamat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:22:51 am
ดิฉัน น.ส. จุฑามาศ เชื้ออภัย  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sec.02  เลขที่ 38  รหัสนักศึกษา 115210904056-6    ผู้สอน อาจารย์จรัส บุญยธรรมา  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 21  พ.ย.  2553  ณ หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.ธัญบุรี    เวลา 09.22 น. 
กระบวนการถ่ายเอกสารมี 5 ขั้นตอน
1.ใส่ประจุให้กับลูกกลิ้ง
2.ภาพจากเอกสารถ่ายลงบนลูกกลิ้ง
3.ลูกกลิ้งหมุนผ่านผงหมึก
4.ผงหมึกติดลงบนกระดาษ
5.ผงหมึกหลอมละลายติดลงบนกระดาษ
หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: ronachai ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:35:38 am
นาย  รณชัย รุกขวัฒน์    วิศวกรรมโยธา sce 4  รหัส 115330411002-2
เข้ามากะทู้เมื่อวันที่  24 พ.ย. 2553  เวลา  9.35

ความคิดเห็นว่า
   กระบวนการถ่ยเอกสารมีดังนี้
1. ใส่ประจุให้กับลูกกลิ้ง
2. ภาพจากเอกสารฉายลงบนลูกกลิ้ง
3. ลูกกลิ้งหมุนผ่านผงหมึก
4. ผงหมึกติดลงบนกระดาษ
5. ผงหมึกหลอมละลายติดลงบนกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: assadawut ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:10:01 am
กระผมนาย อัษฎาวุฒิ  ลำพา  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441202-2
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   24 พฤศจิกายน 2553 ที่ บ้านพัก    เวลา10.10น

ความคิดเห็นว่า
   แรงที่เกิดจากไฟ้สถิตเป็นหลักการสำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสารเราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือ
  1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: kambio ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:38:53 am
นางสาว นันทวัน  มีชำนาญ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sec. 02  เลขที่  37  รหัส  115210904052-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24  พ.ย.  2553  สถานที่  บ้าน 
เวลา 10.36  น. 

หลักการของเครื่องถ่ายเอกสารมีดังนี้

1. ลวดไฟฟ้าจะสร้างไฟฟ้าสถิตซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียมทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้งโดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนของภาพ  ทำให้ผิวของเซลีเนียมในประจุนั้นมีประจุบวก  แต่พื้นที่ที่โดนแสงจะสูญเสียประจุบวกกลายเป็นกลางทางไฟฟ้า
3. ผงสีดำจะถูกทำให้กระจายไปบนลูกกลิ้งและจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
4. กระดาษจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ
หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: ศราวุธ พูลทรัพย์ ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:50:54 am
นายศราวุธ พูลทรัพย์ 115330411042-8 sec.04 เลขที่ 35 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตอบกระทู้ที่หอลากูล วันที่  24/11/2553 เวลา 10.50 น. เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
      ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า แรงที่เกิดจากไฟ้สถิตเป็นหลักการสำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสารเราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนคือ
     1. ใส่ประจุให้กับลูกกลิ้ง
     2. ภาพจากเอกสารฉายลงบนลูกกลิ้ง
     3. ลูกกลิ้งหมุนผ่านผงหมึก
     4. ผงหมึกติดลงบนกระดาษ
     5. ผงหมึกหลอมละลายติดลงบนกระดาษ
   


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: sutin ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:12:51 am
นาย สุทิน ศรีวิลัย รหัส 115340441222-9 เลขที่ 25 sec17 สถานที่ บ.เจเอสออโต้เวิร์ค วันที่ 24/11/2553 เวลา 11.12 น.
อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าทีไวต่อแสง
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโฟโตคอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด
และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: alicenine ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:26:32 am
ผมนาย เลิศศัดิ์ ศัลยวิเศษ รหัส 115210452021-6 เลขที่ 30 sec.2 วิศวกรรมเคมี-สิ่งทอ วันที่ 24/11/53 เวลา 11.26น. ที่ อ.วิทยบริการ


ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: dararat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 12:18:12 pm
นางสาวดารารัตน์ นิรันต์เรือง รหัส 115210904035-0 ฟิสิกส์ 2 sec 02 เลขที่ 35 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา12:18 น  ณ ห้องพักส่วนตัว ซ.zoom
สรุปได้ว่า
เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ ลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง 
ซีโรกราฟฟี่ มี 5 ขั้นตอนดังนี้
กระบวนการแรก  ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง 
กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ

 

 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: kranjana ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 12:30:49 pm
นางสาวกาญจนา แสงวงศ์ เลขที่ 39 sec 02  รหัส 115210904068-1 เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 24 พ.ย. 2553 เวลา 12.30 น.  ณ วิทยบริการ

   แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม (selenium) ดังรูป อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง มี 5 ขั้นตอนดังนี้
  1.ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: bankclash032 ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 12:41:04 pm
นาย สุริยพงศ์  ทองคำ  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ (สมทบ)sec 17  รหัสประจำตัว  115340441221-1 เลขที่ 24
เรียนกับอาจารย์     จรัส บุณยธรรมา               
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24     เดือน         11                  พศ     2553                   ที่ หอประสงค์ก้าวหน้า     เวลา 12.40
ความรุ้จากเนื้อหาที่ได้  คือ กระบวนการมี 5 กระบวนการ
1.ลวดไฟฟ้าสถิตเรียกว่า โคโดรอนมีประจุบวกในที่มืด
2.เลนส์กับกระจกโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3.ใส่ประจุลงผงหมึกให้กลายเป็นประจุลบ และทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง
4. ผงหมึกติดลงบนกระดาษ
5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Penprapa ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 01:13:01 pm
นางสาวเพ็ญประภา  สุเพียร รหัส 115210904029-3 เลขที่ 34 กลุ่ม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 พย. 53 เวลา 13.07 ณ วิทยะบริการ
      กระบวนการทำงานคือ
                 1.โคโตรอนใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
                 2.เลนส์กับกระจกโฟกัสภาพไปบนลูกกลิ้ง โดยพื้นที่สีดำซึงเป็นส่วนของภาพ ตัวอักษรจะไม่โดนแสง
                 3.ผงสีดำกระจายบนลูกกลิ้ง ติดเฉพาะผิวที่เป็นประจุบวกเท่านั้น
                 4.กระดาษผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึก
                 5.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: surachet ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 01:30:19 pm
กระผมนายสุรเชฐ กัญจนชุมาบุรพ นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441210-5
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ บ้าน    เวลา 13.30น
ความคิดเห็นว่า
   แรงที่เกิดจากไฟ้สถิตเป็นหลักการสำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสารเราเรียกกระบวนการ ถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือ
  1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: rungsan ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 03:10:49 pm
นาย รังสรรค์ พัธกาล 115340441243-5 sec 17 เลขที่32 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ วันที่ 24/11/53 เวลา 15.09 น. สถานที่หอพักโอนิน                                                 กระบวนการถ่ายเอกสารมีกระบวนการโดย ขั้นตอนแรกลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้า เรียกว่าโคโรตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้ง ทำให้ผิวของเซีเนียมเป็นบวกในที่มืด ขั้นตอนที่สองเลนส์กับกระจกโฟกัสภาพไปบนลูกกลิ้ง ส่วนที่สีดำจะไม่โดนแสง ทำให้เซลีเนียมยังมีประจุบวกแต่ที่โดนแสงเป็นตัวนำ ขั้นตอนที่สามผงสีดำเรียก่าโทเนอร์หรือผงหมึก จะถูกกระจายไปบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่เป็นบวก ขั้นตอนที่สี่กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลุกกลิ้ง ติดงหมึกขึ้นมา และขั้นตอนสุดท้ายกระดาษที่ติดหมึกจะผ่านลูกกลิ้งความร้อนทำให้ผงหมึกละลายติดกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: suchart ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 03:16:11 pm
ผมนายสุชาติ   สุวรรณวัฒน์รหัส 115210441230-7 เลขที่ 26 วิศวกรรมอุตสาหการsec.2 วันที่ 24/11/53 เวลา 15.16น ที่หอ
คิดว่า
กระบวนการถ่ายเอกสาร
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของอกสารไปบนลูกกลิ้งโดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนประกอบของภาพ ทำให้ผิวของเซลิเลียมในบริเวณนั้นยังมีประจุบวก แต่พื้นที่บริเวณที่โดนแสง จะเปลี่ยนเป็นตัวนำ
กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เรียกว่าโทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุให้เป็นลบอยู่ก่อนแล้ว จะถูกทำให้กระจายไปบนลูกกลิ้ง และผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึก จะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: waranya ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 04:37:23 pm
น.ส วรัญญา สิงห์ป้อม  เลขที่ 63 sec 02
รหัส 115310903049-0  สาขา สถิติ  คณะ วิทยาศาสตร์ ฯ
วัน 24/11/53 เวลา 16.36 สถานที่หอศุภมาศ
  กระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้งานพิมพ์ขั้นข้างละเอียด หลักทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: wirinya ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 05:02:31 pm
นางสาววิรินญา  เกิดฉ่ำ
รหัส 115310903034-2 เลขที่ 51
วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุต์ sec.2 วันที่ 24/11/53 เวลา 17.05 am ที่ แพรมาพร

