ฟิสิกส์ 2 Physics 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความนิยมของผู้ชม: / 17
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

หน่วย ตอน เนื้อเรื่อง หน้า
1  

สนามไฟฟ้า : กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์

1

  1.1 กฎของคูลอมบ์ 3
    1. ประจุไฟฟ้า 4
    2. กฎของคูลอมบ์ 5
    3. สนามไฟฟ้า 13
    สรุป 30
  1.2 กฎของเกาส์ 31
    1. ฟลักซ์ของสนามเวกเตอร์ 31
    2. กฎของเกาส์ 33
    3. การประยุกต์กฎของเกาส์ 39
    สรุป 49
    บรรณานุกรม 51
2   พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า 53
  2.1 พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า 55
    1. พลังงานศักย์ไฟฟ้า 55
    2. ศักย์ไฟฟ้า 60
    3. ศักย์ไฟฟ้าของระบบประจุแบบต่างๆ 64
    4. การคำนวณค่าสนามไฟฟ้าจากศักย์ไฟฟ้า 71
    สรุป 75
  2.2 ความจุไฟฟ้า 77
    1. ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ 78
    2. ความจุไฟฟ้าของระบบตัวเก็บประจุ 83
    3. ตัวเก็บประจุกับสารไดอิเล็กทริก 91
    สรุป 97
    บรรณานุกรม 99
3   กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 101
  3.1 กระแสไฟฟ้า 103
    1. ความหมายของกระแสไฟฟ้า 103
    2. ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 106
    3. ความต้านทาน สภาพต้านทาน  และสภาพนำไฟฟ้า 110
    4. กฎของโอห์ม 117
    สรุป 123
  3.2 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 125
    1. กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์สำหรับการคำนวณในวงจรไฟฟ้า 126
    2. การถ่ายเทพลังงานในวงจรไฟฟ้า 133
    3. วงจรตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ 134
    สรุป 139
    บรรณานุกรม 141
4   สนามแม่เหล็ก : กฎของบิโอต์ - ซาวารต์ และกฎของแอมแปร์ 143
  4.1 กฎของบิโอต์-ซาวรต์ 145
    1. ความเป็นมาของความรู้เรื่องสนามแม่เหล็ก 145
    2. สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก 148
    3. กฎของบิโอต์-ซาวารต์ 152
    สรุป 160
  4.2 กฎของแอมแปร์ 161
    1. กฎของแอมแปร์ 161
    2. แรงโลเร็นตซ์และการประยุกต์ 166
    3. แรงบนเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้า 172
    4. โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็ก 178
    5. ความเข้มสนามแม่เหล็กและแมกเนไตเซชัน 179
    สรุป 183
    บรรณานุกรม 185
5   ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรกระแสสลับ 187
  5.1 ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า 189
    1. กฎของฟาราเดย์ 189
    2. สมบัติของสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 192
    3. สภาพเหนี่ยวนำตัวเอง 193
    4. การคำนวณหาค่าสภาพเหนี่ยวนำของขดเหนี่ยวนำ 195
    5. การต่อขดเหนี่ยวนำ 197
    6. พลังงานที่สะสมในขดเหนี่ยวนำ 198
    7. การแกว่งกวัดของกระแสไฟฟ้าในวงจร R-L 199
    8. การแกว่งกวัดของกระแสไฟฟ้าในวงจร L-C 202
    9. การแกว่งกวัดของกระแสไฟฟ้าในวงจร R-L-C 204
    สรุป 206
  5.2 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 209
    1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 209
    2. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความต้านทานอย่างเดียว 211
    3. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวเก็บประจุอย่างเดียว 212
    4. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีขดเหนี่ยวนำอย่างเดียว 214
    5. เฟเซอร์ไดอะแกรม 216
    6. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับทีมี R-L-C ต่อกันอย่างอนุกรม 218
    7. การสั่นพ้องในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับทีมี R-L-C ต่อแบบอนุกรม 221
    8. กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 222
    สรุป 226
    บรรณานุกรม 229
6   การแทรกสอดของคลื่นแสง 231
  6.1 การแทรกสอดของคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 2 แหล่ง 233
    1. เงื่อนไขของการแทรกสอด 233
    2. การทดลองแบบช่องเล็กยาวคู่ของยัง 234
    3. การแทรกสอดโดยการสะท้อนจากฟิล์มบาง 239
    4. อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์ของไมเคลสัน 245
    สรุป 247
  6.2 การแทรกสอดที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงหลายแหล่ง 249
    1. การบวกเฟเซอร์ของคลื่น 249
