ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 6 ว.025 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์
ความนิยมของผู้ชม: / 143
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
17 ไฟฟ้ากระแสสลับ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสมบัติแสงเชิงฟิสิกส์  
  1. บทนำ 2
  2. ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่ต้องทราบมาก่อน 2
  3. ไฟฟ้ากระแสสลับ 9
  คำถาม-คำตอบที่ 1-20 (เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ) 29
  แบบฝึกหัดที่ 17.1 33
  เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดที่ 17.1 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 35
  4. คลื่นแม่เหล็ก-ไฟฟ้า 36
  คำถาม - คำตอบที่ 21-62 55
  แบบฝึกหัดที่ 17.2 67
  เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดที่ 17.2 69
  5. สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์ 70
  แบบฝึกหัดที่ 17.3 102
  เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดที่ 17.3 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 108
  โจทย์ระคนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 109
  เฉลยคำตอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 117
  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเอนทรานซ์แสงเชิงฟิสิกส์ 118
  เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน สสวท. (ปรับปรุง 2533 ) บทที่ 17 124
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 17.1 132
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 17.2 135
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 17.3 137
  เฉลยแนวคิดโจทย์ระคนไฟฟ้ากระแสสลับ 142
  เฉลยแนวคิดข้อสอบเอนทรานซ์แสงเชิงฟิสิกส์ 153
18 ฟิสิกส์อะตอม  
  1. บทนำ 165
  2. โครงสร้างของสสาร 165
  คำถาม - คำตอบ ที่ 1-20 170
  3. ความเจริญของวิชาไฟฟ้าและไฟฟ้าแม่เหล็ก 171
  4. การค้นพบอิเล็กตรอน 173
  คำถาม - คำตอบที่ 21-40 184
  แบบฝึกหัดบทที่ 18.1 189
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 18.1 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 191
  5. สเปกตรัมของแสงและสเปกตรัมของอะตอม 192
  คำถาม - คำตอบที่ 41-50 (เรื่อง สเปกตรัม) 199
  6. การแผ่รังสีของวัตถุดำ และทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น 200
  คำถาม - คำตอบที่ 51-60 205
  7. ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก 207
  คำถาม - คำตอบที่ 61-80 (โฟโตอิเล็กตริก) 212
  แบบฝึกหัดที่ 18.2 219
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 18.2 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 223
  8. การค้นพบรังสีเอกซ์ 224
  คำถาม - คำตอบที่ 81-100 (เรื่องรังสีเอกซ์) 228
  แบบฝึกหัดที่ 18.3 231
  คำตอบแบบฝึกหัดบทที่ 18.3 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 232
  9. การพบสารกัมมีตรังสี 232
  10. แบบจำลองอะตอม 234
  11. ทฤษฎีทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 249
  12. กลศาสตร์ควอนตัม 255
  คำถาม - คำตอบ ที่ 101-103 (เรื่องแบบจำลองของอะตอม) 262
  โจทย์แบบฝึกหัดที่ 18.4 268
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 18.4 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 274
  โจทย์ระคนบทที่ 18 275
  คำตอบโจทย์ระคนบทที่ 18 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 278
  ตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์เรื่องฟิสิกส์อะตอม 279
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดในแบบเรียน สสวท. (ปรับปรุง 2533 )บทที่ 18 288
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 18.1 302
  เฉลยแนวคิดโจทย์แบบฝึกหัดที่ 18.2 306
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 18.3 308
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดที่ 18.4 309
  เฉลยแนวคิดโจทย์ระคนบทที่ 18 313
  เฉลยแนวคิดข้อสอบเอนทรานซ์เนื้อหาบทที่ 18 เรื่องฟิสิกส์อะตอม 318
19 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  
  1. บทนำ 335
  2. การค้นพบสารกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ 335
  3. การจำแนกชนิดของรังสีจากสารกัมมันตภาพรังสี 337
  4. เลขมวล- เลขอะตอมและโครงสร้างของนิวเคลียส 338
  5. กฎการสลายตัวแบบต่างๆ  ของสารกัมมันตรังสี 334
  6. เครื่องวัดทางนิวเคลียร์ ( Nuclear Detector) 347
  7. ทฤษฎีพื้นฐานของการสลายตัวของสารกัมมัตรังสี 355
  8. อนุกรมสารกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ (The natural radioactive series) 372
  9. สมดุลกัมมันตรังสี( Radioactive equilibrium) 378
  คำถาม - คำตอบ ที่ 1-25 (เรื่องสารกัมมันตรังสีธรรมชาติ) 379
  แบบฝึกหัดบทที่ 19.1 384
  คำตอบแบบฝึกหัดบทที่ 19.1 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 385
  10. ทฤษฎีสัมพัทธภาพและกฎทรงมวล - พลังงานของไอน์สไตน์ 386
  11. การเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสแบบประดิษฐ์และสารกัมมันตรังสีประดิษฐ์ 391
  12. ไอโซโทปและแมสสเปกโตรมิเตอร์ 407
  13. เสถียรภาพของนิวเคลียส 410
  14. โครงสร้างแบบต่างๆ ของนิวเคลียส ( Nuclear Mode) 415
  15. การค้นพบนิวตรอน 419
  16. การค้นพบธาตุทรานส์ยูเรเนียม( The Transuranium Elements) 412
  17. การพบปฏิกิริยาฟิสชั่น 423
  18. พลังงานของดาวฤกษ์และปฏิกิริยาเทอโมนิวเคลียร์ , ฟิวชั่น 439
  19. การคำนวณเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงานยึดเหนี่ยว 441
  20. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์สุขภาพ ( Basic Healyh Physics) 445
  21. ประโยชน์และโทษจากเครื่องปฏิกรณ์และสารกัมมันตรังสีโดยย่อ 457
  คำถาม - คำตอบที่ 26-45 (เรื่องสารกัมมันตรังสีประดิษฐ์) 465
  แบบฝึกหัด 19.2 469
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 19.2 (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 472
  คำถาม - คำตอบที่ 1-53 473
  ข้อสอบเอนทรานส์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 488
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดในแบบเรียน สสวท. (ปรับปรุง 2533 ) บทที่ 19 501
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 19.1  สสวท. (ปรับปรุง 2533 ) บทที่ 19 509
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 19.2  สสวท. (ปรับปรุง 2533 ) บทที่ 19 511
  เฉลยแนวคิดข้อสอบเอนทรานส์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 513
  ตารางคุณสมบัติของนิวเคลียร์เทียบกับ C-12 532
  สํญลักษณ์และหน่วยที่ควรทราบ 548
  คำอุปสรรค์ 549
  นิยาม = หน่วยมูลฐาน 550
  ค่าคงที่ที่ควรทราบ 551

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636159

Who's Online

ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์