กระบวนการถ่ายเอกสาร
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของอกสารไปบนลูกกลิ้งโดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนประกอบของภาพ ทำให้ผิวของเซลิเลียมในบริเวณนั้นยังมีประจุบวก แต่พื้นที่บริเวณที่โดนแสง จะเปลี่ยนเป็นตัวนำ
กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เรียกว่าโทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุให้เป็นลบอยู่ก่อนแล้ว จะถูกทำให้กระจายไปบนลูกกลิ้ง และผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึก จะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: sumintra ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 06:04:00 pm
นางสาวสุมินตรา  งามสมบัติ  รหัส 115210452022-4

เลขที่ 31 sec.2 วิศวกรรมเคมี-สิ่งทอ วันที่ 24/11/53 เวลา 18.03 น. ที่หอพัก

มีความเห็นว่า

ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวน การแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Sirilak ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 07:48:09 pm
นางสาวสิริลักษณ์ ศัพสุข เลขที่ 24 รหัส115210417064-0 Sec02
เรียนกับ อาจารย์ จรัสบุณยธรรมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: shanonfe11 ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 07:56:12 pm
นายชานนท์ ชุมพร รหัส 115210417028-5 เลขที่ 19 วิศวกรรมอาหาร sec.2 วันที่ 24/11/53 เวลา 19.50 น. ที่หอฟ้าใสแมนชั่น
กระบวนการถ่ายเอกสาร กระบวน การแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของอกสาร ไปบนลูกกลิ้งโดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วน ประกอบของภาพ ทำให้ผิวของเซลิเลียมในบริเวณนั้นยังมีประจุบวก แต่พื้นที่บริเวณที่โดนแสง จะเปลี่ยนเป็นตัวนำ กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เรียกว่าโทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุให้เป็นลบอยู่ก่อนแล้ว จะถูกทำให้กระจายไปบนลูกกลิ้ง และผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึก จะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: satawat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:58:57 pm
ผมนายศตวรรษ รัตนภักดี  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.2
รหัส 115210441263-8
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   24 พฤศจิกายน 2553 ที่ หอพัก เวลา20.58 สถานที่ ห้องพัก 
ความคิดเห็นว่า
       ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Nhamtoey ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:08:55 pm
นางสาว เรวดี จันท้าว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รหัส115330411006-3 เลขที่6 sec04 วันที่ 24 พ.ย. 2553 เวลา 21.13 น.
กระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: toonpccphet ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:29:05 pm
นายสุรเชษฐ   ทองโฉม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา สถิติประยุกต์ sec02 เลขที่ 59 รหัส115310903044-1 เข้ามาตอบเมื่อวันที่ 24/11/2553 เวลา   21:25  สถานที่ บ้าน
สรุปได้ว่า
1.   เริ่มต้นจากดรัมซึ่งเคลือบด้วยสารซีลีเนียมหมุนไปโดยรอบ ภายใต้ขั้วไฟฟ้าแรงดันสูง (7,000 โวลต์) สารซีลีเนียมบนผิวดรัมจะเกิดมีประจุ ไฟฟ้าบวก
2.   ต่อมา เลนส์และกระจกเงาจะฉายภาพจากเอกสารต้นฉบับลงบนดรัมที่กำลังหมุน ส่วนขาวของเอกสารต้นฉบับจะทำให้ประจุไฟฟ้าบนดรัมหายไป แต่ส่วนดำของเอกสารต้นฉบับไม่ทำลายประจุไฟฟ้า ดังนั้น ดรัมจึงมีประจุไฟฟ้าบวกเหลืออยู่ตามแนวเส้นสีดำบนเอกสารต้นฉบับ
3.   ประจุไฟฟ้าบวกบนดรัมที่เหลืออยู่จะมีลักษณะเหมือนกับเงาในกระจกของต้นฉบับ ผงหมึกซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบจะเข้าเกาะบริเวณที่มีประจุไฟฟ้าบวกบนดรัม
4.   หลังจากนั้น แผ่นกระดาษซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกจะกลิ้งไปบนดรัมที่กำลังหมุนและดูดผงหมึกบนดรัมมาไว้บนกระดาษ ภาพที่ได้จึงมีลักษณะเหมือนกับต้นฉบับ
5.   ขั้นตอนสุดท้าย ความร้อนจะทำให้ผงหมึกอ่อนตัวและหลอมติดกับเนื้อกระดาษ ได้เป็นสำเนาที่ถาวรออกจากเครื่องถ่ายเอกสารหัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: chaiwat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:12:05 pm
กระผมนายชัยวัฒน์ คำพันเกิด รหัส 115011113029-2 sec.2 เลขที่ 76 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์เครื่องกล ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24/11/2553 เวลา 22.10 น. สถานที่หอพักโอนิน5     
       สรุปได้ว่า ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: namtan ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:15:20 pm
ดิฉัน นางสาวณัชชา ธิติบุญจันทร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร
sec02 รหัสประจำตัว115210417055-8 เลขที่ 21
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่หอพักโอนิน เวลา 22.15น.
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนหรืออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Thatree Srisawat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:18:24 pm
นาย ธาตรี ศรัสวัสดิ์ นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sec02 เลขที่71 รหัส 115310906029-9
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 ที่บ้าน เวลา 22.13 น.เครื่องถ่ายเอกสารเรียกอีกอย่างว่า โฟโตคอนดักเตอร์ เป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำเมื่อโดนแสงในขณะที่ซีลีเนียมเป็นฉนวนหรืออยู่ในที่มืดสามารถเก็บประจุไฟฟ้าไว้ที่ผิวได้


