คู่มือการเรียนประจำวิชา Physics1
ความนิยมของผู้ชม: / 13
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

หน่วย ตอน เนื้อเรื่อง หน้า
1   การเคลื่อนที่ 3
  1.1 บทนำ 11
    1. ฟิสิกส์  
    2. ปริมาณทางฟิสิกสืและหน่วย  
    3. เวกเตอร์และการรวมเวกเตอร์  
    4. องค์ประกอบของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  
    5. การคูณเวกเตอร์  
  1.2 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 17
    1. จลนศาสตร์  
    2. การกระจัด  
    3. ความเร็ว  
    4. ความเร่ง  
    5. การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว  
    6. วัตถุตกอย่างอิสระ  
  1.3 การเคลื่อนที่ในสองมิติและสามมิติ 25
    1. นิยามของตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง  
    2. การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวสามมิติ  
    3. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  
    4. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว  
2   แรงและกฎของนิวตัน 55
  2.1 แรง 63
    1. พลศาสตร์  
    2. แนวความคิดเกี่ยวกับแรง  
    3. มวลและความเฉื่อย  
  2.2 กฎของนิวตัน 67
    1. กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน  
    2. กฎข้อที่สองของนิวตัน  
    3. กฎข้อที่สามของนิวตัน  
    4. กฎความโน้มถ่วงของนิวตัน  
  2.3 การประยุกต์กฎของนิวตัน 73
    1. ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับมวล  
    2. ความเสียดทาน  
    3. การประยุกต์กฎของนิวตัน  
3   งานและพลังงาน 97
  3.1 งาน 105
    1. งานและแรงคงตัว  
    2. งานและแรงไม่คงตัว  
    3. งานและพลังงานจลน์  
    4. กำลัง  
  3.2 พลังงาน 111
    1. พลังงานศักย์  
    2. แรงอนุรักษ์  
    3. การอนุรักษ์พลังงาน  
4   ระบบอนุภาคโมเมนตัมและการชน 137
  4.1 ระบบอนุภาค โมเมนตัมและหลักการอนุรักษ์โมเมนตัม 145
    1. จุดศูนย์ถ่วง  จุดศูนย์กลางมวล  และเซนทรอยด์  
    2. โมเมนตัมเชิงเส้นและการดล  
    3. โมเมนตัมและหลักการอนุรักษ์โมเมนตัมของระบบอนุภาค  
    4. พลังงานจลน์และหลักการอนุรักษ์พลังงานของระบบอนุภาค  
  4.2 การชน 149
    1. การชนหนึ่งมิติ  
    2. การชนชนิดยืดหยุ่นสมบูรณ์และไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์  
    3. การชนสองมิติ  
5   การเคลื่อนที่แบบหมุน 165
  5.1 วัตถุแข็งเกร็งหมุนรอบแกนตรึง 173
    1. โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งหมุนรอบแกนตรึง  
    2. อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งหมุนรอบแกนตรึง  
    3. พลังงานจลน์ของการหมุน  
  5.2 โมเมนต์ความเฉื่อย 177
    1. การคำนวณหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อย  
    2. ทฤษฎีบทแกนตั้งฉาก  
    3. ทฤษฎีบทแกนขนาน  
    4. รัศมีไจเรชัน  
  5.3 การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 181
    1. การกลิ้งโดยไม่ลื่นไถล  
    2. การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบแกนสมมาตร  
6   การแกว่งกวัด 201
  6.1 การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว 209
    1. สมการการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว  
    2. แนวเทียบวงกลมอ้างอิงกับฮาร์มอนิกเชิงเดียว  
    3. พลังงานของตัวแกว่งกวัด  
  6.2 ระบบที่มีการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว 213
    1. ลูกตุ้มเชิงเดียว  
    2. ลูกตุ้มฟิสิกัล  
    3. ลูกตุ้มชนิดบิด  
  6.3 การรวมกันของฮาร์มอนิกเชิงเดียวสองชุด 217