    2. ริ้วแทรกสอดที่เกิดจากช่องเล็กยาว 3 ช่อง 251
    3. ริ้วแทรกสอดที่เกิดจากช่องเล็กยาว N ช่อง 253
    สรุป 255
    บรรณานุกรม 257
7   การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซชัน 259
  7.1 การเลี้ยวเบน 261
    1. การเลี้ยวเบนจากช่องเล็กยาวเดี่ยว 263
    2. การเลี้ยวเบนผ่านช่องกลม 269
    3. การเลี้ยวเบนเนื่องจากช่องเล็กยาวสองช่อง 271
    4. เกรตติงเลี้ยวเบน 272
    5. การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์โดยผลึก 275
    สรุป 277
  7.2 โพลาไรเซชัน 279
    1. โพลาไรเซชันโดยการเลือกดูดกลืน 282
    2. โพลาไรเซชันโดยการสะท้อน 283
    3. โพลาไรเซชันโดยการหักเหสองแนว 285
    4. โพลาไรเซชันโดยการกระเจิง 287
    5. การประยุกต์แสงโพลาไรซ์ 288
    สรุป 290
    บรรณานุกรม 291
8   ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น 293
  8.1 ทฤษฎีควอนตัมแบบเดิม 295
    1. การแผ่รังสีของวัตถุดำ 295
    2. ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 301
    3. การกระเจิงคอมป์ตัน 306
    4. สเปกตรัมแบบเส้น 309
    5. ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 311
    สรุป 315
  8.2 ทฤษฎีควอนตัมแบบใหม่ 319
    1. คลื่นเดอบรอยล์ 319
    2. การเลี้ยวเบนของลำอิเล็กตรอน 321
    3. โอกาสและความไม่แน่นอน 323
    4. การแทรกสอดของลำอิเล็กตรอน 326
    5. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 329
    6. ฟังก์ชันคลื่นและสมการชเรอดิงเงอร์ 330
    7. สมการชเรอดิงเงอร์ในมิติเดียว 333
    8. ปัญหาในสามมิติ 347
    สรุป 349
    บรรณานุกรม 351
9   อะตอมและโมเลกุล 353
  9.1 อะตอมไฮโดรเจน 355
    1. อะตอมไฮโดรเจน 355
    2. โมเมนตัมเชิงมุมของวงโคจร 360
    3. โอกาสในการพบอิเล็กตรอน 363
    4. ปรากฏการณ์ซีแมน 369
    5. สปินของอิเล็กตรอน 371
    สรุป 375
  9.2 ตารางธาตุและโมเลกุล 377
    1. โมเมนตัมเชิงมุมรวม 378
    2. อะคอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว 380
    3. โมเลกุล 384
    4. การหมุนและการสั่นของโมเลกุล 387
    สรุป 390
    บรรณานุกรม 391
10   วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 393
  10.1 ผลึกและแถบพลังงาน 395
    1. โครงสร้างผลึก 395
    2. การปลูกผลึก 402
    3. ความบกพร่องในผลึก 403
    4. โครงสร้างแถบพลังงาน 407
    สรุป 412
  10.2 โลหะและสารกึ่งตัวนำ 415
    1. อิเล็กตรอนอิสระในโลหะ 415
    2. อิเล็กตรอนและโฮลในสารกึ่งตัวนำ 419
    3. รอยต่อ p-n และไดโอด 424
    4. เซลล์แสงอาทิตย์ 427
    5. ไดโอดเปล่งแสง 430
    6. ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อ 432
    7. วงจรเบ็ดเสร็จ 436
    สรุป 438
    บรรณานุกรม 441
11   นิวเคลียสและพลังงานนิวเคลียร์ 443
  11.1 นิวเคลียส 445
    1. การค้นพบนิวเคลียส 445
    2. สมบัติของนิวเคลียส 446
    สรุป 453
  11.2 การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 455
    1. ค่าคงตัวของการสลายตัวและเวลาครึ่งชีวิต 455
    2. ขบวนการของการสลายตัว 458
    3. การวัดปริมาณรังสี 462
    สรุป 465
  11.3 พลังงานนิวเคลียร์ 467
    1. ปฏิกิริยาแบ่งแยกตัว 468
    2. เตาปฏิกรณ์ปรมาณู 469
    3. ปฏิกิริยาหลอมตัว 472
    4. เตาปฏิกรณ์ชนิดเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชัน 475
    สรุป 476
    บรรณานุกรม 479
12   อนุภาคมูลฐาน 481
  12.1 อนุภาค 483
    1. แรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์ 483
    2. โพซิตรอนและปฏิกิริยานุภาคชนิดอื่นๆ 485
    3. มีซอนและจุดเริ่มต้นของวิชาฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน 486
    4. การจัดกลุ่มอนุภาค 488
    สรุป 489
  12.2 กฎการอนุรักษ์ 491
    1. กฎการอนุรักษ์ของเลขแบริออน 491
    2. กฎการอนุรักษ์ของเลขเลปตอน 492
    3. กฏการอนุรักษ์ของเลขความแปลก 493
    สรุป 494
  12.3 ควาร์ก 497
    1. รูปแบบมรรคแปด 497
    2. แบบจำลองของควาร์ก 498
    3. คำอธิบายการสลายตัวให้อนุภาคบีตาใช้แบบจำลองควาร์ก 501
    4. ควาร์กชนิดอื่น 502
    5. ความสัมพันธ์ของควาร์กกับรังสีคอสมิก 502
    สรุป 504
    บรรณานุกรม 507
    ภาคผนวก 509
    ดรรชนี 515 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636624

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์