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: THANAKIT ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:23:09 pm
ผม นาย ธนกฤต เฉื่อยฉ่ำ  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.17
รหัส 115340441248-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   24 พฤศจิกายน 2553 ที่ บ้าน    เวลา 22.19
ความคิดเห็นว่า
   แรงที่เกิดจากไฟ้สถิตเป็นหลักการสำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสารเราเรียกกระบวนการ ถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือ
  1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Phatcharee ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:50:21 pm
นางสาวพัชรี มากพริ้ม   คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ sec02 เลขที่ 15 รหัส 115110903048-6
ตอบกระทู้วันที่ 24/11/2553 เวลา 22.50น ณ บ้าน
 ;Dในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Chanon_non26 ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:57:25 pm
นายชานนท์ พงษ์ไพโรจน์ เลขที่ 46 รหัส นศ.115310903029-2 นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา สถิติประยุกต์ เวลา 22.55 น. วันที่ 24/11/2553 สรุปได้ว่า การทำงานของเครื่องถ่านเอกสารเป็นดังนี้
1 ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต จะให้ประจุบวกผิวกับลูกกลิ้งทำให้ผิวเป้นประจุบวกในมี่มืด
2 เลนส์กับกระจกจพโฟกัสไปบนลูกกลิ้ง โดยพื้นที่สีดำจะไม่โดนแสงทำให้บริเวณนั้นมีประจุบวก แต่บริเวณที่โดนแสงจะเปลี่ยนเป็นกลาง
3 ผงหมึก เป็นประจุบวกอยู่แล้วจะถูกกระจายไปบนลูกกลิ้ง หมึกจะติดเฉพราะประจุบวก
4 กระดาษเครื่อนที่ติดลูกกลิ้ง ติดผงหมึก
5 กระดาษที่ติดจะเครื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อนทำให้ปงหมึกละลายและหลอมกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: civil kang ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:01:06 pm
นาย สราวุฒิ  ดีดวงพันธ์  115330411028-7  sec 4 วิศวกรรมโยธา วันที่ 24/11/2553 เวลา 23:00
     หลักการสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสารคือ แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรการฟฟี มีขั้นตอนดังนี้
1.ลวดไฟฟ้าโคดรตรอนใส่ประจุให้ผิวลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
2.เลนส์กับกระจกโฟกัสภาพไปที่ลูกกลิ้ง
3.ผงหมึกกระจายไปบนลูกกลิ้ง
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านและติดผงหมึกลูกกลิ้ง
5.กระดาษที่ติดผงหมึกเคลื่อนที่ผ่านความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกระดาษ
 

 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: ponyotha ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:11:29 pm
ผม นาย วีรพล  นุ่มน้อย รหัส 115330411014-7  เลขที่ 11 sce 4  วันที่ 24/11/53 เวลา 23.07 pm.  หออยู่เจริญแมนชั่น
    กระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้งานพิมพ์ขั้นข้างละเอียด หลักทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร
 

 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: jackmaco ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:45:09 pm
นายธีรพงษ์ ม้วนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441211-2
ตอบกระทู้วันที่ 24/11/53  เวลา 23:45 น. สถานที่ หอพัก Rohm

สรุป :  กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
 กระบวนการที่สอง    เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้งโดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนของภาพหรือตัวอักษรจะไม่โดนแสง
 กระบวนการที่สาม    ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น จะถูกทำให้กระจายไปบนลูกกลิ้ง
 กระบวนการที่สี่      กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
 กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Pratanporn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 03:50:15 am
นายประทานพร พูลแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา สถิติประยุกต์ sec02 เลขที่ 69 รหัส 115310903057-3 วันที่ 25/11/2553 เวลา 03:47 ณ.ที่บ้าน
เครื่องถ่ายเอกสารมีอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคือ ลูกกลิ้งอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม เป็นตัวนำไฟฟ้าดีมาก เซลีเนียมเปนตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกว่า โฟโต้ดอนดักเตอร์ คือ การทำเป็นฉนวนในที่มืดและเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง มันสามารถเก็บประจะไว้ที่ผิดได้ แต่เมื่อลูกกลิ้งโดนแสง ประจุบวกจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม ทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: iinuyashaa ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:20:11 am
นางสาววิภวานี  แสงทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมี   sec  02  รหัส  115210902118-6  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25/11/2553 ที่บ้าน  เวลา 10:20 น.

สรุปได้ว่า

ซีโรกราฟฟี่ แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักสำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร  อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ ลูกกลbhงที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง มีขั้นตอนดังนี้
1 ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
2 เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3 ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
4 กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
5 กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: pasinee ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:24:00 am
นางสาวภาสินี  แก้วพวง เลขที่62 sec02 รหัสนักศึกษา115310903048-2 นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ  ณ วิทยะ ตอบกระทู้วันที่ 25 พ.ย.53 เวลา 10.23 น.
ตัวโมดูเลเตอร์จะคอยปิด เปิดแสงเลเวอร์โดยรับสัยญาณจากคอมพิวเตอร์และมีกระจกช่วยแสงเลเซอร์กวาดไปบนลูกกลิ้งขั้นตอนอื่ก็ทำงานเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสารทุกประการ
กระบวนการถ่ายเอกสาร
โคโรตรอนใส่ประจุทำให้เซลีเนียมเป็นประจุบวกเลนส์กระจกจะโฟกัสบนลูกกลิ้งโดยสีดำไม่โดยแสงและพื่นที่สีดำเปลี่ยนดป็นตัวนำสูญเสียประจุบวกกลายเป็นตัวกลาทางไฟฟ้าผงสีดำเป็นประจุลบจะติดบนประจุบวกกระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อมหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: soawanee ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:42:34 am
นางสาวเสาวณีย์  อนันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาสถิติประยุกต์  sec02 เลขที่66  รหัส 1153109030532  ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 10.40 ณ ตึกวิทยบริการ
1 ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
2 เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3 ผงหมึก เป็นประจุบวกอยู่แล้วจะถูกกระจายไปบนลูกกลิ้ง หมึกจะติดเฉพราะประจุบวก
4 กระดาษเครื่อนที่ติดลูกกลิ้ง ติดผงหมึก
5 กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: nuubuoe ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:00:37 am
นางสาวจรีรัตน์ ชะโปรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ sec.2เลขที่57รหัส115310903040-9 ตอบกระทู้วันที่25/11/53 เวลา10.58 ณ วิทยบริการ
กระบวนการถ่ายเอกสาร
โคโรตรอนใส่ประจุทำให้เซลีเนียมเป็นประจุบวกเลนส์กระจกจะโฟกัสบนลูกกลิ้งโดยสีดำไม่โดยแสงและพื่นที่สีดำเปลี่ยนดป็นตัวนำสูญเสียประจุบวกกลายเป็นตัวกลาทางไฟฟ้าผงสีดำเป็นประจุลบจะติดบนประจุบวกกระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อมหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Utchima ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:33:08 pm
นางสาวอัจจิมา แขกสะอาด เลขที่ 75 sec.2  รหัสนักศึกษา 115110905096-3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.
     
        หลักการใช้กระแสไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารทุกเครื่อง โดยต้นฉบับที่จะใช้ถ่ายเอกสารนั้น เมื่อได้รับแสงจากหลอดไฟพลังงานสูง ภาพต้นฉบับก็จะถูกสะท้อนแสงไปยังลูกกลิ้งที่มีประจุไฟฟ้าอยู่ และเนื่องจากพื้นผิวของลูกกลิ้งเป็นตัวนำแสงซึ่งมีความไวต่อแสงสว่าง บริเวณที่สัมผัสแสงสว่างก็จะสูญเสียประจุไฟฟ้าสถิตไป ผลของการสูญเสียประจุไฟฟ้าสถิต เนื่องจากการสะท้อนแสงจากต้นฉบับทำให้คงเหลือประจุไฟฟ้าสถิตที่ลูกกลิ้งตามรูปแบบที่เป็นส่วนมืด หรือสีเข้มของต้นฉบับ และประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่บนลูกกลิ้งนี้เองที่จะดูดผงหมึกเข้าไปติดและพิมพ์ลงบนกระดาษ กระดาษที่พิมพ์แล้วนี้จะได้รับความร้อนจากหลอดไฟให้ความร้อนในขั้นตอนสุดท้ายของการถ่ายเอกสารซึ่งจะหลอมละลายพลาสติกเรซินที่ผสมอยู่ในผงหมึก ช่วยให้ภาพติดอยู่ได้คงทนบนกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: KanitaSS ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:15:27 pm
นางสาวคณิตา สุดจิตร์ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ Sec2 รหัส115310903030-0 เลขที่45 ตอบกระทู้วันที่25/11/53 13.12 ที่บาน็อฟฟี่ 1
ตอบ แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารนี้ว่า ซีโรกราฟ มีอุปกรณ์ที่สำคัญคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: tongchai ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 02:10:22 pm
ผมนาย ธงชัย ฉิมสุด นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441240-1  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2553 เวลา    ณ หอพักโพธิ์ทอง  เวลา 14.10  น

