ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science physics)
ความนิยมของผู้ชม: / 35
แย่มากดีมาก 

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Life Science physics

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1

หน่วยและการวัดทางชีวภาพ 1
  1.1 การวัดในทางชีวภาพ 1
    1.1.1 การวัดเวลาและความถี่ 1
    1.1.2 การวัดขนาดของร่างกาย 1
    1.1.3 การวัดน้ำหนัก 2
    1.1.4 การวัดปริมาตร 3
    1.1.5 การวัดความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ 3
    1.1.6 การวัดอุณหภูมิ 3
  1.2 วิธีทางสถิติ 3
    1.2.1 เลขนัยสำคัญ 3
    1.2.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4
    1.2.3 การกระจายแบบพัวซอง 6
  1.3 ข้อมูลของคนมาตรฐาน 7
2   แรงการเคลื่อนที่และการสั่น 9
  2.1 แรง 9
  2.2 แรงกล้ามเนื้อ 9
  2.3 แรงสถิตในร่างกาย 10
  2.4 แรงเสียดทาน 13
  2.5 กายภาพบำบัดโดยแทรคชั่น 14
  2.6 การเคลื่อนที่-โมเมนตัม 18
  2.7 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 21
  2.8 การสั่นและผลของความถี่ของการสั่นต่อร่างกาย 22
3   แรงโน้มถ่วงและทอร์ก 29
  3.1 แรงโน้มถ่วงและต่อร่างกาย 29
  3.2 ทอร์ก 32
  3.3 จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ  และการถ่วงดุลของลำตัว 34
  3.4 ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับทอร์ก 36
  3.5 การหมุนของวัตถุแกร่งและโมเมนตัมเชิงมุม 42
  3.6 การเคลื่อนไหวของขาในการวิ่ง 48
4   งาน พลังงาน และกำลังของร่างกาย 57
  4.1 งาน 57
  4.2 พลังงาน 58
  4.3 กำลังและอัตราเมตาบอลิสม 59
  4.4 ตัวอย่างของฟิสิกส์ของการออกกำลังกาย 61
5   คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ 69
  5.1 คำนำ 69
  5.2 ความยืดหยุ่น และยังส์โมดูลัส 69
  5.3 บัลค์โมดูลัส 74
  5.4 โมดูลัสเฉือน 75
  5.5 คุณสมบัติของวัสดุทางชีวภาพ 77
  5.6 การแตกหักของกระดูก 80
  5.7 ระบบโครงกระดูก 82
6   กลศาสตร์ของไหลกับระบบไหลเวียนของเลือด 86
  6.1 คำนำ 86
  6.2 ความดันไฮโดรสเตติกส์ 86
  6.3 การลอยตัวในของเหลวและกายภาพบำบัดโดยน้ำ 89
  6.4 หลักการของปาสคาล 90
  6.5 การไหลของของเหลว กฎของแบร์นุยยี 92
  6.6 ความหนืดของของเหลว 94
  6.7 การไหลแบบปั่นป่วน 95
  6.8 การไหลของของเหลวในท่อทรงกระบอกและกฎของบัวซอยล์ 96
  6.9 ระบบการไหลเวียนของเลือด 100
  6.10 ความดันเลือดและการวัด 101
  6.11 กำลังของหัวใจ 103
7   คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล 106
  7.1 แรงตึงผิว 106
  7.2 แรงตึงผิวในปอด 109
  7.3 การไหลขึ้นในหลอดรูเล็ก 110
  7.4 การแพร่กระจาย 112
  7.5 ออสโมซิส 114
  7.6 การดูดซับและการดูดกลืนของของไหล 118
  7.7 กฎของก๊าซ 118
    7.7.1 กฎของบอยล์ 119
    7.7.2 กฎของชาลส์ 119
    7.7.3 กฎของเกย์ - ลัสแซค 119
    7.7.4 กฎของก๊าซ 119
    7.7.5 กฎของดอลตัน 120
    7.7.6 กฎของเฮนรี่ 122
    7.7.7 ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 122
  7.8 อุปกรณ์เกี่ยวกับก๊าซในทางคลีนิก 124
  7.9 การดูดของเหลวโดยสุญญากาศ 126
    7.9.1 สมการของแบร์นุยยี 126
    7.9.2 การดูดของเหลวโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกสร้างสุญญากาศ 128
    7.9.3 การดูดโดยไซฟอน 128
    7.9.4 การดูดของเหลวแบบน้ำปิด 129
8   ฟิสิกส์ของการหายใจ 134
  8.1 กายวิภาคของระบบการหายใจ 134
  8.2 กลไกของการหายใจ 135
  8.3 การหายใจภายใน 138
  8.4 อุปกรณ์และเทคนิคเกี่ยวกับการหายใจ 138
    8.4.1 สไปโรมิเตอร์ 139
    8.4.2 บรองโคสไปโรมิเตอร์ 139
    8.4.3 เครื่องหัวใจ- ปอดเทียม 139
  8.5 การบำบัดด้วยออกซิเจน 140
9   ความร้อนกับอุณหภูมิ 142
  9.1 ความร้อนและอุณหภูมิ 142
