ตำราพระเวท 108
ความนิยมของผู้ชม: / 622
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ตำหรับพระเวทย์ 108

1
วิธีทำองค์พระ 36
วิธีทำอุณณาโลม 37
วิธีทำยันต์ 37
วิธีทำดินสอและใช้กระดาน 38
คัมภีร์ปถมัง 8 วรรค 39
คาถานมัสการไหว้ครู 40
คาถาสำหรับเสกดินสอ 40
ขึ้นวรรคที่ 1 41
คาถาสำหรับเสกพินธุ 41
คาถาสำหรับเสกทัณฑะ 41
คาถาสำหรับเสกเภทะ 42
คาถาสำหรับเสกอังกุ 42
คาถาสำหรับเสกสิระ (เศียรนะ) 42
คาถาสำหรับนมัสการนะโมพุทธายะ 44
คาถาสำหรับเสกและนมัสการมะอะอุ 46
คาถาสำหรับนมัสการพระควัมบดี 48
คาถาสำหรับนมัสการอุณณาโลม 48
คาถาสำหรับนมัสการสูญ 49
ขึ้นวรรคที่ 2 50
คาถาสำหรับนมัสการอุทัยองการ 51
ขึ้นวรรคที่ 3 55
คาถาสำหรับนมัสการอุอะมะ 56
คาถาสำหรับนมัสการอุนวอุณณาโลมนิสสัยองการ 58
ขึ้นวรรคที่ 4 62
คาถาสำหรับนมัสการอุมหาองการ 64
ขึ้นวรรคที่ 5 67
คาถาสำหรับนมัสการองค์ไวยองการ 69
คาถาสำหรับนมัสการองค์มหาไวยองการ 76
ขึ้นวรรคที่ 6 77
คาถาสำหรับมนัสการอุภัยองการ 78
คาถาสำหรับนมัสการมหาอุภัยองการ 79
ขึ้นวรรคที่ 7 80
คาถาสำหรับนมัสการองค์สมัยองการ 82
คาถาสำหรับนมัสการมหาสมัยองการ 82
ขึ้นวรรคที่ 8 89
คาถาสำหรับพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ 91
คาถาสำหรับนมัสการอุนวอุณณาโลม 92
คาถาสำหรับนมัสการนิพพานสูญ 93
คัมภีร์ปถมังเกร็ด (วรรคที่ 9 ) 94
คาถาสำหรับเสกพินธุ 94
คาถาสำหรับเสกทัณฑะ 94
คาถาสำหรับเสกเภทะ 95
คาถาสำหรับเสกอังกุ 95
คาถาสำหรับเสกเศียรนะ 96
คาถาสำหรับนมัสการนะ 96
คาถาสำหรับนมัสการ นะโมพุทธายะ 97
คาถาสำหรับเสกและนมัสการนะ มะอะอุ 99
คาถานมัสการอุณณาโลมอุทัย 101
องค์อุทัย 101
สูญอุทัย 102
มหาไวย 103
อุณณาโลมมหาไวย 104
องค์มหาไวย , สูญมหาไวย 105
มหาเมฆ 106
อุณณาโลมมหาเมฆ 107
สูญน้อยมหาเมฆ 107
มหานิล 108
อุณณาโลมมหานิล 109
สูญน้อยมหานิล 110
สูญใหญ่มหานิล 110
มหาดำ 111
อุณณาโลมมหาดำ 112
สูญน้อยมหาดำ 113
สูญใหญ่มหาดำ 113
องการอุทัย 114
องการมหาไวย 115
องการมหานิล 118
องการมหาดำ 119
องการมหาคลาด 120
องการมหาแคล้ว 121
พระจันทร์ข้างขึ้น 122
พระจันทร์ข้างแรม 123
พระจันทร์เข้ากลีบเมฆ 124
พระจันทร์ออกจากกลีบเมฆ 125
พระอาทิตย์เข้ากลีบเมฆ 125
พระอาทิตย์ออกจากกลีบเมฆ 126
องค์มหาอุทัยใหญ่ 127
องค์มหาราพน้อย 129
องค์มหาราพใหญ่ 129
องการ 3 , องการ 6 134
องการ 12 135
ผงอิติปิโส 143
ผงไตรสรณาคม 155
ผง ก. ข. 157
องค์พระ 159
คัมภีร์ปถมังภาณวาร 160
คาถาสำหรับเสกพินทุ 160
