ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 4 ว.023 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์
ความนิยมของผู้ชม: / 59
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
1 ไฟฟ้าสถิต  
  1.1 ความนำและประวัติความเป็นมาของวิชาไฟฟ้าสถิติ 1
  1.2 ประจุไฟฟ้า 3
  1.3 ทฤษฎีอะตอมกับการเกิดประจุไฟฟ้า 5
  1.4 การทำวัตถุให้มีประจุไฟฟ้า 6
  1.5 การทดลองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกระจายของประจุไฟฟ้า 8
  1.6 เครื่องตรวจประจุไฟฟ้า 12
  1.7 แรงระหว่างประจุไฟฟ้า , แรงคูลอมบ์ 17
  1.8 การคำนวณเกี่ยวกับแรงไฟฟ้า 21
  โจทย์แบบฝึกหัด 1.1 35
  1.9 สนามไฟฟ้า 37
  1.10 การคำนวณเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าโดยทั่วไป 41
  1.11 การคำนวณเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าของทรงกลม 45
  1.12 เส้นแรงไฟฟ้า 47
  1.13 แรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าที่มีค่าสม่ำเสมอ 52
  โจทย์แบบฝึกหัด 1.2 61
  1.14 พลังงานศักย์ไฟฟ้า , ศักย์ไฟฟ้า 64
  1.15 ศักย์ไฟฟ้าของทรงกลม 68
  1.16 การคำนวณเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้า 74
  โจทย์แบบฝึกหัด 1.3 85
  1.17 ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับศักย์ไฟฟ้า 88
  1.18 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ากับหลักการของพลังงานกล 90
  โจทย์แบบฝึกหัด 1.4 98
  1.19 ความจุไฟฟ้า 100
  1.20 การคำนวณเกี่ยวกับความจุไฟฟ้า 109
  โจทย์แบบฝึกหัด 1.5 122
  1.21 เครื่องกลไฟฟ้าสถิต 123
  1.22 ไฟฟ้าสถิตกับเทคโนโลยี 126
  1.23 ไฟฟ้าสถิตเชิงแคลลูลัส 128
  แบบฝึกหัดที่ 1 136
2 ไฟฟ้ากระแสตรง  
  2.1 ความนำและประวัติความเป็นมาของไฟฟ้ากระแส 139
  2.2 กระแสไฟฟ้า 140
  2.3 แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า 143
  2.4 กระแสไฟฟ้าในโลหะตัวนำ 148
  โจทย์แบบฝึกหัด 2.1 153
  2.5 สภาพความต้านทาน , ความต้านทานและกฎของโอห์ม 155
  2.6 สภาพนำไฟฟ้าและความนำไฟฟ้า 161
  2.7 ผลของอุณหภูมิต่อความต้านทาน 164
  2.8 เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า , ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทาน 166
  2.9 การวัดความต้านทาน 168
  2.10 การต่อความต้านทาน 169
  โจทย์แบบฝึกหัด 2.2 184
  2.11 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 190
  2.12 วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ภายในบ้าน 192
  2.13 โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 198
  โจทย์แบบฝึกหัด 2.3 205
  2.14 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 207
  2.14.1 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเครื่องมือต่างๆภายในวงจร 207
  2.14.2 วงจรที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าต่ออนุกรมกัน 208
  2.14.3 วงจรที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าขนาดเท่ากันต่อกัน 210
  2.14.4 ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ส่วนของวงจร 212
  โจทย์แบบฝึกหัด 2.4 224
  2.15 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 228
  2.15.1 การเลือกกระแสเป็นวงแบบแมกซ์เวลล์ 232
  2.15.2 วงจรไฟฟ้าแบบพิเศษต่างๆ 236
  2.15.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของตัวต้านทานและตัวเก็บประจุไฟฟ้า 239
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 2 242
3 ไฟฟ้า - แม่เหล็ก  
  3.1  แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก 247
  3.1.2 คุณสมบัติและแรงแม่เหล็ก 248
  3.1.3 เส้นแรงแม่เหล็ก 249
  3.1.4 สนามแม่เหล็กโลก 250
  3.2 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า 253
  3.2.1 สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดยาวมีกระแสไฟฟ้า 254
  3.2.2 สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดขดเป็นวงกลม 257
  3.2.3 สนามแม่เหล็กของขดลวดโซลีนอยด์และขดลวดทอรอยด์ 259
  3.2.4 ปลั๊กแม่เหล็ก 262
  3.2.5 การคำนวณเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า 264
  โจทย์แบบฝึกหัด 3.1 270
  3.3 แรงกระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 273
  3.3.1 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก 275