  9.2 การบำบัดโรคโดยความเย็นและความร้อน 143
  9.3 ความจุความร้อน 145
  9.4 การขยายตัวโดยความร้อน 147
  9.5 การถ่ายเทความร้อน 148
    9.5.1 การนำความร้อน 148
    9.5.2 การพาความร้อน 150
    9.5.3 การแผ่รังสี 150
  9.6 การเปลี่ยนเฟสกับการระเหย 152
  9.7 การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 154
10   กฎของเทอร์โมไดนามิกส์และฟังก์ชันเทอร์โมไดนามิกส์ 160
  10.1 การเปลี่ยนแปลงทางเทอร์โมไดนามิกส์ 160
  10.2 กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ 164
  10.3 กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนต์ 168
  10.4 เอ็นทาลปี กับค่าความร้อนของอาหาร 171
  10.5 พลังงานอิสระของกิปส์กับประสิทธิภาพของร่างกาย 176
  10.6 เอ็นโทรปี 177
  10.7 สรุป เทอร์โมไดนามิกส์กับระบบสิ่งมีชีวิต 179
11   เสียงและระดับความเข้มเสียง 182
  11.1 ธรรมชาติและคุณสมบัติของคลื่นเสียง 182
    11.1.1 ความเร็วของคลื่นเสียง 183
    11.1.2 ความเร็วของคลื่นเสียงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ 184
  11.2 อคูสติกอิมพีแดนซ์ 185
  11.3 ความเข้มของเสียง 187
  11.4 ระดับความเข้มของเสียง- เดซิเบล 189
  11.5 พิทช์และความดัง 192
  11.6 เสียงคน 192
  11.7 การดูดกลืนของคลื่นเสียงในเนื้อเยื่อ 192
  11.8 ปรากฎกาณ์ดอพเพล่อร์ของเสียง 194
12   การได้ยินกับอุลตราโซนิกส์ 198
  12.1 ส่วนประกอบของหู 198
  12.2 การขยายความดันของเสียงที่หูส่วนกลาง 199
  12.3 ไซโคฟิสิกส์ของการได้ยิน 201
  12.4 การทดสอบการได้ยิน 203
  12.5 คลื่นอัลตราโซนิกส์และการประยุกต์ทางการแพทย์ 205
  12.6 ดอพเพล่อร์อัลตราโซโนกราฟฟี 206
  12.7 เอ็คโคอัลตราโซโนกราฟฟี 208
13   แสงและอุปกรณ์ของแสง 210
  13.1 ธรรมชาติของแสง 210
  13.2 แหล่งกำเนิดแสงและความส่องสว่าง 212
  13.3 คุณสมบัติของคลื่นแสง 215
    13.3.1 การสะท้อนแสง 216
    13.3.2 การหักเห 216
    13.3.3 การแทรกสอด 217
    13.3.4 การบ่ายเบน 218
    13.3.5 โพลาไรเซชั่นของแสง 222
  13.4 กระจกและเลนส์ 224
    13.4.1 กระจก 224
    13.4.2 เลนส์ 225
    13.4.3 กำลังของเลนส์ 225
    13.4.4 ความบกพร่องของเลนส์ 226
  13.5 เส้นใยนำแสง 227
  13.6 รังสีอัลตราไวโอเลต 229
  13.7 รังสีอินฟราเรด 231
  13.8 หลักการของอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์ 232
14   ฟิสิกส์ของตาและการมองเห็น 240
  14.1 ส่วนประกอบของตา 240
  14.2 การมองเห็นภาพ 242
  14.3 ความเฉียบแหลมจักษุภาพ 245
  14.4 การตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสง 247
  14.5 การปรับสายตาในที่มืด 248
  14.6 การตอบสนองต่อโฟตอน 249
  14.7 การมองเห็นสีและความคลาดเคลื่อนณรงค์ 249
  14.8 ภาพลวงตาและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง 250
  14.9 ความผิดปกติของตาและการแก้ไข 252
  14.10 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ - จักษุวิทยา 254
  14.11 ตัวอย่างการคำนวณ 257
15   ไฟฟ้าเบื้องต้น 261
  15.1 ไฟฟ้าสถิต 261
    15.1.1 ประจุไฟฟ้าสถิต 261
    15.1.2 กฎของคูลอมบ์ 262
    15.1.3 สนามไฟฟ้า 262
    15.1.4 ศักย์ไฟฟ้า 264
    15.1.5 ความลาดชันศักย์ 265
    15.1.6 คาพาซิแตนซ์ 266
    15.1.7 ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 269
    เครื่องวัดอัตราไหลของเลือด 269
  15.2 ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 270
    15.2.1 วงจรไฟฟ้า RC 270
    15.2.2 วงจรไฟฟ้ากำทอน 275
    15.2.3 สัญญาณไฟฟ้ารูปสี่เหลี่ยม 276
  15.3 ไฟฟ้ากระแสสลับและอุปกรณ์ 276
    15.3.1 การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 276
    15.3.2 การเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า 276
