WEENA MECHANICS กลศาสตร์
ความนิยมของผู้ชม: / 5
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1

บทนำ  
  1.1 ฟิสิกส์คืออะไร 2
  1.2 การวัด 3
  1.3 ปริมาณในวิชาฟิสิกส์ 4
  1.4 ระบบหน่วยวัด 5
  1.5 เลขนัยสำคัญ 6
  1.6 ระดับขนาด 9
  1.7 การบันทึกตัวเลขที่เหมาะสม 10
  1.8 กฎการคำนวณตัวเลขทีมีความคลาดเคลื่อน 11
  1.9 การเปลี่ยนหน่วยและเอกลักษณ์ของมิติ 12
  1.10 หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการไปด้วยกันของมิติในสมการ 13
  1.11 ความคิดขั้นพื้นฐาน 17
  1.12 เวกเตอร์และสเกลาร์ 20
  1.13 ปริมาณเวคเตอร์ 21
  1.14 การคูณเวคเตอร์ 30
2   การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ  
  2.1 กลศาสตร์ 42
  2.2 จลศาสตร์ของจุลภาค 42
  2.3 การเคลื่อนที่ในมิติเดียว ปัญหาที่ต้องพบ  
    ในการอธิบายเรื่องการเคลื่อนที่ 44
  2.4 สมการการเคลื่อนที่ 45
  2.5 การอธิบายความหมายของการเคลื่อนที่จากกราฟ 46
  2.6 การบอกอัตราเร็ว 47
  2.7 ความชันของกราฟระหว่างระยะทางกับเวลา  
    จะแทนด้วยอัตราเร็วของวัตถุ 48
  2.8 ความคิดเกี่ยวกับ Limit 49
  2.9 ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง 51
  2.10 ความเร็วเฉลี่ย 51
  2.11 ความเร่ง 56
  2.12 การพิจารณาและอธิบายความหมายของความเร็วเฉลี่ย  
    ความเร็วที่ขณะใดขณะหนึ่ง  ความเร่งเฉลีย  
    และความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง  โดยอาศัยกราฟ 59
  2.13 กราฟระหว่างความเร็วกับเวลา 63
  2.14 การหาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้โดยกราฟ 64
  2.15 สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง s,a,v และ t 68
  2.16 การนำสมการการเคลื่อนที่มาใช้งาน 70
  2.17 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอย่างเป็นอิสระเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 75
3   การเคลื่อนที่ในสองมิติ  
  3.1 การวิเคราะห์ความเร็วด้วยวิธีทางเวคเตอร์ 108
  3.2 ทุกคนที่หยุดนิ่งอยู่บนพื้นโลกเคลื่อนที่หรือไม่ 115
  3.3 ความเร็วสัมพัทธ์ 116
  3.4 การใช้กฎของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ 118
  3.5 โลกเป็นจุดอ้างอิงอยู่นิ่งหรือไม่ 119
  3.6 การหารความเร็วสัมพัทธ์โดยใช้ความรู้เรื่องเวคเตอร์ 120
  3.7 การพิจารณาการตกของวัตถุอย่างอิสระภายใต้แรงดึงดูดของโลก 132
  3.8 การบอกความเร่งในทางเวคเตอร์ 132
  3.9 ทำไมเราจึงต้องอธิบายความเร่งด้วยวิธีการทางเวคเตอร์ 134
  3.10 ความเร็วย่อยของการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ 136
  3.11 สมการการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ 137
  3.12 การหามุมที่จะทำให้การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ มีระยะทางการเคลื่อนที่ในแนวระดับไกลสุด 141
  3.13 เกมส์ล่าลิง 143
  3.14 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 157
  3.15 การวัดความเร่งของการเคลื่อนที่เป็นวงกลม 160
  3.16 ความเร็วเชิงเส้นและความเร็วเชิงมุม 162
4   แรงและการเคลื่อนที่  
  4.1 กลศาสตร์ดั้งเดิม 186
  4.2 แรงและการเคลื่อนที่ 187
  4.3 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน 190
  4.4 แรงและความเร่ง 193
  4.5 ความเฉื่อย - ค่าคงที่ของการแปรผัน 196
  4.6 กฎข้อที่สองของนิวตัน 197
  4.7 ค่าคงที่ของการแปรผัน 200
  4.8 กฎข้อที่สามของนิวตัน 203
  4.9 น้ำหนักและมวล 209
  4.10 การวัดแรงทางสถิตยศาสตร์ 211
  4.11 สภาพไร้น้ำหนัก 212
  4.12 แรงเสียดทาน 215
  4.13 มุมแห่งความเสียดทาน 220
  4.14 มุมยกขึ้น (มุมเงย)  ของพื้นเอียง 221
  4.15 การนำกฎของนิวตันมาใช้งาน 224
  4.16 รูปอิสระ 225
  4.17 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมของวัตถุด้วยอัตราเร็วคงที่ 245
  4.18 Banked Turn 249
  4.19 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบต่างๆ 251
  4.20 ความโน้มถ่วง - ประวัติ 256
  4.21 กฎแห่งความโน้มถ่วง 262
  4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม และกฎแห่งคาบของเคปเล่อร์ 265
  4.23 การหมุนของโลกที่มีผลต่อค่า g 272
5   สภาพสมดุล  
  5.1 สภาวะสมดุล 304
  5.2 ตัวอย่างการคำนวณโจทย์เกี่ยวกับสภาวะสมดุล 308
  5.3 โมเมนต์ของแรง 322
  5.4 เงื่อนไขข้อที่สองของสมดุล 323
  5.5 แรงลัพธ์ของแรงขนาน 340
  5.6 จุดศูนย์กลางมวล 342
  5.7 จุดศูนย์กลางความถ่วง 345
  5.8 แรงคู่ควบ 349
  5.9 การไถลและการล้ม 350
  5.10 การเคลื่อนที่บนทางโค้ง 354
6   งานและพลังงาน  
  6.1 คำนำ 380
  6.2 งานและพลังงาน 381
  6.3 งานเนื่องจากแรงที่มีขนาดไม่คงที่ 387
  6.4 งานและพลังงานจลน์ 390
  6.5 ค่าพลังงานศักย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่บริเวณใกล้ผิวโลก 392
  6.6 พลังงานศักย์เนื่องจากความยืดหยุ่น 396
  6.7 หลักการคงที่ของพลังงาน 399
  6.8 แรงคงค่าและแรงไม่คงค่า 418
  6.9 กำลัง 422
7   โมเมนตัม  
  7.1 บทนำ 444
  7.2 การวัดขนาดของแรงที่ทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หยุดลง 445
  7.3 การดลและโมเมนตัม 446
  7.4 หลักการคงที่ของโมเมนตัม 456
  7.5 การประยุกต์ของหลักการคงที่ของโมเมนตัม 458
  7.6 การชน 466
  7.7 การชนใน 1 มิติ 467
  7.8 การพิจารณาการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลของระบบที่ชนกัน 476
  7.9 การชนกันใน 2 มิติ 479
  7.10 หลักการแก้ปัญหาโจทย์ 482

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636855

Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์