คาถาสำหรับเสกทัณฑะ 160
คาถาสำหรับเสกเภทะ 160
คาถาสำหรับเสกอังกุ 161
คาถาสำหรับเสกสิระ 161
คาถาสำหรับเสกนะ 162
คาถาสำหรับเสกโม 162
คาถาสำหรับเสกพุท 162
คาถาสำหรับเสกธา 163
คาถาสำหรับเสกยะ 163
คาถาสำหรับนมัสการ นะโมพุทธายะ 163
คาถาสำหรับเสกมะ 164
คาถาสำหรับเสกอะ 164
คาถาสำหรับเสกอุ 165
คาถาสำหรับนมัสการมะอะอุ 165
คาถาสำหรับเสกองการ 167
คาถาสำหรับเสกสูญชั้นเดียว 167
คาถาสำหรับเสกมหาสูญ 168
คาถาสำหรับเสกสูญนิพพาน 168
คัมภีร์ปถมังองคะวิฏฐาร 169
คาถาสำหรับเสกพินทุ 169
คาถาสำหรับเสกทัณฑะ 169
คาถาสำหรับเสกเภทะ 169
คาถาสำหรับเสกอังกุ 170
คาถาสำหรับเสกสิระ 170
คาถาสำหรับเสกนะ 171
คาถาสำหรับเสกโม 171
คาถาสำหรับเสกพุท 172
คาถาสำหรับเสกธา 172
คาถาสำหรับเสกยะ 172
คาถานมัสการพระเจ้า 5 พระองค์ 173
คาถาเสกธาตุทั้ง 4 , คาถาเสกมะ 174
คาถาเสกอุ , คาถาเสกอุ 175
คาถาเสกอะ , คาถาเสกระ 175
คาถาเสกหัง , คาถาเสกอะ 176
คาถาเสกคะ , คาถาเสกโต 176
คาถาภะ , คาถาเสกคะ , คาถาเสกวา 177
คาถาเสกอิ , คาถาเสกสวา 178
คาถาเสกสุ , คาถาเสกมะอะอุ 178
คาถานมัสการ 180
คาถาปลุกองค์พระ 181
คาถาเสกองค์พระ 181
คาถานมัสการ 182
คาถาเสกสูญนิพพาน 183
ปถมังพระเจ้าตรึงไตรภพ 184
ปถมังพระเจ้าตรีงไตรภพตอนภพที่ 1 (นะ) 184
ปถมังพระเจ้าตรีงไตรภพตอนภพที่ 1 (โม) 186
ปถมังพระเจ้าตรีงไตรภพตอนภพที่ 1 (พุท) 188
ปถมังพระเจ้าตรีงไตรภพตอนภพที่ 1 (ธา) 190
ปถมังพระเจ้าตรีงไตรภพตอนภพที่ 1 (ยะ) 192
องค์พระปถมัง 196
นะเกล็ดปถมัง 202
นะลับเงา 204
นะไม้เท้าค้ำฟ้า , นะต้นพระธรณี 205
นะไม้เท้ามหาเถร 205
นะศัตรูมิเห็น 206
ตำรานะเกล็ดต่างๆ 211
นะเกร็ดปถมัง 108 227
คัมภีร์อิธะเจ (พระมูลกัจจายนสูตร) 231
สูตรตั้งตัว 232
วิธีทำตัว 239
คาถาเสกนะโมพุทธายะ 254
คาถานมัสการนะโมพุทธายะ 255
คาถาเสกมะอะอุ 257
คาถาเสกองค์พระ 259
คาถาเสกอุณณาโลม 260
คาถาเสกสูญ 261
คาถานมัสการสูญ , คาถาเสกมหาสูญ 262
คาถาสำหรับเสกนะ , คาถาสำหรับเสกโม 263
คาถาสำหรับเสกพุท , คาถาสำหรับเสกธา 263
คาถาสำหรับเสกยะ , คาถาสำหรับมะ 264
คาถาสำหรับเสกอะ , คาถาสำหรับอุ 264
คาถาสำหรับเสกรวมมะอะอุ 265
คาถาสำหรับเสกมะอะอุเป็นเมตตา 265
คาถาสำหรับเสกเศียรพระ 265
คาถาสำหรับเสกองค์พระ 265
คาถาสำหรับบาทพระ 266
ทำอุณณาโลม 266
คาถาสำหรับเสกอุนวอุณณาโลม 266
ลบเศียรพระ 266
คาถาสำหรับนมัสการทุกขัง 267
คาถาสำหรับนมัสการอนิจจัง 267
คาถาสำหรับนมัสการอนัตตา 267
คาถาสำหรับนมัสการสูญชั้น 1 268