กระบวนการ 1.ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
กระบวนการ 2.เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
กระบวนการ 3.ผงหมึก เป็นประจุบวกอยู่แล้วจะถูกกระจายไปบนลูกกลิ้ง
กระบวนการ 4. กระดาษเครื่อนที่ติดลูกกลิ้ง ติดผงหมึก
กระบวนการ 5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: ittiwat ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 02:26:11 pm
นายอิทธิวัตร  จิตต์มั่นคงกุล  เลขที่ 54 sec 2 รหัส 115310903037-5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ  ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 15.16 น.สถานที่ บ้าน 
     เครื่องถ่ายเอกสาร มีอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือ ลูกกลิ้งอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม  เป็นตัวนำไฟฟ้าดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง  เรียกว่า  โฟโต้คอนดักเตอร์


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Survivor666 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 02:29:48 pm
นายสร้างสรรค์ วงศ์ฉลาด sec.2  รหัสนักศึกษา 115110905018-7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.29  ณ หอพักอยู่เจรฺิญ

-ใส่ประจุให้กับลูกกลิ้ง
-ภาพจากเอกสารฉายลงบนลูกกลิ้ง
 -ลูกกลิ้งหมุนผ่านผงหมึก
 -ผงหมึกติดลงบนกระดาษจากลูกกลิ้ง
-ผงหมึกหลอมละลายติดลงบนกระดาษทำให้ไปติดกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: kodchaporn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 02:36:47 pm
น.ส. กชพร เพ็งคำเส็ง sec02 เลขที่23 รหัส 115210417059-0 สถานที่ ห้องสมุด วันที่ 25/11/53 เวลา 14.37

สรุปว่า

ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
       กระบวนการที่1 ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       กระบวนการที่2  เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       กระบวนการที่3   ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       กระบวนการที่4   กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut sringam ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 03:34:27 pm
กระผมนายศรายุธ สีงาม  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 4
รหัส 115330441201-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.35น
ความคิดเห็นว่า
      ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: vutmte50 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 04:16:05 pm
นาย คฑาวุ  ทองเสริม    คณะครุศาสตร์เครื่องกล
รหัส 115011113005-2  เลขที่ 75    sec. 02   
ตอบกระทู้วันที่ 25 พ.ย. 2553   เวลา  16.16          ที่อาคารวิทยบริการ

เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ
ลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง
 
กระบวนการแรก  ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง 
กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Suphakorn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 04:50:40 pm
กระผมนาย สุภากร  หงษ์โต นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441211-3  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน  เวลา 16.50 น. ที่หอพัก gooddream
มีความคิดเห็นว่า
ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhonphan ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 04:54:09 pm
นายมงคลพันธ์  แซ่หลี รหัส 115330411039-4 เลขที่ 32 วิศวกรรมโยธา sec.04 วันที่ 25/11/53 เวลา 16.49น. ที่หอลากูน
กระบวนการถ่ายเอกสาร
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของอกสารไปบนลูกกลิ้งโดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนประกอบของภาพ ทำให้ผิวของเซลิเลียมในบริเวณนั้นยังมีประจุบวก แต่พื้นที่บริเวณที่โดนแสง จะเปลี่ยนเป็นตัวนำ
กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เรียกว่าโทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุให้เป็นลบอยู่ก่อนแล้ว จะถูกทำให้กระจายไปบนลูกกลิ้ง และผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึก จะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Kamphon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:05:19 pm
นายกัมพล  มิ่งฉาย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรียนกับผศ.จรัส  บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 25-11-2010 เวลา 17.05 น. ที่วิทยบริการ
ซีโรกราฟฟี่ เป็นแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร แปลมาจากภาษาจีน ว่า การเขียนแบบแห้ง
อุปกรณ์ที่สำคัญในการถ่ายเอกสารคือ ลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียมเนื่องด้วยอลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก
และเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: udomporn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:09:39 pm
นาย อุดมพร พวงสุวรรณ รหัส 115330411025-3 เลขที่ 19 sec 04 เข้ามาตอบวันที่ 25/11/2553 เวลา 17.07น. ณ หอ ลากูล

แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารคือ
1.โคโตรอน คือลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
2.เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3.ผงหมึกที่ใส่จะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกลิ้ง  ติดผงหมึกขึ้นมา
5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: thabthong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:10:26 pm
นาย รัตชานนท์ ทับทอง  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 04
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2553 เวลา  17.10 น. ณ บ้าน
1 ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
2 เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3 ผงหมึก เป็นประจุบวกอยู่แล้วจะถูกกระจายไปบนลูกกลิ้ง หมึกจะติดเฉพราะประจุบวก
4 กระดาษเครื่อนที่ติดลูกกลิ้ง ติดผงหมึก
5 กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: narongdach ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:10:56 pm
กระผมนายณรงค์เดช เพ็งแจ่ม  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ)sec 17 เลขที่ 25 รหัส 115340441220-3 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมาเข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ อพาร์ทเม้นเอกภาคย์ เมืองเอก  เวลา 17.09 น
ความคิดเห็นว่า
กระบวนการถ่ายเอกสาร (ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต มีชื่อเรียกว่า โดไรตรอน)
1.ใส่ประจุให้กับลุกกลิ้ง
2.ภาพจากเอกสารฉายลงบนลูกกลิ้ง
3.ลูกกลิ้งหมุนผ่านลูกหมึก
4.ผงหมึกติดลงบนกระดาษ
5.ผงหมึกหลอมละลายติดลงบนกระดาษ
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ที่ใช้กับคอมผิวเตอร์ ให้งานพิมพ์ที่ค่อนข้างละเอียด ทั้งงานพิมพ์รูปภาพและพิมพ์ตัวอักษร จึงเป็นที่นิยมกันมาก หลักการทำงานเหมือยกับการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารเพียงแต่ข้อมูลที่ใส่ให้กับเครื่องเลเวอร์ปริ้นเตอร์มาจากคอมผิวเตอร์แทนที่จะมาจากต้นฉบับ ส่วนที่ไม่โดนแสงจะมีประจุบวกอยู่ บริเวณที่ไม่โดนแสงเลเซอร์เป็นอักษร A
โมดูเลเตอร์จะคอยเปิดปิดเลเวอร์ โดยรับสัญญานจากคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งและมีกระจกหมุนช่วยให้แสงเลเซอร์กวาดไปบนลูกกลิ้ง ส่วนขั้นตอนอื่นๆ ก็เหมือนเครื่องถ่ายเอกสารทุกประการ ;D