  3.3.2 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยทำมุม กับสนามแม่เหล็ก 276
  3.3.3 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 276
  3.3.4 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในทิศตั้งฉากกัน0 277
  3.3.5 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่ขนานกัน 278
  3.3.6 โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 281
  โจทย์แบบฝึกหัด 3.2 290
  3.4 แรงระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า 292
  3.4.1 แรงระหว่างเส้นลวดมีกระแสไฟฟ้า 293
  3.4.2 แรงกระทำต่อขดลวดมีกระแสที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก 294
  3.4.2.1 โจทย์ตัวอย่างเรื่องแรงระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า 296
  3.4.3 มอเตอร์ไฟฟ้า 300
  3.4.4 มาตรไฟฟ้าหรือมิเตอร์ไฟฟ้า 302
  3.4.5 แอมมิเตอร์และการแปลงกัลวานอมิเตอร์ให้เป็นแอมมิเตอร์ 303
  3.4.6 โวลท์มิเตอร์และการแปลงกัลวานอมิเตอร์ให้เป็นโวลท์มิเตอร์ 304
  3.4.7 โอห์มมิเตอร์และการสร้างโอห์มมิเตอร์ 305
  3.4.8 มัลติมิเตอร์และการสร้างมัลติมิเตอร์ 306
  3.4.9 โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับมิเตอร์แบบต่างๆ และมอเตอร์ 308
  โจทย์แบบฝึกหัด 3.3 321
  3.5 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 324
  3.5.1 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กเปลี่ยนค่า 324
  3.5.2 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากเส้นลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก 325
  3.6 หม้อแปลงไฟ 324
  โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 336
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 3 342
4 ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
  4.1 บทนำ 345
  4.2 ไฟฟ้ากระแสสลับ 345
  4.3 ความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 346
  4.4 ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 347
  4.5 ขดลวดตัวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 348
  4.6 วงจร R-C-C แบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 350
  4.7 การเปลี่ยนแปลงระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ 352
  4.8 ความสัมพันธ์ของไฟฟ้าสถิต ,  ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้าแม่เหล็ก 357
  4.9 ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 358
  4.10 การทดลองของเฮิร์ตซ์ 362
  4.11 วงจรจูนหรือวงจรออสซิลเลเตอร์ 363
  4.12 สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 366
  แบบฝึกหัดบทที่ 4 386
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 1.1 389
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 1.2 391
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 1.3 394
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 1.4 398
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 1.5 402
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 1 404
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 2.1 409
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 2.2 410
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 2.3 415
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 2.4 417
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 2 422
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 3.1 426
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 3.2 428
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัด 3.3 430
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 3 432
  เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 4 436
  โจทย์ระคนไฟฟ้าสถิต 438
  โจทย์ระคนไฟฟ้ากระแสตรง 452
  โจทย๋ระคนไฟฟ้าแม่เหล็ก 474
  โจทย์ระคนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 491
  เฉลยโจทย์ระคนไฟฟ้าสถิต 501
  เฉลยโจทย์ระคนไฟฟ้ากระแสตรง 521
  เฉลยโจทย์ระคนไฟฟ้าแม่เหล็ก 546
  เฉลยโจทย์ระคนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 559
  ภาคผนวก 567

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 62778253

Who's Online