คู่มือ ฟิสิกส์แผนใหม่ ม.4 เล่ม 1-2 (ว.021,ว022) ของ สิทธิพร ทรัพย์บัญญัติ
ความนิยมของผู้ชม: / 115
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

 

เนื้องเรื่อง

หน้า
บทนำ  

ฟิสิกส์ของการวัด

 
0.1   ความหมายของวิทยาศาสตร์  
  0.1.1 วิทยาศาสตร์ 1
0.2   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
  0.2.1 เทคโนโลยี 1
  0.2.2 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
  0.2.3 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2
0.3   ความหมายของวิชาฟิสิกส์  
  0.3.1 วิชาฟิสิกส์ 2
  0.3.2 ขั้นตอนการศึกษาทดลองวิชาฟิสิกส์ 2
  0.3.3 กาลิเลโอ กาลิเลอี 2
0.4   การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ และหน่วยการวัด  
  0.4.1 การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ 2
  0.4.2 หน่วยการวัด 4
  0.4.3 มาตรฐานในระบบ S.I.  ที่ควรทราบ 4
  0.4.4 คำอุปสรรค 5
0.5   ความไม่แน่นอนของการวัด  
  0.5.1 สาเหตุความไม่แน่นอนของการวัด 6
  0.5.2 ข้อเสนอแนะในการวัดให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยลง 6
0.6   เลขนัยสำคัญและระดับขนาด  
  0.6.1 เลขนัยสำคัญ 6
  0.6.2 ระดับขนาด 7
0.7   การบันทึกผลการวัด 7
0.8   การบันทึกผลการคำนวณ 8
0.9   คณิตศาสตร์พื้นฐานที่นำมาใช้คำนวณวิชาฟิสิกส์ 10
บทที่ 1   การเคลื่อนที่ (Motion)  
1.1   ความหมายของการเคลื่อนที่ 15
1.2   ลักษณะของการเคลื่อนที่ 15
1.3   การบอกตำแหน่งของวัตถุ 15
  1.3.1 การบอกตำแหน่งของวัตถุในแนวเส้นตรง 15
  1.3.2 การบอกตำแหน่งของวัตถุในแนวระนาบ 16
1.4   การย้ายตำแหน่งหรือการขจัด 16
1.5   การหาการขจัดลัพธ์ 16
  1.5.1 เวกเตอร์ 16
  1.5.2 เวกเตอร์ลัพธ์ 16
1.6   การบวก และการลบเวกเตอร์ 17
1.7   อัตราเร็ว และความเร็ว 18
1.8   การวัดอัตราความเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 19
1.9   ความเร่ง 20
1.10   กราฟของการเคลื่อนที่ 21
1.11   ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟอัตราเร็ว-เวลากับระยะทาง 23
1.12   สมการการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ 27
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 1 33
    แบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 1 51
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 1 54
    โจทย์ยาก บทที่ 1 59
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 1 63
บทที่ 2   มวล  แรง และกฎการเคลื่อนที่  
2.1   มวล 74
2.2   แรง และแรงลัพธ์ 74
2.3   การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำมุมต่อกัน 74
  2.3.1 การหาขนาด  และทิศของแรงลัพธ์โดยการสร้างรูป 74
  2.3.2 การหาขนาด  และทิศของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ 75
2.4   กฎการเคลื่อนที่ 79
2.5   กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน 79
2.6   กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน 80
2.7   กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน 81
2.8   น้ำหนัก 81
2.9   การใช้กฎของนิวตันและเทคนิคการคำนวณ 82
  2.9.1 การแขวนวัตถุในภาวะสมดุลหยุดนิ่ง 82
  2.9.2 การกระตุกเชือก 82
  2.9.3 วัตถุวางนิ่งบนแนวราบ 82
  2.9.4 วางวัตถุติดกันบนพื้น 83
  2.9.5 วัตถุผูกด้วยเชือกบนพื้นเกลี้ยง 83
  2.9.6 ผูกวัตถุติดกันด้วยเชือกในแนวดิ่ง 83
  2.9.7 การเคลื่อนที่ของลิฟต์ 84
  2.9.8 ความทนได้ของเส้นเชือก 86
  2.9.9 วัตถุจมลงไปในทราย 86
  2.9.10 วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงตามแนวดิ่ง 87
  2.9.11 วัตถุสองก้อนคล้องผ่านรอกเดี่ยวตายตัว 87
  2.9.12 วัตถุคล้องผ่านรอกในแนวราบ  และแนวดิ่ง 88
  2.9.13 วัตถุคล้องผ่านรอกคล่องตัว 89
  2.9.14 เชือกผูกวัตถุคล้องผ่านรอกหลายตัว 89
  2.9.15 วัตถุคล้องผ่านรอกในแนวพื้นเอียง  และแนวดิ่ง 90
  2.9.16 วัตถุคล้องผ่านรอกในแนวพื้นเอียงเกลี้ยง 91
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 2 94
    เฉลยทดสอบพื้นฐาน บทที่ 2 104
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 2 109
    โจทย์ยาก บทที่ 2 113
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 2 119
บทที่ 3   สภาพสมดุล  
  3.1 สภาพสมดุล 130
  3.2 เงื่อนไขการสมดุล 130
  3.2.1 สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง 130
  3.2.2 สมดุลต่อการหมุน 130
3.3   ประเภทการสมดุลของวัตถุ 131
  3.3.1 สมดุลแบบเสถียร 131
  3.3.2 สมดุลแบบไม่เสถียร 131
  3.3.3 สมดุลแบบสะเทิน 131
3.4   การสมดุลของแรง 131
3.5   หลักการเขียน  และการคำนวณเกี่ยวกับแรงสามแรงภาวะสมดุล 131
  3.5.1 สามเหลี่ยมแทนแรง 131
  3.5.2 ทฤษฎีของลามี 132
  3.5.3 กฎการแตกแรง  และการสมดุลของแรง 132
  3.5.4 ใช้หลักของโมเมนต์ 133
3.6   จุดศูนย์กลางมวล  และจุดศูนย์ถ่วง 136
3.7   แรงขนาน แรงคู่ควบ  และ การเขียนแผนภาพอิสระ 138
3.8   โมเมนต์  และสมดุลต่อการหมุน 138
  3.8.1 โมเมนต์ของแรง 138
  3.8.2 สมดุลต่อการหมุน 139
3.9   โมเมนต์ของแรงคู่ควบ 141
3.10   แรงเสียดทาน  และสมดุล 141
  3.10.1 แรงเสียดทาน 141
  3.10.2 ชนิดของแรงเสียดทาน 141
  3.10.3 ลักษณะของแรงเสียดทาน 141
  3.10.4 สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน 142
  3.10.5 มุมแห่งความเสียดทาน 142
  3.10.6 เทคนิคการคำนวณเกี่ยวกับแรงเสียดทาน 143
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 3 152
    แบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 3 164
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 3 171
    โจทย์ยาก บทที่ 3 178
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 3 190
บทที่ 4   การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง  
4.1   แนวการเคลื่อนที่ 213
4.2   การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 213
  4.2.1 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 213
  4.2.2 การเคลื่อนที่ในแนวระดับ 214
  4.2.3 การขจัด  และความเร็วของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 215
  4.2.4 ส่วนประกอบสำคัญของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 216
  4.2.5 หลักการคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 217
4.3   การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลม 222
  4.3.1 ความเร่งสู่ศูนย์กลาง 223
  4.3.2 อัตราเร็วการเคลื่อนที่แบบวงกลม 226
  4.3.3 การหมุนคานกับเชือกสองเส้น 225
  4.3.4 การเคลื่อนที่บนทางโค้ง 227
4.4   กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 229
  4.4.1 สนามความโน้มถ่วง 230
  4.4.2 มวลของโลก 230
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 4 232
    แบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 4 244
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 4 251
    โจทย์ยาก บทที่ 4 264
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 4 271
บทที่ 5   งานและพลังงาน  
  5.1 งาน 284
  5.2 กำลัง 286
  5.3 พลังงาน 286
  5.4 พลังงานจลน์ 286
  5.5 พลังงานศักย์ 287
  5.6 กฏทรงพลังงาน 288
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 5 294
    แบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 5 305
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 5 311
    โจทย์ยาก บทที่ 5 318
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 5 325
บทที่ 6   โมเมนตัม  
6.1   โมเมนตัม 340
6.2   แรง  และการเปลี่ยนโมเมนตัม 340
6.3   การดล และแรงดล 341
6.4   การถ่ายทอดโมเมนตัม  และพลังงานจลน์ในการชนของวัตถุ 343
6.5   การคงที่ของโมเมนตัม 344
6.6   การชนของวัตถุสองก้อน 345
6.7   ข้อสังเกตจากการชนกันของวัตถุสองก้อน 346
6.8   ประเภทการชนของวัตถุ 346
6.9   การชน 2 มิติ 348
6.10   การชนแบบระเบิด 348
6.11   การชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ 349
6.12   การยิงปืน 349
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 6 351
    แบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 6 359
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 6 363
    โจทย์ยาก บทที่ 6 367
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 6 374

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636113

Who's Online

ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์