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: natthapon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:12:39 pm
กระผมนายนัฐพล การคณะวงศ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 17.16 น.
ความคิดเห็นว่า
       ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Pichat Soysamrong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:45:04 pm
กระผม นาย พิเชษฐ์  สร้อยสำโรง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411003-0 เลขที่ 3
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พศ. 2553 ที่ เศรษฐบุตร พาวิลเลี่ยน 32/19 ม. 1 ต. คลองหก อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เวลา 05:44:10 pm
สรุปว่า อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลุมิเนียม เคลือบด้วยเซลิเนียม
 กระบวนการมี 5 กระบวนการ
1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต  เรียกว่า โคโรตรอน  ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3. ผงหมึกที่ใส่จะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกลิ้ง  ติดผงหมึกขึ้นมา
5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: werayut rmutt ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:00:03 pm
นายวีรยุทธ บุญใหญ่ รหัส 115330411052-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา sec.4  เลขที่ 45 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.00 ณ ห้องสมุด มทร.ธ


                           แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม (selenium) ดังรูป อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง มี 5 ขั้นตอนดังนี้
  1.ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Kotchapan ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:17:40 pm
นาย คชพันธ์ พงษ์ไพร นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา 115330411048-5 เลขที่ 41 Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25/11/2553 สถานที่ กิตติพงษ์แมนชั่น เวลา 18.17 น.
เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการที่สำคัญ คือ แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่  ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือ ลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม  เคลือบด้วยเซลีเนียม
กระบวนการถ่ายเอกสาร มีดังนี้
1. ใส่ประจุให้กับลูกกลิ้ง         
2. ภาพจากเอกสารฉายลงบนลูกกลิ้ง
3. ลูกกลิ้งหมุนผ่านหมึก         
4. ผงหมึกติดลงบนกระดาษ
5. ผงหมึกหลอมละลายติดลงบนกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: potchapon031 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:38:32 pm
นาย ภชพน เกตุวงศ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา หลักสูตร ต่อเนื่อง รหัสนักศึกษา 115330411031-1
53341 CVE เลขที่ 25 sec4 สถานที่ กิตติพงศ์ แมนชั่น
อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือ ลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสงกระบวนการถ่ายเอกสารกระบวนการแรกสุดคือ ลวดไฟฟ้าใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจก จะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง กระบวนการที่สาม หมึกที่เป็นประจุลบจะถูกกระจายไปที่ลูกกลิ้ง กระบวนการที่สี กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง และ ติดหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษจะผ่านความร้อนหมึกจะหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: pollavat ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:42:43 pm
กระผมนาย พลวัฒน์ คำกุณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441219-6  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน  เวลา 19.42 น. ที่หอพัก zoom
มีความคิดเห็นว่า
ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: รัฐพล เกตุอู่ทอง ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:20:42 pm
ผมนารัฐพล   เกตุอู่ทอง นักศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ  (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441229-4  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 20.20  น. ณ หอพักเฉลิมพล

สรุปว่า กระบวนการถ่ายเอกสารเรียกอีกอย่างว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนหรืออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: bear ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:42:53 pm
ผมนายอุดม แก้วชู รหัส 115330411034-5 sec. 4 วันที่ 25/11/53
ความคิดเห็นว่า
       ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: PoxyDonZ ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:58:47 pm
นาย สุรศักดิ์ ด้วงใจจิตร รหัส 115330411036-0 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 25 พ.ย.2553 เวลา 08.59 pm. สถานที่ หอโฟร์บี 2

หลักการสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสารคือ แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรการฟฟี มีขั้นตอนดังนี้
1.ลวดไฟฟ้าโคดรตรอนใส่ประจุให้ผิวลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
2.เลนส์กับกระจกโฟกัสภาพไปที่ลูกกลิ้ง
3.ผงหมึกกระจายไปบนลูกกลิ้ง
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านและติดผงหมึกลูกกลิ้ง
5.กระดาษที่ติดผงหมึกเคลื่อนที่ผ่านความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกระดาษ
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Thaweesak ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:06:54 pm

นายทวีศักดิ์ ธนทรัพย์ทวี รหัส 115330411008-9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา sec.4  เวลา21.07 หอมาลีแมนชั่น

แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม (selenium) ดังรูป อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: oOGIG...k} ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:10:44 pm
นายชำนาญกิจ  ศิริยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ sec.04   รหัสประจำตัว115330411004-8
ตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553  เวลา 09:07:44 pm  สถานที่ หอพัก เศรษฐบุตร

 กระบวนการถ่ายเอกสาร กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง โดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนของภาพหรือตัวอักษรจะไม่โดนแสง ทำให้ผิวของเซลีเนียมในบริเวนนั้นยังมีประจุบวก บริเวณที่โดนแสงเปลี่ยนเป็นตัวนำ และสูญเสียประจุบวกไปกลายเป็นกลางทางไฟฟ้า
 กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุให้เป็นลบอยู่ก่อนแล้ว กระจายไปบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั่น
 กระบวนการที่สี่ กระดาษเครื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
 กระบวนการที่ห้า กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: suppachok ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:24:05 pm
นาย ศุภโชค  เปรมกิจ   วิศวกรรมโยธา 115330411051-9 sec 04 53341 cve วันที่ 25 พย.53 เวลา 21.23น.
แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต  มีหลักการที่สำหรับงานถ่ยเอกสาร  เรียกว่า ซี่โรกราฟฟี่  อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสาร  คือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม
อลูมีเนียมเป็นเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง  เรียกว่าโฟโต้คอนดักเตอร์  กระบวนการมี 5 กระบวนการ
1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต  เรียกว่า โคโรตรอน  ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3. ผงหมึกที่ใส่จะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกลิ้ง  ติดผงหมึกขึ้นมา
5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: pitak ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:30:34 pm
นายพิทักษ์ นงนวล  รหัส 115330411018-8 sec 04 เลขที่ 15 ตอบกระทู้ที่ สวนสุทธิพันธ์ วันที่ 25/11/2553 เวลา 21.30 น. สรุปได้ว่ากระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.Tinnakorn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:32:22 pm
นาย ทินกร สุพรรณสืบ sec.4   รหัสประจำตัว 115330411049-3
25/11/53 เวลา 9.31Pm

สรุป :  กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน
ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
 กระบวนการที่สอง    เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสาร
ไปบนลูกกลิ้งโดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนของภาพหรือตัวอักษรจะไม่โดนแสง
 กระบวนการที่สาม    ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
จะถูกทำให้กระจายไปบนลูกกลิ้ง กระบวนการที่สี่      กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
 กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน
ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: titikron ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:49:13 pm
นาย ฐิติกร แก้วประชา รหัส 115330411022-0 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 25 พ.ย. 2553 เวลา 09.49 pm สถานที่ หอโฟร์บี 2

กระบวนการถ่ายเอกสาร
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของอกสารไปบนลูกกลิ้งโดยพื้นที่สีดำซึ่งเป็นส่วนประกอบของภาพ ทำให้ผิวของเซลิเลียมในบริเวณนั้นยังมีประจุบวก แต่พื้นที่บริเวณที่โดนแสง จะเปลี่ยนเป็นตัวนำ
กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เรียกว่าโทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุให้เป็นลบอยู่ก่อนแล้ว จะถูกทำให้กระจายไปบนลูกกลิ้ง และผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: tanongsak wachacama ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:01:31 pm
กระผมนายทนงศักดิ์ เวชกามา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส 115330411016-2  53341cve sec04 เลขที่13 อาจารย์ผู้สอน จรัส บุณยธรรมมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่25/11/2553 เวลา 22.00 ณ หอพักspcondo
ได้มีข้อคิดเห็นว่า จากกระบวนการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารนั้นได้อาศัยวิธีการของ หลักไฟฟ้าสถิตโดยที่มีการสร้างประจุบวกให้กับลูกกลิ้ง จากการที่ในการถ่ายเอกสารนั้นได้มีการสแกนหรือโฟกัสภาพและตัวอักษรจากกระดาษแล้วจากแสงที่เกิดขึ้จะทำให้ประจุบวกที่อยู่บนลูกกลิ้งนั้นกลายเป็นกลาง ส่วนในบริเวณที่ไม่โดนแสงก็ยังเป็นประจุบวกเหมือนเดิม เมื่อทำการปล่อยหมึกโดยที่ผงหมึกนั้นมีประจุลบอยู่แล้วทำให้หมึกนั้นติดกับกระดาษในส่วนที่เป็นประจุบวก หลักจากนั้นก็เป็นการทำให้หมึกนั้นติดกับกระดาษทำให้ได้เอกสารตามต้นแบบในเอกสาร


