ฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ของไหล ความร้อน และคลื่น ของ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
ความนิยมของผู้ชม: / 32
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
12 ความยืดหยุ่น  
  12-1 ความเค้นและความเครียดดึง 9
  12-2 ความเค้นและความเครียดบัลค์ 13
  12-3 ความเค้นและความเครียดเฉิอน 16
  12-4 ความยืดหยุ่นและภาวะพลาสติก 19
  แบบฝึกหัด 23
13 กลศาสตร์ของไหล  
  13-1 ความหนาแน่น 29
  13-2 ความดันในของไหลสถิต 30
  13-3 หลักของอาร์คิมีดิส 39
  13-4 ความตึงผิว 44
  13-5 การไหล 51
  13-6 สมการของแบร์นูลลี 55
  13-7 ประยุกต์สมการแบร์นูลลี 58
  13-8 ความหนืด 59
  13-9 ความปั่นป่วน 63
  แบบฝึกหัด 67
14 อุณหภูมิ  
  14-1 สมดุลความร้อนและกฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิก 78
  14-2 มาตราส่วนของความร้อน 80
  14-3 มาตราส่วนเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ 82
  14-4 มาตราส่วนของเคลวินและแรงคิน 82
  14-5 การขยายตัวเนื่องจากความร้อน 85
  14-6 ความเค้นจากความร้อน 89
  แบบฝึกหัด 93
15 ปริมาณความร้อน  
  15-1 การถ่ายโอนความร้อน 97
  15-2 ปริมาณของความร้อน 98
  15-3 ความจุความร้อน 98
  15-4 หาค่าความจุความร้อน 101
  15-5 การเปลี่ยนเฟส 102
  15-6 ตัวอย่างเสริม 106
  แบบฝึกหัด 110
16 กลไกการถ่ายโอนความร้อน  
  16-1 การนำความร้อน 115
  16-2 การพาความร้อน 120
  16-3 การแผ่รังสีความร้อน 124
  แบบฝึกหัด 127
17 คุณสมบัติเชิงความรั้อนของสสาร  
  17-1 สมการสภาวะ 129
  17-2 แก๊สอุดมคติ 130
  17-3 แผนภาพ P-V 134
  17-4 แผนภาพ P-V จุดไตรภาค และจุดวิกฤติ 136
  แบบฝึกหัด 141
18 กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิก  
  18-1 พลังงาน ความร้อน และงาน 143
  18-2 งาน 144
  18-3 การถ่ายโอนความร้อนช่วงการเปลี่ยนแปลงปริมาตร 147
  18-4 พลังงานภายในและกฎข้อที่หนึ่ง 148
  18-5 กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิก 151
  18-6 พลังงานภายในของแก๊สอุดมคติ 153
  18-7 ความจุความร้อนของแก๊สอุดมคติ 153
  18-8 กระบวนการความร้อนคงที่สำหรับแก๊สอุดมคติ 156
  แบบฝึกหัด 162
19 กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก  
  19-1 ทิศทางของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิก 169
  19-2 เครื่องจักรความร้อน 170
  19-3 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 175
  19-4 ตู้เย็น 178
  19-5 กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก 180
  19-6 วัฏจักรคาร์โนต์ 182
  19-7 เอนโทรปี 189
  19-8 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน 193
  แบบฝึกหัด 196
20 คุณสมบิตเชิงโมเลกุลของสสาร  
  20-1 โครงสร้างทางโมเลกุลของสสาร 200
  20-2 เลขอะโวการโดร 202
  20-3 คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร 203
  20-4 ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติ 203
  20-5 ความจุความร้อนโมลาร์ของแก๊ส 209
  20-6 การแจกแจงความเร็วของโมเลกุล 211
  20-7 ผลึก 215
  20-8 ความจุความร้อนของผลึก 216
  แบบฝึกหัด 219
21 คลื่น  
  21-1 คลื่นกล 221
  21-2 คาบของคลื่น 223
  21-3 คณิตศาสตร์ของคลื่น 225
  21-4 อัตราเร็วของคลื่นตามขวาง 229
  21-5 อัตราเร็วของคลื่นตามยาว 234
  21-6 คลื่นเสียงในแก๊ส 236
  21-7 พลังงานในการเคลื่อนที่ของคลื่น 238
  แบบฝึกหัด 241
22 การสั่น  
  22-1  เงื่อนไขขอบเขตสำหรับการสั่นของเชือก 248
  22-2 หลักการซ้อนกันของคลื่นและคลื่นสถิต 250
  22-3 โมดของการสั่นของเส้นเชือก 252
  22-4 คลื่นสถิตของคลื่นตามยาว 254
  22-5 โมดต่างๆของท่อออร์แกน 257
  22-6 การแทรกสอดของคลื่น 258
  22-7 เรโซแนนท์ 259
  แบบฝึกหัด 262
23 ธรรมชาติของคลื่นเสียง  
  23-1 คลื่นเสียง 268
  23-2 ความเข้มเสียง 271
  23-3 บีตส์ 274
  23-4 ปรากฎการณ์ดอปเปอร์ 275
  แบบฝึกหัด 281
  ภาคผนวก A ค่าคงที่ของความยืดหยุ่น 288
  ภาคผนวก B  ค่าความตึงผิว 289
  ภาคผนวก C ความจุความร้อนจำเพาะของวัตถุ 290
  ภาคผนวก D ความจุความร้อนโมลาร์ของแก๊ส 291
  ภาคผนวก E ค่าคงที่ของปริมาณฟิสิกส์ 292
  ภาคผนวก F ตารางธาตุ 293
  ภาคผนวก G ตัวคูณแปลงหน่วย 294

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636972

Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์