    15.3.3 การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 280
    15.3.4 อิมพีแดนซ์ 281
    15.3.5 กำลังไฟฟ้าและโพเวอร์แฟคเตอร์ 282
    15.3.6 ผลของกระแสไฟฟ้าในทางชีวภาพ 283
    15.3.7 ไมโครช็อคและการป้องกัน 284
    15.3.8 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 286
  15.4 อิเล็กโตรด 287
  15.5 ทรานซดิวเซอร์ 289
  15.6 การขยายสัญญาณไฟฟ้าทางชีวภาพ 293
  15.7 สัญญาณป้อนกลับ 296
  15.8 การแสดงสัญญาณ 297
16   ไฟฟ้าทางชีวภาพ 302
  16.1 ระบบเส้นประสาทและนิวรอน 302
  16.2 สัญญาณไฟฟ้าในเส้นประสาท 303
  16.3 แบบจำลองไฟฟ้าของเส้นประสาท 306
  16.4 สัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อและอิเล็กโตรไมโอแกรม 308
  16.5 สัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจ 311
  16.6 อิเล็กโตรคาร์ดิโอแกรม 312
    16.6.1 The Normal ECG  
    16.6.2 Standard Bipolar Limb Leads  
    16.6.3 Unipolar Limb Leads หรือ  
    Augmented Leads  
    16.6.4 Chest Leads  
  16.7 ปัญหาในการวัดสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจ 316
  16.8 การกระตุ้นหัวใจด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 317
  16.9 สัญญาณไฟฟ้าจากสมองและอิเล็กโตรเอ็นเซฟฟาโลแกรม 318
  16.10 สัญญาณไฟฟ้าจากตาอิเล็กโตรเรติโนแกรม และอิเล็กโตรออกคูโลแกรม 320
  16.11 สัญญาณแม่เหล็กจากหัวใจและสมอง  
    แมกนีโตคาร์ดิโอแกรมและแมกนีโตเอ็นเซฟฟาโลแกรม 322
  16.12 สัญญาณไฟฟ้าในกระดุก 323
  16.13 การนวดหัวใจด้วยไฟฟ้า 323
  16.14 การบำบัดโรคดัวยไฟฟ้าความถี่สูงหรือไดอาเธอร์มี 324
    16.14.1 โดยวิธีคาพาซิแตนซ์ 324
    16.14.2 โดยวิธีเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 325
  16.15 ศัลยกรรมโดยไฟฟ้า 326
17   ฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์วินิจฉัย 329
  17.1 การกำเนิดรังสีเอกซ์วินิจฉัย 329
    17.1.1 หลอดรังสีเอกซ์วินิจฉัย 329
    17.1.2 ประสิทธิภาพและขีดจำกัดการใช้งานของหลอดรังสี 332
  17.2 ลักษณะของสเปกตรัมรังสีเอกซ์ 334
  17.3 ความเข้มของลำรังสี 338
  17.4 แผนภาพวงจรเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ 339
  17.5 ปฏิกิริยาร่วมของรังสีเอกซ์กับสสาร 340
  17.6 การดูดกลืนรังสีเอกซ์ 343
18   ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 346
  18.1 ไอโซโทป 346
  18.2 รังสีนิวเคลียร์ 347
  18.3 การลดรังสีนิวเคลียร์ 350
  18.4 การสลายตัวของกัมมันตาภาพรังสี 351
  18.5 ช่วงเวลาครึ่งชีวิต 352
  18.6 หน่วยวัดรังสี 356
  18.7 อุปกรณ์วัดรังสี 357
  18.8 อุปกรณ์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 365
  18.9 การประยุกต์ใช้รังสีนิวเคลียร์ในทางชีวภาพและรังสีบำบัด 367
  18.10 ตัวยารังสี 375
  18.11 การสลายตัวของยารังสี 377
  18.12 ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 379
    18.12.1 อันตรายจากรังสีทางอ้อม 379
    18.12.2 อัตตรายจากรังสีทางตรง 380
  18.13 อันตรายของรังสีต่อเซลล์ 380
    18.13.1 ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 381
  18.14 การป้องกันรังสี 382
    18.14.1 การป้องกันรังสีจากแหล่งกำเนิดภายนอก 382
    18.14.2 การป้องกันรังสีจากแหล่งกำเนิดภายใน 384
  18.15 ปริมาณรังสีสูงสุดที่ยอมให้ได้ 386
19   หัวข้อพิเศษในฟิสิกส์ 393
  19.1 เลเซอร์ในวงการแพทย์ 393
  19.2 หลักการทำงาน 394
  19.3 แบบของเลเซอร์ 395
  19.4 การใช้เลเซอร์ในวงการแพทย์ 400
    ตัวอย่างข้อสอบ 401
    ภาคผนวก 452
    เอกสารอ้างอิง 455
    ดัชนี 457

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46637002

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์