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:05:16 pm
ผม ณัฐวุฒิ ชูพินิจ  วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441214-7  เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ร้านเน็ต    เวลา 22.05 น.
ความคิดเห็นว่า
   แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตเป็นหลักการสำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสารเราเรียกกระบวนการ ถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียม    เคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือ
  1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: alongkorn hunbuathong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:22:40 pm
นายอลงกรณ์ หุ่นบัวทอง  สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส 115330411026-1  53341 cve sec 04 เลขที่ 20 วันที่25/11/2553 เวลา 22.22 ณ บ้านบางชันวิลล่า
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีเข้ามามากรวมทั้งเครื่องถ่ายเอกสาร หลักการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารนั้นได้อาศัยวิธีการของ หลักไฟฟ้าสถิตโดยที่มีการสร้างประจุบวกให้กับลูกกลิ้ง จากการที่ในการถ่ายเอกสารนั้นได้มีการสแกนหรือโฟกัสภาพและตัวอักษรจากกระดาษแล้วจากแสงที่เกิดขึ้จะทำให้ประจุบวกที่อยู่บนลูกกลิ้งนั้นกลายเป็นกลาง ส่วนในบริเวณที่ไม่โดนแสงก็ยังเป็นประจุบวกเหมือนเดิม เมื่อทำการปล่อยหมึกโดยที่ผงหมึกนั้นมีประจุลบอยู่แล้วทำให้หมึกนั้นติดกับกระดาษในส่วนที่เป็นประจุบวก หลักจากนั้นก็เป็นการทำให้หมึกนั้นติดกับกระดาษทำให้ได้เอกสารตามต้นแบบในเอกสาร


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: heetoon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:27:51 pm
นายราชันย์ บุตรชน  วิศวกรรมโยธา sec.4
รหัส 115330411047-7  เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ หอ Four B4    เวลา 22.27 น.
ความคิดเห็นว่า
   แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตเป็นหลักการสำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสารเราเรียกกระบวนการ ถ่ายเอกสารว่า  ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียม    เคลือบด้วยเซลีเนียม กระบวนการถ่ายเอกสารแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือ
  1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: kangsachit ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:32:03 pm
กระผมนายวุฒิพงษ์ สุขะ  รหัส115330411029-5 เลขที่ 23 sec.04 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 25/11/53 เวลา 22:32 น.  หอพักfourB5                 สรุปได้ว่า อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอะลูมิเนียมและเคลือบด้วยซีลีเนียม มีกระบวนการดังนี้
1.ลวดไฟฟ้าสถิตเรียกว่า โคโดรอนมีประจุบวกในที่มืด
2.เลนส์กับกระจกโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3.ใส่ประจุลงผงหมึกให้กลายเป็นประจุลบ และทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
5.กระดาษที่ติดผงหมึกเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้หมึกละลายติดไปกับกระดาษ
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: somkid-3212 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:35:02 pm
สวัสดีครับผมชื่อ นาย สมคิด  กุลสุวรรณ นะ.....รหัส 115330411033-7 CVE 53341
ยังงี้นี้เอง....แต่ก่อนก็สงสัยอยู่นานว่าไอ้เครื่องถ่ายเอกสารนี้มันพนหมึกไงนะแมน ๆ ที่แท้มันก็มีเป้าแล้วที่แกนเหล็กแล้วนี้เอง เป้าล้อเหรอครับก็ไฟฟ้าสถิตไงแล้วก็เม็ดน้ำหมึกก็มีไฟฟ้าสถิตด้วยนะ เห็นบ่อ.....มันพนไปไม่โดนก็ให้มันรู้ไปสิ เก่งจังครับ
บาย ๆ ครับฝันดีทุก ๆ คนนะคืนนี้ ผมจะได้ตั้งกระทู้อีกหลายอยู่นิ บาย ๆ ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: tum moment ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:36:55 pm
นายกิติศักดิ์ รัตนมณี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 53341CVE  sec.4 รหัสประจำตัว 115330411027-9
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่หอพักมณีโชติ เวลา 22.37 น.

แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม (selenium) ดังรูป อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง มี 5 ขั้นตอนดังนี้
  1.ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: SUMET SAMONKEDKET ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:37:37 pm
ผมนาย สุเมศร์  สมรเขตกิจ นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441239-3  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2553 ณ หอพักเฉลิมพล  เวลา 22.37  น

สรุปว่า  กระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้งานพิมพ์ขั้นข้างละเอียด หลักทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: kangsachit ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:41:59 pm
นายกังสชิต  จิโน  รหัส 115330411017-0  sec 04 นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา เลขที่ 14 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา22:41 น  หอมาลีแมนชั่น
สรุปได้ว่า
เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ ลูกกลิ้งที่ทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง  
ซีโรกราฟฟี่ มี 5 ขั้นตอนดังนี้
กระบวนการแรก  ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง  
กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษหัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: pichet ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:20:48 pm
นาย พิเชษฐ์  จันทร์โสภา    คณะวิศวกรรมโยธา
รหัส 115330411044-4  เลขที่ 37    sec 4   
ตอบกระทู้วันที่ 25 พ.ย. 2553   เวลา  11.17 pm         ที่หอบ้านดวงพร

               เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ
ลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง
 
             กระบวนการแรก  ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตมีชื่อเรียนกว่าโคโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวเซลีเนียมเป็นประจุบวก
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง 
กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Pathomphong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:23:58 pm
นายปฐมพงศ์  พูนปก  sec04 115330411043-6  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เรียนกับอาจารย์ จรัส  บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553 เวลา 23.22    สถานที่หอลากูน
 อ่านแล้วสรุปได้ว่า  เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ ลูกกลbhงที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง  
กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตใส่ประจุใหhผิวของลูกกลิ้งทำให้เป็นประจุบวกในที่มืด  
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง  
กระบวนการที่สาม ผงหมึกซึ่งเป็นประจุลบจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษเคลื่อนที่ผ่านความร้อน
 