    1. การรวมกันของฮาร์มอนิกเชิงเดียวสองชุดที่มีความถี่เท่ากัน  และอยู่ในแนวเดียวกัน  
    2. การรวมกันของฮาร์มอนิกเชิงเดียวสองชุดทีมีความถี่เท่ากัน แต่มีแนวตั้งฉากกัน  
    3. ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับรูปลิสซาจูส์  
  6.4 การแกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ 221
    1. สมการของการแกว่งกวัดแบบหน่วง  
    2. พลังงานที่สูญเสียไป  
    3. ผลของแรงภายนอก  
7   สมบัติทั่วไปของคลื่นกล 237
  7.1 คลื่นและชนิดของคลื่น 243
    1. คลื่นและชนิดของคลื่น  
    2. สมการการเคลื่อนที่ของคลื่น  
    3. อัตราเร็วของคลื่นกล  
    4. กำลังและความเข้มของคลื่น  
    5. หลักการซ้อนทับและการแทรกสอดของคลื่น  
  7.2 คลื่นนิ่ง 247
    1. คลื่นนิ่ง  
    2. การเปลี่ยนแปลงความดันและความหนาแน่นที่ตำแหน่งบัพและปฏิบัพ  
    3. การกระจายพลังงานในคลื่นนิ่ง  
    4. คลื่นนิ่งในเส้นเชือกปลายตรึงทั้งสองด้านและในท่ออากาศ  
8   เสียง 259
  8.1 คลื่นเสียง 265
    1. ความเร็วและความเข้มของคลื่นเสียง  
    2. การแทรกสอดของคลื่นเสียง  
    3. บีตส์  
  8.2 การได้ยิน 269
    1. ความสูงต่ำและความถี่ของเสียง  
    2. ความเข้มและความดังของเสียง  
    3. คุณภาพและรูปแบบของคลื่นเสียง  
    4. ปรากฎการณ์โดปป์เลอร์  
    5. ซอนิกบูม  
9   สถิตศาสตร์ของของไหล 281
  9.1 สถิตศาสตร์ของของไหล 289
    1. ความหนาแน่นและความดัน  
    2. หลักของอาร์คิมีดีส  
    3. หลักของพาสคัล  
  9.2 แรงเชื่อมแน่นและแรงยึดติด 297
    1. แรงเชื่อมแน่นและรแรงยึดติด  
    2. ความตึงผิว  
    3. มุมสัมผัส  
    4. สภาพคะปิลลา  
10   พลศาสตร์ของของไหล 315
  10.1 สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี 323
    1. สมการแห่งการต่อเนื่อง  
    2. สมการแบร์นูลลี  
  10.2 การประยุกต์สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี 327
    1. มาตรเวนทูรี  
    2. หลอดไพทอต  
    3. ทฤษฎีบทตอร์ริเชลลี  
    4. แรงยกปีกเครื่องบิน  
    5. ปรากฎการณ์แมกนัส  
  10.3 ความหนืด 331
    1. ความหนืด  
    2. เลขเรย์โนลด์  
    3. กฎของสโตกส์  
11   อุณหพลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 347
  11.1 บทนำ 355
    1. บทนิยาม เทอมต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์  
    2. อุณหภูมิ  
    3. การขยายตัวเชิงความร้อน  
  11.2 สมการสถานะ  
    1. สมการสถานะของแก๊สอุดมคติ  
    2. สมการสถานะของแวน เดอร์ วาลส์  
    3. งาน  
  11.3 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 361
    1. ความนำ  
    2. การกระจายความเร็วของโมเลกุล  
    3. การแบ่งกั้นเท่ากันของพลังงาน  
    4. วิถีเสรีเฉลี่ย  
12   กฎทางอุณหพลศาสตร์ 379
  12.1 กฎข้อที่ศูนย์และกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 385
    1. กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์  
    2. พลังงานและกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์  
    3. เอนทัลปี และความจุความร้อน  
    4. ความจุความร้อนของแก๊สและของแข็ง  
  12.2 กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 389
    1. เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์  
    2. การหาค่าเอนโทรปี  
    3. หลักการเพิ่มเอนโทรปีหรือลดพลังงาน  
    4. เครื่องยนต์ความร้อน  ตู้เย็น และวัฏจักรคาร์โนท์  

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636892

Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์