คาถาสำหรับนมัสการสูญชั้น 2 ชั้น 268
คาถาสำหรับนมัสการสูญชั้น 3 ชั้น 268
คัมภีร์มหาราช 274
สูตรตั้งตัว 275
คาถาเสกนะโมพุทธายะ 276
คาถาเสกมะอะอุ 277
คาถาเสกอุองการ 278
สูตรสำหรับชักยันต์ 278
สูตรสำหรับนำอุองการเข้าไปในยันต์ 278
สูตรสำหรับลงนิคคหิต 279
สูตรสำหรัลเอานิคคหิตเป็น งะญะนะมะ 279
สูตรสำหรับลงอักขระในมุมยันต์ทั้ง 8 280
คาถาสำหรับเสกอักขระในยันต์ (งะญะนะมะ) 280
คาถาเสกอักขระในมุมยันต์ (ญะวะมะทะนะตะระละ) 281
สูตรสำหรับลงเลขยันต์ , ยันต์มหาราช 282
สูตรสำหรับลงอุบนนะโมพุทธายะ 283
สูตรสำหรับลงตรีจันทร์บนอุ 284
สูตรสำหรับลงพุทธจันทร์บนตรีจันทร์ 284
สูตรสำหรับลงอุณณาโลมบนพุทธจันทร์ 284
คาถาเสกองค์พระประทุม 286
สำเร็จเป็นมะอะอุ (พระรัตนไตร) 287
คาถานมัสการอุณณาโลม 288
คาถาเสกสูญนิพพาน 290
ยันต์ประทับหลัง ,  ยันต์ปิโย 292
คัมภีร์มหาราช ฉบับพิศดาร 296
คาถาเสกนะโมพุทธายะ 302
คาถาเสกมะอะอุ 303
สูตรสำหรับชักยันต์ 303
คาถาเสกยันต์ 304
คาถาเสกยันต์มหาราช 304
คัมภีร์ตรีนิสิงเห 307
คาถาสำหรับนมัสการ 311
คาถาสำหรับนมัสการพระฤาษี 312
คาถาสำหรับเสกตราพระราชสีห์ 320
คาถาอิธะเจ 320
คาถาพระภควัมบดี 320
คัมภีร์ตรีนิสิงเห ฉบับพิศดาร 321
ตั้งอัตราใหม่ 325
เรียกสูตรลบกลับ 326
นำเอานะโมพุทธายะไปล้อมองค์พระ 329
คาถาเสกองค์พระและเสกยันต์ 331
คาถาปลุก 331
คาถาลบองค์พระ 332
คัมภีร์ปถมังแฝด 334
คาถาเสก 335
คาถาเสกองค์พระ 342
การทำผง 344
คาถาเสฏฐัน 350
ตำรามหาราช 353
ผงตรีนิสิงเห 355
การนั่งเทียน 358
หัวใจ 108 359
หลักของการถอดหัวใจ 108 360
เครื่องประกอบกับเวทย์มนต์ 361
การกำหนดลมปราณ 363
ปราณ 365
เจตภูมิ 366
กสิณ 367
1. ปถวีกสิณ 368
2. อาโปกสิณ 370
3. เตโชกสิณ 371
4. วาโยกสิณ 372
5. นิลกสิณ 373
6. ปิตกสิณ 373
7. โลหิตกสิณ 373
8. โอทาตกสิณ 374
9. อาโลกกสิณ 374
10. ปริจฉินนากาสกสิณ 375
ธาตุ 376
ยันต์ 382
กระแสร์จิต 390
คาบ 391
ไสยศาสตร์ 394
พุทธมนต์ 401
พระปริตร 402
ตำนานที่ 1 มงคงสูตร 402
ตำนานที่ 2 รัตนสูตร 406
ตำนานที่ 3 กรณีเมตตสูตร 415
ตำนานที่ 4 ขันธปริตรกับฉัททันต์ปริตร ขันธปริตร 420
ฉัททันต์ปริตร 424
ตำนานที่ 5 โมรปริตร 428
ตำนานที่ 6 วัฏฏกปริตร 434
ตำนานที่ 7 ธชัคคสูตร 436
ตำนานที่ 8 อาฎานาฏิยะปริตร 449
ตำนานที่ 9 อังคุลิมาลปริตร 462
ตำนานที่ 10 โพชฌงคปริตร 465
ตำนานที่ 1 มหากัสสปโพชฌงคสูตร 465
ตำนานที่ 2 มหาโมคคัลลาน์โพชฌงคสูตร 465
ตำนานที่ 3 มหาจุนทโพชฌงคสูตร 465
ตำนานที่ 11 อภัยปริตร 468
ตำนานที่ 12 ชยปริตร 472
ข้อบันทึกใจความพระปริตร 478
พระชัยวัฒน์ 479
มูลเหตุที่เกิดวิชาอาถรรพณ์ศาสตร์ 479
มติบริกรรมในเวทย์มนต์ 480
พระตำหรับการสร้างพระกริ่ง 481
พระกริ่ง 511
พระประจำวัน 522
บทสวดสำหรับพระอาทิตย์ 525
บทสวดสำหรับพระจันทร์ 525
บทสวดสำหรับพระอังคาร 526
บทสวดสำหรับพระพุธ 526
บทสวดสำหรับพระเสาร์ 527
บทสวดสำหรับพระพฤหัสบดี 527
บทสวดสำหรับพระราหู 527
บทสวดสำหรับพระศุกร์ 528
พระโพธิ์ปางห้ามสมุทร 530
ตำราสร้างพระโพธิ์ห้ามสมุทร 531
พิธีการสร้างพระโพธิ์ห้ามสมุทร 533
พาหุงทั้ง 8 บท 554
ตำราสร้างพระโพธิ์ปางสมาธิ 557
ตำราสร้างพระควัมบดี 560
พระตำหรับพระฉิมพลี (พระสีวลี) 564
เครื่องบูชาพระฉิมพลีเจ้าทั้ง 7 วัน 569
อุปเท่ห์ของการใช้พระฉิมพลี 570
หัวใจพระฉิมพลี 572
พระคาถาอัญเชิญคุณพระรัตนไตรและเทพยดา 574
พระคาถาพระฉิมพลี 574
พระคาถาพระภควัมปติ (พระมหากัจจายน์) 575
พระคาถานมัสการ , พระคาถานำ 576
พระคาถาบรรจุ , พระคาถาอาการ 32 577
พระคาถาธรณีสาร 578
พระคาถาเบิกพระเนตร 579
พระคาถาถวายข้าวพระฉิมพลี 579
พระคาถาถวายดอกไม้พระฉิมพลี 580
พระคาถาหัวใจพระฉิมพลี 580
พระคาถาบูชาพระฉิมพลีเจ้าทั้ง 7 วัน 580
พระคาถาบูชาเทพยดา 582
พระคาถาบูชาฤกษ์ 587
พิธีการหล่อพระ 599
พระราชพิธีหล่อพระชัยวัฒน์ 618
พระคาถาพุทธาภิเษก 620
เมตตาพรหมวิหารคาถา 652
เมตตาพรหมวิหารภาวนา นิฏฐิตา 661
การบรรจุพระ 662
ตำนานพระอุปคุต (พระบัวเข็ม) 670
พระคาถาบูชาพระอุปคุต (พระบัวเข็ม) 675
ตำนานพระมหากัจจายนะ (พระภควัมบดี) 678
ตำนานพระฉิมพลีเถระเจ้า (พระสิวลีเถระ) 691
อสีติมหาสาวกนมการคาถา 697
ตำนานพระอนุรุทธมหาเถร 701
พระคาถาพระอนุรุทธเถรเจ้า 706
ตำนานพระจุลบันถกมหาเถร 707
พระคาถาขอลาภ 715
พระตำราเล่นเบี้ยสร้างวัด 717
พระคาถาขอนิมิตร 721
พระคาถาอักขรในผง 722
คาถาอาราธนา 722
คาถาบริกรรม 723
ตำราทำน้ำมันทาตา 723
คาถาเสก 723
ตำราทำตระกรุดเล่นโป 725
ตำราเชิญเจ้าเชิญผีเข้าทรง 726
ตำราโสฬส-สรตะ 727
สูตรเลขสำเร็จ 64 สูตร 730
อิทธิพลของตัวเลข 733
ตำราหุงสีผึ้งสีปาก 739
ตำราแกะเขี้ยวเสือ 741
ตำราทำนางกวัก 742
ตำราฝังอาถรรพ์กันภัย 744
ตำราทำลูกประคำ 108 745
ตำราทำลูกประคำ 9 ลูก 746
ตำราทำลูกประคำมหาวิเสส 746
ตำราทำลูกประคำมะกล่ำดำ 749
ตำรากุมารทอง 751
ตำราเจ้ารักเจ้ายม 753

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46637039

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์