  
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Thamanoon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:36:21 pm
กระผมนายธรรมนูญ  พุทธวงษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส 115330411009-7    sec 4  เรียนกับ อ. จรัส บุณยธรรมา    เข้ามาตอบกระทู้  วันที่ 25/11/53  ที่ บ้านเช่า ซอยอีสเทิร์น เวลา 23.36 น.
    มีความคิดเห็นว่า  หลักการในงานถ่ายเอกสาร  เรียกว่ากระบวนการ   ซีโรกราฟฟี่(Xerography) อุปกรณ์ที่สำคัญคือลูกกลิ้งทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีมาก เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เมื่อลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลิเนียมทำให้เซลิเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
กระบวนการถ่ายเอกสารมีขั้นตอนดังนี้
-  ลวดไฟฟ้่าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน จะใส่ประจุบวกให้กับผิวลูกกลิ้งทำให้ผิวของเซลิเนียมเป็นปนะจุบวกในที่มืด
-  เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพเอกสารบนลูกกลิ้ง พื้นสีดำที่เป็นรูปภาพจะไม่โดนแสงยังมีประจุบวก พื้นที่โดนแสงจะเปลี่ยนเป็นตัวนำ สูญเสียประจุบวกกลายเป็นกลางทางไฟฟ้า
-  ผงสีดำ โทนเนอร์หรือผงหมึก จะถูกใส่ประจุให้เป็นลบก่อนแล้วจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวก
-  กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกมา
-  กระดาษที่ติดผงหมึกมาผ่านลูกกลิ้งความร้อนทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษหัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: อภิรักษ์ ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:40:18 pm
นายอภิรักษ์   มีศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน  เวลา 23:40 น. ที่หอพัก AP แมนชั่น  มีความคิดเห็นว่า
 ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฐพงษ์ สันทะ ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:02:16 am
กระผม นาย ณัฐพงษ์  สันทะ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ sec 4 รหัสประจำตัว 115330441216-2
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่_26  เดือน_11  พศ_2553   ที่(ชื่อหอพัก/ชื่อบ้านพัก)_ประสงค์  เวลา_0.01
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ  ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: sangtawee ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:26:59 am
นายแสงทวี พรมบุตร เลขที่29 sec.04 รหัสนักศึกษา 115330411035-2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ตอบกระทู้วันที่ 26/11/53 เวลา 0:27 น.หอพัก FourB5
หลักการสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสารคือ แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรการฟฟี มีขั้นตอนดังนี้
1.ลวดไฟฟ้าโคดรตรอนใส่ประจุให้ผิวลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
2.เลนส์กับกระจกโฟกัสภาพไปที่ลูกกลิ้ง
3.ผงหมึกกระจายไปบนลูกกลิ้ง
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านและติดผงหมึกลูกกลิ้ง
5.กระดาษที่ติดผงหมึกเคลื่อนที่ผ่านความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Meena ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 01:56:47 am
นายพสิษฐ์ แดงอาสา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411011-3 sec 4 

 กระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้งานพิมพ์ขั้นข้างละเอียด หลักทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: aek cve rmutt ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 02:41:55 am
 นาย เอกชัย เสียงล้ำ  รหัส 115330411046-9 sec 4 เลขที่ 39วันที่ 26/ 11/53เวลา 2.43
กระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้งานพิมพ์ขั้นข้างละเอียด หลักทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: LeeOa IE'53 SEC.17 ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 10:02:44 am
กระผม นาย สุธี  มีอำมาตย์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441205-4
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 เวลา 10:01 น.  สถานที่บ้านพักที่วังน้อย
มีความเห็นว่า

 :o ขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อถูกลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
       -กระบวนการถ่ายเอกสารแสดงไว้ดังรูป
กระบวนการแรกสุด ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้ผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวกในที่มืด
       -กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
       -กระบวนการที่สาม ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
       -กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
       -กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ  :-*


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: thanathammarat ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:05:25 pm
นายปรัชญาพล ธนาธรรมรัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec17  รหัสประจำตัวนักศึกษา115340441204-7
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้ วันที่  26 พย. 2553 เวลา 12.05 น. ณ.บริษัท Siam Lemmerz (หนองแค)

เครื่อง ถ่ายเอกสารจะใช้หลักของการเกิดไฟฟ้าสถิต ที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม (selenium) ดังรูป อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง  ซึ่งประกอบด้วยการทำงาน 5 ขั้นตอนดังนี้
  1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: attakron006@hotmail.com ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:22:03 pm
นาย อรรถกร จิตรชื่น นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ (สมทบ)sec 17  รหัสประจำตัว  115340441217-9  เลขที่  22
เรียนกับอาจารย์     จรัส บุณยธรรมา               
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  27 เดือน 11  พศ 2553 ที่ บ้านฟ้ารังสิต     เวลา 22.22
เครื่องถ่ายเอกสารนั้นเกิดจากแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตเป็นหลักการที่เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ คือการเขียนแบบแห้ง ส่วนกระบวนการ
1โดโรตรอน คือ ลูกกลิ้งที่ทําจากเซลิเนียม เป็นประจุบวกในที่มืด
2เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3ผงโทนเนอร์หรือผงหมึก จะถูกกระจายไปบนลูกกลิ้ง
4กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง
กระบวนสุดท้ายคือ การให้กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อนทําให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: hatorikung_nutt ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:26:14 pm
นายพงษ์ศักดิ์  เลิศศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441209-6
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ จรัส บุณยธรรมา   ตอบกระทู้วันที่27/11/53 เวลา22.27 ณ หอพักวงษ์จินดา

              อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเครื่อ่งถ่ายเอกสารคือ ลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้า
ที่ดีมากส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อเเสงเรียกอีกอย่างว่าโฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนอยู่ใท่มืดและเปลี่ยแปลงตัวนำ
ไฟฟ้าเมื่อโดนแสง ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนหรืออยู่ในที่มืด


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: sompol w. 53444 INE ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:36:54 pm
 :)กระผม นายสมพล วงศ์ไชย คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ sec 17 รหัสนักศึกษา 115340441208-8
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
เข้าตอบกระทู้วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 ที่ จันทร์เพ็ญอพาร์ทเมนท์ เวลา 22.36
กระบวนการถ่ยเอกสารมีดังนี้
1. ใส่ประจุให้กับลูกกลิ้ง
2. ภาพจากเอกสารฉายลงบนลูกกลิ้ง
3. ลูกกลิ้งหมุนผ่านผงหมึก
4. ผงหมึกติดลงบนกระดาษ
5. ผงหมึกหลอมละลายติดลงบนกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: siwasit ridmahan ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 01:25:51 am
นาย สิวะสิทธิ์ ฤทธิ์มะหันต์  sec17  รหัส 115340441244-3   เข้ามาวันที่ 28/11/53  เวลา 1.25   น   ที่หอพักเฉลิมพล

สรุปได้ว่า  เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ ลูกกลbhงที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง 
กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตใส่ประจุใหhผิวของลูกกลิ้งทำให้เป็นประจุบวกในที่มืด 
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง 
กระบวนการที่สาม ผงหมึกซึ่งเป็นประจุลบจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษเคลื่อนที่ผ่านความร้อน


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: kwan_P ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 02:29:34 am
กระผม นายขวัญชัย พระโฉม นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ)sec.17
รหัสประจำตัว  115340441231-0
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  28 พฤศจิกายน   พ.ศ.2553   ที่ sp condo เวลา 02.29 น.

แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต  เป็นหลักสำคัญในกระบวนการถ่ายเอกสาร เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่  อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมซึ่งนำไฟฟ้าได้ดี และเคลือบด้วยเซลีเนียมซึ่งนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง
กระบวนการถ่ายเอกสาร กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าโคโรตรอนใส่ประจุให้ผิวลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
                          กระบวนการสอง เลนส์กับกระจกจพโฟกัสไปบนลูกกลิ้ง โดยพื้นที่สีดำจะไม่โดนแสงทำให้บริเวณนั้นมีประจุบวก แต่บริเวณที่โดนแสงจะเปลี่ยนเป็นกลาง
                          กระบวนการสาม ผงหมึกซึ่งเป็นประจุลบจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
                          กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษเคลื่อนที่ผ่านความร้อน
                          กระบวนการสุดท้าย กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนผ่านลูกกลิ้งที่มีความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Kitiwat ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 06:51:21 pm
นายกิติวัฒน์ ศรประสิทธิ์  เลขที่ 24 รหัส 115330411030-3 วิศวกรรมโยธา sec 4


การถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้งานพิมพ์ขั้นข้างละเอียด หลักทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: amnuay cve2 ที่ ธันวาคม 05, 2010, 09:40:22 am
 กระผม นาย อำนวย เกิดโภคา นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา SEC 17 เลขที่ 10 รหัส 115340411116-9 อาจารย์ผู้สอน ผศ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่  5 ธันวาคม 2553 เวลา09.40 น.
             แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต  เป็นหลักสำคัญในกระบวนการถ่ายเอกสาร เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่  อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมซึ่งนำไฟฟ้าได้ดี และเคลือบด้วยเซลีเนียมซึ่งนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง
กระบวนการถ่ายเอกสาร กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าโคโรตรอนใส่ประจุให้ผิวลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
                           กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจพโฟกัสไปบนลูกกลิ้ง โดยพื้นที่สีดำจะไม่โดนแสงทำให้บริเวณนั้นมีประจุบวก แต่บริเวณที่โดนแสงจะเปลี่ยนเป็นกลาง
                           กระบวนการที่สาม ผงหมึกซึ่งเป็นประจุลบจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
                           กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษเคลื่อนที่ผ่านความร้อน 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: ยุพารัตน์ หยิบยก ที่ ธันวาคม 07, 2010, 09:40:35 pm
นางสาวยุพารัตน์ หยิบยก เลขที่9 รหัส 115110901011-6 คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  sec 2
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา

          แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม (selenium) กระบวนการถ่ายเอกสารมีทั้งสิ้น 5 กระบวนการดังนี้
          1.ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
          2.เลนส์กับกระจกจพโฟกัสไปบนลูกกลิ้ง โดยพื้นที่สีดำจะไม่โดนแสงทำให้บริเวณนั้นมีประจุบวก แต่บริเวณที่โดนแสงจะเปลี่ยนเป็นกลาง
          3.ผงหมึกซึ่งเป็นประจุลบจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
          4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา
          5.กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: sirilakCVE2 ที่ ธันวาคม 09, 2010, 11:44:40 am
นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมพิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เลขที่ 11 sec 17  รหัส 115340411118-5 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 9/12/53  เวลา 11.45 น.  สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จ.สระบุรี
สรุปได้ว่า   แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต  มีหลักการที่สำหรับงานถ่ยเอกสาร  เรียกว่า ซี่โรกราฟฟี่  อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสาร  คือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมีเนียมเป็นเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง  เรียกว่าโฟโต้คอนดักเตอร์  กระบวนการมี 5 กระบวนการ
1. ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต  เรียกว่า โคโรตรอน  ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม
2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
3. ผงหมึกที่ใส่จะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึกขึ้นมา
5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ
  :o :o :o :o :o :o :o
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: aimz ที่ ธันวาคม 10, 2010, 06:47:21 pm
นางสาว สุภวรรณ เดชปรีดาผล เลขที่ 17 sec 02  รหัส 115110903068-4 เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 19 พ.ย. 2553 เวลา 10.36 น.  ณ หอพัก
ซีโรกราฟฟี่ เป็นแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร แปลมาจากภาษาจีน ว่า การเขียนแบบแห้ง
อุปกรณ์ที่สำคัญในการถ่ายเอกสารคือ ลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียมเนื่องด้วยอลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก และเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: Kitti_CVE2 ที่ ธันวาคม 12, 2010, 12:41:24 am
 ;D นาย กิตติ จิตนันทกุล นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา sec 17 เลขที่ 8 รหัสประจำตัว 115340411113-6
เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
 ตอบเมื่อวันที่ 12/12/53 เวลา 00.36 น. ณ.ที่บ้าน
 :)เครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของแรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ซีโรกราฟฟี่ อุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องถ่ายเอกสารคือ
ลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก  เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง 
กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตใส่ประจุใหhผิวของลูกกลิ้งทำให้เป็นประจุบวกในที่มืด 
กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง 
กระบวนการที่สาม ผงหมึกซึ่งเป็นประจุลบจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวกเท่านั้น
กระบวนการที่สี่ กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งติดผงหมึกขึ้นมา กระบวนการสุดท้าย กระดาษเคลื่อนที่ผ่านความร้อน


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: m_japakiya ที่ ธันวาคม 12, 2010, 01:55:56 am
นายมูฮำหมัดนาวี จะปะกียา เลขที่ 2 sec 17  รหัส 115340411104-5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 12-12-53 เวลา 01.55 น.   บ้านจรัญสนิทวงศ์
หลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ ที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ มี 5 ขั้นตอนดังนี้
  1.ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิตหือที่เรียกว่า โคโตรอน ใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม ทำให้ผิวของเซลีเนียมเป็นประจุบวก
  2. เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเอกสารไปบนลูกกลิ้ง
  3. ผงสีดำที่เราเรียกว่า โทนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งถูกใส่ประจุบวกเท่านั้น
  4. กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกขึ้นมา
  5. กระดาษที่ติดผงหมึกจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน ทำให้ผงหมึกละลายหลอมติดกับกระดาษ
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut ที่ ธันวาคม 12, 2010, 10:10:48 am
 ผมนาย ศรายุทธ  เที่ยงแท้ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411001-4 sec 4 เลขที่ 1 วันที่ 23/11/53 เวลา 10.10pm
    หลักการที่สำคัญในงานถ่ายเอกสารเราเรียกว่ากระบวนการ ซีโรกราฟฟี่(Xerography) อุปกรณ์ที่สำคัญคือลูกกลิ้งทำจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเซลีเนียม อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีมาก เซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เมื่อลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลิเนียมทำให้เซลิเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า
กระบวนการถ่ายเอกสารมีขั้นตอนดังนี้
1.ลวดไฟฟ้่าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า โดโรตรอน จะใส่ประจุบวกให้กับผิวลูกกลิ้งทำให้ผิวของเซลิเนียมเป็นปนะจุบวกในที่มืด
2.เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพเอกสารบนลูกกลิ้ง พื้นสีดำที่เป็นรูปภาพจะไม่โดนแสงยังมีประจุบวก พื้นที่โดนแสงจะเปลี่ยนเป็นตัวนำ สูญเสียประจุบวกกลายเป็นกลางทางไฟฟ้า
3.ผงสีดำ โทนเนอร์หรือผงหมึก จะถูกใส่ประจุให้เป็นลบก่อนแล้วจะถูกทำให้กระจายบนลูกกลิ้ง ผงหมึกจะติดเฉพาะผิวที่มีประจุบวก
4.กระดาษเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง ติดผงหมึกมา
5.กระดาษที่ติดผงหมึกมาผ่านลูกกลิ้งความร้อนทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ

 
 
 
 


หัวข้อ: Re: เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: sodiss ที่ ธันวาคม 15, 2010, 09:06:02 pm
นายธรรมนันท์   เหมือนทิพย์  รหัส115210441248-9 sec.02 เลขที่ 27 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ วันที่ 15/12/53 เวลา 21.05 น.
ที่ หอบ้านดวงพร  มีความคิดเห็นว่า
                    กระบวนการถ่ายเอกสาร  กระบวนการแรก ลวดไฟฟ้าสำหรับสร้างไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไดโรตรอน ซึ่งจะใส่ประจุให้กับผิวของลูกกลิ้งที่ทำจากเซลีเนียม  กระบวนการที่สอง เลนส์กับกระจกจะโฟกัสภาพของเกสารไปกับลูกกลิ้ง  กระบวนการสาม ผงสีดำ เรียกว่าโนเนอร์หรือผงหมึก ซึ่งประจุให้เป็นลบ  กระบวนการสี่ กระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง  ติดผงหมึก  กระบวนการสุดท้าย  กระดาษที่ติดผงหมึก  เคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งความร้อน  ทำให้ผงหมึกละลายติดกับกระดาษ  เลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้งานพิมพ์ขั้นข้างละเอียด หลักทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร